Arxiu d'etiquetes: Instruccions

MESA SECTORIAL: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hem assistit a la Mesa extraordinària d’Educació amb un únic punt Ordre del dia: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hi eren presents el Director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, i membres del seu equip.

Van remarcar que és la primera vegada que les instruccions relatives als conservatoris de Música i Dansa es duien a Mesa sectorial, cosa que Alternativa valora positivament encara que vam fer remarcar que voldríem tenir els esborranys amb més antelació per poder-los estudiar i compartir amb els companys implicats.

El document fa èmfasi en privilegiar els criteris pedagògics a l’hora d’organitzar els centres.

Podeu consultar-ho aquí: https://docs.google.com/document/d/1-QKg3V7_ZE2Lb02hhR24ob105uZPh2qNc0NgYEqCygw/edit?usp=sharing

Alternativa va aprofitar per demanar quan ens convocarien a una Mesa sectorial extraordinària, que ja registrarem dia 12 de setembre, per  tractar el tema del marcatge. També demanarem un aclariment d’aquesta mesura, per tots els problemes que han sorgit en la seva aplicació. Hem demanat que no tingui caràcter punitiu, i que es faci una anàlisi en profunditat del sistema i que, en cas de continuar generant inconvenients, es posi en “stand by”. Hem remarcat que no s’ha explicat de forma correcte als companys i als centres i això ha generat més problemes.

Antoni Morante ha assegurat que no és una mesura punitiva i que Conselleria no farà seguiment de les faltes, tot continuarà com fins ara, sota la responsabilitat dels directors dels centres. També s’ha compromès a fer una Mesa tècnica específica per valorar el sistema de marcatge que de moment està en fase de prova i que s’hi fan canvis a mesura que arriben incidències. Ha recordat que al xestib hi ha un tutorial i un apartat de Preguntes freqüents. Ho podeu consultar aquí: FAQ Marcatges i Gestió de marcatges

Ha volgut recordar que NO és un registre de jornada laboral però de permanència en el centre segons l’horari de cada docent i, a més, ha demanat a les directives dels centres la màxima flexibilitat. En haver fet aquest procés de recollida d’incidències i la mesa amb els sindicats, la Conselleria prendrà una decisió al respecte.

Mesa sectorial 9/6/17 Instruccions inici de curs 2017/18

 Instruccions inici de curs 2017/18

Alternativa ha agraït que les instruccions i els horaris passin per mesa, cosa que es va demanar el curs passat. Així com la nova estructuració que aporta les novetats i es desvia als diferents enllaços per la normativa a cada apart en concret.

Alternativa a la reunió sobre la negociació a la proposta de la Conselleria sobre els majors de 55 anys a secundària i altres cossos arribés a ser com el que s’ha aconseguit a primària vàrem demanar que almenys s’estudiï la possibilitat de concedir els 2 períodes lectius + 1 CHL l’any vinent, i si no fos possible,  Alternativa proposava que almanco es concedesqui la reducció horària completa als majors de 59 anys. Aquesta no l’hem vista reflectida a les instruccions, Conselleria ha explicat que la  proposta s’està negociant amb Hisenda.

Hem demanem que el professorat que imparteixi docència a més de 180 alumnes pugui disposar d’una reducció d’un període complementari (CHL) al seu horari individual, tant a secundària com a primària, en el cas de la primària s’estudiarà aquesta possibilitat.

Alternativa ha manifestat la seva preocupació i paradoxa respecte a les noves instruccions de cura i vigilància dels alumnes al temps de l’esplai on la ràtio mínima d’un mestre per cada 40 alumnes i un mestre per cada 20 alumnes d’infantil, on la ràtio per classe a 6è d’infantil és de 25 alumnes, per exemple, a part d’aquest fet, podem veure, aquest punt no es veu reflectit a secundària que no tenen consideració d’hores lectives.

La Conselleria  ens ha comunicat que ha estat inspecció educativa la que va proposar les ràtios a infantil i primària per no carregar d’aquesta responsabilitat als centres educatius.

S’ha demanat que, ja que per secundària “Els professors que siguin membres electes del consell escolar han de tenir assignat un període complementari (abans posava dos) a compte de les reunions del consell i de les seves comissions”, que també sigui el mateix a primària. La qual cosa es posarà també.

Alternativa ha demanat que es clarifiqui el terme “docència directa”, ja que està duent a múltiples interpretacions. La Conselleria a dit que farà un nou redactat on s’especifícarà que la “docència directa” és: classes (curriculars), tutories (individualitzada i de grup) i suport.

Alternativa ha demanat que es clarifiqui en el cas dels interins que han de canviar d’illa, si s’han d’incorporar al centre del curs passat o no. Ha quedat clar que s’han d’incorporar al centre nou.

Alternativa que la Conselleria aclarís el redactat sobre els períodes de docència, ja que molts equips directius de secundària estava aplicant 19 períodes lectius per la interpretació de “ha de ser entre 18 i 21” i que posés els 18 períodes com a criteri general, però els representants de la Conselleria no han volgut canviar.

La Conselleria ens ha informat que enguany s’han incorporat a la quota 130 mestres, 70 professors i 20 orientadors.

Fora de l’ordre del dia la directora general ha informat que dimecres dia 14 de juny va a Madrid per parlar de l’acord de consolidació i la modificació o no del decret 2007. En aquesta podrien sortir els següents temes:

-Reduccions dels temaris

-Demanar per la transitòria que possibilitaria eliminar la condició d’eliminatòria de les proves i equilibrar els percentatges entre la fase d’oposició i de mèrits (experiència docent)

-Treure les oposicions el mateix dia a totes les CCAA per evitar “efecte cridada”.