CEP: assessories

7/6/2023

-Publicada la llista d’adjudicació definitiva de places

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5680752&coduo=204&lang=ca

Informació

COBERTURA DE PLACES D’ASSESSOR ALS CEP EN COMISSIÓ DE SERVEIS

Es fa mitjançant un concurs de mèrits entre els candidats que compleixen els requisits i presenten la sol·licitud i un Projecte de Treball que serà avaluat per la Comissió de Selecció.

QUI ES POT PRESENTAR?

Docents funcionaris de carrera dels cossos de Secundària, Professors Tècnics de FP o de Règim Especial amb els següents requisits:

 • 5 anys d’antiguitat mínima a Secundària, FP o ensenyaments de Règim Especial.
 • 5 anys de docència directa als ensenyaments regulats per la Llei Orgànica 2/2006.
 • Tenir destinació a qualsevol centre de les IB.
 • Acreditar els coneixements de Llengua Catalana necessaris.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per certs delictes.

NO PODEN SER CANDIDATS

Els assessors de formació ni els directors que no hagin superat els processos d’avaluació dels assessors o dels directors de CEP de les dues darreres convocatòries.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I PROJECTES DE TREBALL

 • Només de forma telemàtica: Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa (http://dgpice. caib. es)
 • Adjuntant el projecte de treball que s’explica a l’annex 3.
 • Només pot sol·licitar una plaça d’assessoria. A la sol·licitud s’ha d’indicar l’àmbit de l’assessoria i el CEP al qual s’opta.

El termini de presentació de la sol·licitud i la documentació que cal adjuntar és de vint dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació (20 d’abril de 2023) d’aquesta Resolució en el BOIB. (fins 10 de maig de 2023)

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Dues fases:

 • Primera: es comproven els requisits i es valoren els mèrits.
 • Segona: es valora el projecte i es duu a terme una entrevista als aspirants que superin la primera fase.

ANNEXOS QUE ACOMPANYEN LA CONVOCATÒRIA:

 • ANNEX 2: relació de places disponibles per cada CEP i àmbit.
 • ANNEX 3: característiques del Projecte de Treball.
 • ANNEX IV: full de baremació de mèrits.

 

26/04/2023

Tràmit de presentació de sol·licituds obert

Tràmit

Convocatòria: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5680752&coduo=204&lang=ca