PERMISOS, AUTORITZACIONS I EXCEDÈNCIES

Novetats octubre de 2023

-Permís paternal: 8 setmanes de permís NO retribuït. Es pot gaudir de manera continuada o de manera interrompuda a jornada completa o a mitja jornada.

Novetats setembre de 2023

-Permís de reducció de jornada per interès particular: per funcionaris de carrera amb la reducció proporcional de retribucions i condicionada a les necessitats del servei. S’ha de gaudir per cursos escolars complets.

(Excepcionalment, per al curs 2023-2024, el permís s’ha de gaudir des de l’1 d’octubre de 2023 fins al 31 d’agost de 2024)

Des del Sindicat Alternativa fa anys que demanam que aquest permís sigui per tots els docents, sense diferenciar entre funcionaris de carrera i interins. 

-Permís de reducció de jornada per raons d’edat: per a tots els docents, a partir dels 55 anys (s’han de cumplir abans del 31 de desembre del curs en què es sol·licita). Cada curs sortiran unes instruccions per la tramitació d’aquest permís.

-Permís de reducció de jornada per raons de salut: per problemes de salut que no donin lloc a incapacitat temporal o permanent.

Això és una de les reivindicacions històriques del Sindicat Alternativa. Així com també la priorització dels docents amb problemes de salut al concurs de trasllats i a les comissions de serveis.

-Gaudi a mitja jornada dels permisos de paternitat i maternitat.

 1. Un cop transcorregudes les sis primeres setmanes de gaudi ininterromput i immediatament posteriors a la data del fet causant.
 2. Posteriorment, es pot estendre a tot el període restant del permís, o a una part d’aquest, sense perjudici del que disposa l’apartat 3.4 següent.
 3. El dret al permís en règim de jornada a temps parcial el poden exercir ambdós progenitors, adoptants o acollidors.

-Restabliment de la llicència per estudis: pendent de negociació i només es contempla per a funcionaris de carrera.

Des del Sindicat Alternativa hem demanat en moltes ocasions que es recuperi aquesta llicència i que sigui per tots els docents, sense diferenciar entre funcionaris de carrera i interins.

Aclariments

 • Els permisos de reducció de jornada per edat i salut s’han de sol·licitar i gaudir, amb caràcter general, per trimestres sencers però el permís es podrà gaudir una vegada iniciat el trimestre quan el sol·licitant acrediti que la causa que dóna dret a la concessió del permís ha estat sobrevinguda. ( per exemple, adjudicacions setmanals).
 • Modalitats de reduccions: mitja jornada, un terç de jornada i menys d’una hora diària equivalent a una sessió lectiva. Les reduccions de menys d’una hora diària inclouen exclusivament sessions no lectives en funció de les necessitats de servei del centre educatiu. Aquesta reducció s’entén d’un període de temps equivalent a la durada d’una sessió lectiva en l’organització del centre.
 • La jornada reduïda es computa com a jornada completa a l’efecte de reconeixement d’antiguitat, sense perjudici del règim aplicable a efectes de cotització en matèria de protecció social.
 • La concessió de la reducció de jornada és incompatible amb la realització de qualsevol altra activitat retribuïda durant l’horari que ha estat objecte de reducció.
 • El funcionari que gaudeixi d’aquest permís ha d’assistir a les reunions que siguin d’assistència obligada d’acord amb la normativa vigent.
 • El gaudi dels permisos de maternitat i paternitat, a temps parcial s’ha d’ajustar a les regles següents:
 1. El període durant el qual es gaudeix el permís s’ha d’ampliar proporcionalment en funció de la jornada de treball que es realitza.
 2. El gaudi del permís és ininterromput. Una vegada concedit, només pot modificar-se mitjançant una nova sol·licitud, a iniciativa de l’empleat públic i per causes relacionades amb la seva salut o la del menor, prèvia resolució a l’efecte.
 3. Durant el període de gaudi d’aquests permisos, el personal funcionari no pot realitzar serveis extraordinaris.
 4. Els permisos de gaudi a temps parcial són incompatibles amb la reducció de jornada per fills i filles menors de dotze anys, amb la reducció de jornada per lactància, amb l’acumulació de la lactància i amb la reducció de jornada per la cura d’un familiar de primer grau.
 • S’ha de fer via GESTIB.

Pel que fa als nous permisos (parental de fins a 8 setmanes i el de 5 dies) vam demanar informació a Conselleria el passat mes de juliol i encara no tenim resposta. Seguirem insistint

Aclariments, agost 2023

a) Un funcionari de carrera pot demanar excedència per passar a un altre cos com a interi, sempre que ja dugui un any com a funcionari de carrera del cos del que es vol demanar excedència. Una persona que ha obtingut plaça amb els concurs de mèrits no pot demanar excedència ja que no farà un any que és funcionari de carrera

 b) Excedència per interès particular haurà de pendre possessió de la plaça i si ha prestat serveis efectius (com a interí o com a funcionari de carrera) en qualsevol administració pública durant els cinc anys inmediatament anteriors (sense haver aturat cap dia). És un mínim de dos anys i s'adquireix la funció de reingressat.

Consulta els permisos i excedències que tenim els docents:

Permisos que concedeix la Direcció del centre.

-Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si els succés es produeix a la mateixa localitat de residència.

-Per trasllat de domicili.

-Per concórrer a exàmens finals i unes altres proves definitives d’aptitud.

-Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

-Per assistira cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleriad’Educaciói Universitatd’una durada no superior a tres dies.

> Sol·licitar a la direcció del centre escolar i justificar-los-hi. La direcció del centres escolar, sobre la base de la documentació presentada, els ha de concedir o denegar.

Consulta aquí els permisos que concedeix la direcció del centre

Permisos, llicències i autoritzacions que concedeix la Direcció General de Personal Docent

Permisos

-Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix en una localitat diferent dela de residènciadel funcionari docent.

-Per dur a terme exàmens prenatalsitècniques de preparació al part.

-Per lactància d’un fill menorde dotze mesos.

-Per naixement de fills prematurs o que,per qualsevol altra causa,hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part.

-Per raons de guarda legal(reducció de jornada).

-Per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu.

-Per matrimoni o per registre de parella estable.

-Per part(maternitat).

Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.

-De paternitat pel naixement, l’acolliment o l’adopció d’un fill.

-Per raó de violència de gènere sobre la dona.

-Per cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

-De dona gestant.

-Per participació en processos electorals.

Llicències

-Assumptes propis sense sou per funcionaris de carrera

Altres

-Recuperació de vacances d’agost per haver coincidit amb el gaudi dels permisos següents: per part (maternitat). Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, per paternitat i per acumulació de lactància d’un fill menor de dotze mesos.

-Autorització per assistir a cursos de formació organitzats per institucions dependents d’altres administracions educatives de qualsevol durada; a cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i de durada superior a tres dies, i a programes europeus, amb intercanvi o no d’alumnat.

-Reducció de jornada per a majors de 55 anys

>Amb caràcter general, la petició s’ha de presentar quinze dies abans de l’inici a la direcció del centre docent que l’ha de fer arribar a la DG de Personal Docent.

>Durant l’agost s’ha de presentar directament a la DG de Personal Docent

>Si és una causa sobrevinguda, no cal quinze dies abans però s’ha de justificar

>Comprovar el portal del personal per veure l’estat de les peticions

Consulta aquí els permisos i llicències que concedeix la DG de Personal Docent

Excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent

-Excedència voluntària per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera

-Excedència voluntària per agrupació familiar exclusivament per a funcionaris de carrera

-Excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic exclusivament per a funcionaris de carrera

-Excedència voluntària per a les víctimes de la violència

-Excedència voluntària especial exclusivament per a funcionaris de carrera

>La petició s’ha de presentar quinze dies abans de l’inici. La reincorporació és per trimestres i s’ha de sol·licitar amb antel·lació.

Consulta aquí les excedències

Altres aspectes a tenir en compte:

Serveis especials

Graus de parentiu enllaç

Com funcionen les reduccions de jornada? Més informació aquí

 • Per fer la sol·lictud s’han d’enviar els documents a primaria@dgpdocen.caib.es  o secundaria@dgpdocen.caib.es i després s’ha de comprovar al portal del personal