Alternativa

Sindicat Docent

Plantilla curs 2024-2025

-Modificades les plantilles orgàniques pel curs 2024-2025.

>Cos de mestres: aquí

>Cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: aquí

-Publicades les plantilles orgàniques pel curs 2024-2025.

>Cos de mestres: aquí

>Cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny: aquí

>Cos d’inspectors d’educació: aquí

*Aclariments

  • Informar que tenen la consideració de vacants i són objecte del concurs de trasllats les places no ocupades de la plantilla de cada centre docent que figuren en els annexos de les diferents resolucions i les places que resultin del mateix concurs, sempre que la planificació educativa en prevegi la continuïtat.
  • Per tal d’establir quins docents han de ser desplaçats en els casos en què sigui necessari a conseqüència de les modificacions de les plantilles orgàniques s’han d’aplicar els criteris de prioritats definits en l’apartat 1 de la disposició addicional segona del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre de 2010 (BOE núm. 263, de 30 d’octubre), modificat mitjançant Reial Decret 800/2022, de 4 d’octubre de 2022 (BOE núm. 239, de 5 d’octubre): BOE de 2010 amb els criteris de desplaçament aquí i modificació del del BOE de 2022 aquí
  • Els docents titulars de llocs de treball ordinaris que s’han transformat en singulars itinerants o a la inversa, poden optar per continuar amb caràcter definitiu al lloc de treball modificat o considerar que la destinació que tenien els ha estat suprimida. En aquest darrer cas, han de participar en el procés d’adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva i en els successius concursos de trasllats, fins a obtenir una destinació definitiva.
  • Informació sobre les permutes. Les permutes estan recollides a la normativa estatal i la Conselleria l’ha d’aplicar en cas que es sol·licitin: més informació
  • Segons les darreres informacions de la Conselleria la llista provisional ha de sortir a mitjans de febrer i la definitiva a principis d’abril.

-Publicats els criteris per elaborar les plantilles del curs 2024-2025: BOIB

-Des del Sindicat Alternativa, recordam que encara falten mesures per millorar les plantilles:

Ampliació de plantilles:
-Primària: reducció d’hores lectives i aplicació del reforç +1.

 -Secundària: reducció d’hores lectives i augment d’hores de tutoria i coordinació.

-Reducció valenta de ràtios.

-Possibilitar prejubilacions i reduccions horàries als majors de 55 anys.

Desplaçat dalt de tot