Especialistes

-Bases per la convocatòria de professors especialistes: BOIB

-S’estableix un procediment de selecció de professors especialistes per exercir la docència als centres de règim especial per cobrir totes les places. Podran impartir, amb caràcter excepcional i quan no hi hagi funcionaris que puguin impartir-les, especialitats d’idiomes i matèries optatives de l’educació secundària obligatòria o del batxillerat relacionades amb el seu àmbit.

-Hi ha un bàrem i uns requisits, per exemple, acreditar experiència no docent de l’especialitat.

-Aquestes bases han de regir les convocatòries que es facin durant el curs 2023-2024