Jubilacions

INFORMACIÓ SOBRE JUBILACIONS

Març 2023

Des que ha començat el curs hem rebut diverses consultes que fan referència a les jubilacions del personal docent, per això intentarem fer un petit resum  amb la informació més bàsica..

FUNCIONARIS DE CARRERA 

RÈGIM DE CLASSES PASSIVES

Tipus de jubilacions.

– Jubilació voluntària: 

Entre els 60 i els 65 anys si tinc cotitzats 30 anys.

Es demana amb 3 mesos d’ antel·lació com a mínim.

 1. Sol·licitud Telemàtica. La data de jubilació és el darrer dia en servei actiu.
 2. Declaració del funcionari per al reconeixement de la pensió.
 3. Còpia del DNI
 4. Vida laboral de l’INSS – Només si NO teniu 30 anys acreditats al vostre Full de Serveis

– Jubilació forçosa: 

El dia del meu 65 aniversari ò el dia 31 d’agost si sol·licito la prolongació en el servei actiu fins finalitzar el curs.

Es demana amb 3 mesos d’ antel·lació com a mínim.

 1. Sol·licitud Telemàtica. Omplir dades i posar la data del 65 aniversari. Es pot sol·licitar la prolongació del servei actiu fins acabar el curs.
 2. Declaració del funcionari per al reconeixement de la pensió.
 3. Còpia del DNI

– Jubilació per incapacitat permanent pel servei:

Quan la persona està afectada per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic irreversible.

Es tramita d’ofici o a instància de la persona interessada.

Es demana quan es produeixi el fet que motiva la petició.

 1. Sol·licitud per iniciar el procediment. No hi ha cap model oficial. Es tramita d’ofici (inspecció mèdica) o a instància de la persona interessada.

 

Procés que he de seguir. 

 1. Sol·licitud telemàtica adjuntant la documentació.
 2. La DG de Personal Docent tramitarà l’expedient i us ho enviarà per correu electrònic.
 3. Contestar a aquest correu electrònic donant el vistiplau o sol·licitant la modificació de les dades que considereu incorrectes ** Entre el primer i el segon pas, poden passar setmanes o mesos.
 4. Classes Passives de l’Estat us enviarà una carta iniciant el procediment de reconeixement de la pensió.

** Heu de guardar la carta. No heu de fer res més. És una carta model, s’envia a tothom i malgrat que el texte us comunica que si no es tramita la jubilació amb el termini adient…..etc….etc….se tindrà per no estimada….. No us preocupeu. La DGPD envia els expedients de jubilació a Classes Passives de l’Estat amb antelació suficient perquè no hi hagi cap problema.

 

 1. Rebreu un correu electrònic de la DGPD amb la documentació següent que acredita la jubilació:
 2. a) L’acord de la Jubilació.
 3. b) El cessament en el vostre lloc de treball.

 

Què cobraré?

L’organisme competent per determinar la quantia de la pensió és:

Classes Passives de l’Estat.

Si voleu saber de forma ràpida i fiable què cobrareu, podeu utilitzar l’aplicació de Classes Passives per fer un auto càlcul. Heu de tenir el full de serveis i una vida laboral de l’INSS si cal.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/simula/inicio

– Cos de Mestres i de Formació Professional (A2):

Es cobra el màxim amb 35 anys complets o més en el mateix cos.

– Cos d’Ensenyament Secundari, Cos d’Escoles Oficials d’Idiomes, Cos de Música i arts escèniques, Cos d’Arts Plàstiques i Disseny… (A1):

Es cobra el màxim amb 32 anys complets, o més en el mateix cos.

La quantitat es fixa anualment en els pressupostos generals de l’Estat. Són 14 pagues totes iguals a les quals se li ha de restar l’IRPF, que sol ser entre un 18 i un 20%.

No afecta a la quantia de la pensió:

Si heu treballat a mitja jornada menys d’un any.

Les reduccions de 3 hores per majors de 55 anys.

JUBILACIÓ DELS FUNCIONARIS INTERINS 

RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL

Tipus de jubilacions. 

– Ordinària

En complir l’edat de jubilació reglamentària.

Amb 1 mes d’ antelació a la data de jubilació com a mínim.

Mitjançant el tràmit telemàtic obert a l’efecte:

 1. Sol·licitud de jubilació presentada a l’INSS i informe del mateix organisme.
 2. Còpia del DNI.
 3. Vida laboral, si escau.

Anticipada

Amb anterioritat a la jubilació reglamentària, si ho autoritza l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Mitjançant el tràmit telemàtic obert a l’efecte:

Amb 1 mes d’ antelació a la data de jubilació com a mínim.

 1. Sol·licitud presentada a l’INSS i informe del mateix organisme.
 2. Còpia del DNI.
 3. Vida laboral, si escau.

 

Quan me puc jubilar. 

L’organisme encarregat d’informar és l’INSS. Aquí teniu una taula informativa sobre l’edat de jubilació: 

 

2019 36 anys o 9 mesos o més 65 anys
menys de 36 anys i 9 mesos 65 anys i 9 mesos
2020 37 anys o més 65 anys
menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos
2021 37 anys i 3 mesos o més 65 anys
menys de 37 i 3 mesos 66 anys
2022 37 anys i 6 mesos o més 65 anys
menys de 37 i 6 mesos 66 i 2 mesos
2023 37 anys i 9 mesos o més 65 anys
menys de 37 i 9 mesos 66 i 4 mesos
2024 38 anys o més 65 anys
menys de 38 66 i 6 mesos
2025 38 anys i 3 mesos o més 65
menys de 38 i 3 mesos 66 i 8 mesos
2026 38 anys i 3 mesos o més 65
menys de 38 i 3 mesos 66 i 10 mesos
A partir de 2027 38 anys i 6 mesos o més 65
menys de 38 i 6 mesos 67

Per més informació:

https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/44539/45370

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1373186&coduo=38&lang=ca

TAULA INFORMATIVA DE  jubilació 19

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=1373186&coduo=38&lang=ca