Jubilacions

INFORMACIÓ SOBRE JUBILACIONS

Febrer 2024

Des que ha començat el curs hem rebut diverses consultes que fan referència a les jubilacions del personal docent, per això intentarem fer un petit resum  amb la informació més bàsica..

FUNCIONARIS DE CARRERA ABANS 2011. 

RÈGIM DE CLASSES PASSIVES 

TIPUS DE JUBILACIONS.

– Jubilació voluntària.

Haver tret la plaça a les oposicions abans del 2011.

Entre els 60 i els 65 anys, si tinc cotitzats 30 anys

Els darrers 5 anys de serveis en actiu i dins el Règim de Classes Passives de l’Estat (hi ha excepcions).

Es demana amb 3 mesos d’ antel·lació com a mínim. 

  1. Sol·licitud Telemàtica. La data de jubilació és el darrer dia en servei actiu. 
  2. Declaració del funcionari per al reconeixement de la pensió. 
  3. Còpia del DNI  Vida laboral de l’INSS – Només si NO teniu 30 anys acreditats al vostre Full de Serveis

Jubilació forçosa.

El dia del meu 65 aniversari, ò el dia 31 d’agost si sol·licito la prolongació en el servei actiu fins finalitzar el curs.

Es demana amb 3 mesos d’ antel·lació com a mínim. 

  1. Sol·licitud Telemàtica. Omplir dades i posar la data del 65 aniversari. Es pot sol·licitar la prolongació del servei actiu fins acabar el curs. 
  2. Declaració del funcionari per al reconeixement de la pensió. 
  3. Còpia del DNI

– Jubilació per incapacitat permanent pel servei.

Quan la persona està afectada per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic irreversible.

Es tramita d’ofici o a instància de la persona interessada.

Es demana quan es produeixi el fet que motiva la petició.

  1. Sol·licitud per iniciar el procediment. No hi ha cap model oficial. Es tramita d’ofici (inspecció mèdica) o a instància de la persona interessada.

PROCÉS QUE HE DE SEGUIR. 

1. Sol·licitud telemàtica adjuntant la documentació. 

2. La DG de Personal Docent tramitarà l’expedient i us ho enviarà per correu electrònic. 

3. Contestar a aquest correu electrònic donant el vistiplau o sol·licitant la modificació de les dades que considereu incorrectes. 

Entre el primer i el segon pas, poden passar setmanes o mesos. 

4. Classes Passives de l’Estat us enviarà una carta iniciant el procediment de reconeixement de la pensió. 

     Heu de guardar la carta. No heu de fer res més. És una carta model, s’envia a tothom i malgrat que el       texte us comunica que si no es tramita la jubilació amb el termini adient…..etc….etc….es tindrà per no       estimada….. No us preocupeu. La DGPD envia els expedients de jubilació a Classes Passives de                 l’Estat  amb antelació suficient perquè no hi hagi cap problema.

5. Rebreu un correu electrònic de la DGPD amb la documentació següent que acredita la jubilació: 

         a) L’acord de la Jubilació.

         b) El cessament en el vostre lloc de treball.

QUÈ COBRARÉ

L’organisme competent per determinar la quantia de la pensió és: Classes Passives de l’Estat.

Si voleu saber què cobrareu, podeu utilitzar l’aplicació de Classes Passives per fer un auto càlcul. Heu de tenir el full de serveis i una vida laboral de l’INSS si cal. O, veure taula més a baix.

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/simula/inicio

– Cos de Mestres i de Formació Professional (A2):

Es cobra el màxim amb 35 anys complets o més en el mateix cos.

– Cos d’Ensenyament Secundari, Cos d’Escoles Oficials d’Idiomes, Cos de Música i arts escèniques, Cos d’Arts Plàstiques i Disseny… (A1):

Es cobra el màxim amb 32 anys complets, o més en el mateix cos.

La quantitat es fixa anualment en els pressupostos generals de l’Estat. Són 14 pagues totes iguals a les quals se li ha de restar l’IRPF, que sol ser entre un 18 i un 20%.

No afecta a la quantia de la pensió:

Si heu treballat a mitja jornada menys d’un any. Les reduccions de 3 hores per majors de 55 anys.

INCOMPATIBILITAT.

La pensió de jubilació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol feina que suposi estar d’alta a qualsevol règim de la Seguretat Social o un lloc de treball al sector públic.

MÉS INFORMACIÓ: 

Portal Clases Pasivas

Web DG Personal Docent i Centres Concertats: jubilacions

FUNCIONARIS A PARTIR DE 2011 I INTERINS 

RÈGIM DE SEGURETAT SOCIAL

TIPUS DE JUBILACIONS.

Ordinària.

En complir ledat de jubilació reglamentària i tenir la cotització establerta.

Amb 1 mes d’ antelació a la data de jubilació com a mínim. Millor abans (4-5 mesos), perquè hi ha temps d’espera en cada administració implicada.

Tenir 15 anys cotitzats com a mínim, dels quals almenys hi ha d’haver dos anys de cotització compresos dins dels 15 anys anteriors al moment de l’edat de jubilació.

Que es produeix el fet causant, que és el dia del cessament en l’activitat laboral, quan el treballador/a està d’alta a la Seguretat Social.

– Anticipada.

Amb anterioritat a la jubilació reglamentària, si ho autoritza l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

Mitjançant el tràmit telemàtic obert a l’efecte:

Amb 1 mes d’ antelació a la data de jubilació com a mínim.

  1. Sol·licitud presentada a l’INSS i informe del mateix organisme.
  2. Còpia del DNI.
  3. Vida laboral, si escau.

PROCÉS QUE HE DE SEGUIR.

1. Sol·licitud de l’Institut Nacional de Seguretat Social l’Informe de jubilació de l’INSS.

Es pot fer:

– Amb cita prèvia, presencial o telefónica a l’INSS.

– A través de la seu electrònica de la Seguretat Social amb el certificat digital o Cl@ve .

2. Accés al tràmit telemàtic per sol·licitar cessament del lloc de feina de Jubilacions de la Conselleria d’Educació , indicant el darrer dia de servei en actiu (data de jubilació).

3. Adjuntar al tràmit telemàtic de Jubilacions la següent documentació:

– Informe de jubilació de l’INSS i DNI.

– Vida laboral, i altra documentació depenent la situació personal, si escau.

4. Lliurar la sol·licitud de jubilació (Web de la Seguretat Social) a l’INSS, amb cita prèvia o per Seu Electrònica de la Seguretat Social amb la següent documentació:

– Còpia del DNI.

– Documentació específica que s’indica a la sol·licitud en funció de cada particularitat (exemple: llibre de família, prestació social substitutòria o altres)

La sol·licitud es pot presentar 3 mesos abans o 3 mesos després d’haver deixat de treballar. Si es presenta fora de termini, els efectes econòmics de la pensió tendran una retroactivitat de 3 mesos com a màxim.

QUAN ME PUC JUBILAR. 

L’organisme encarregat d’informar és l’INSS. Aquí teniu una taula informativa sobre l’edat de jubilació: 

QUÈ COBRARE.

La pensió s’abona mensualment amb dues pagues extraordinàries que es generen amb la mensualitat de juny i de novembre.

La pensió de jubilació té garantides quanties mínimes, així com la seva revaloració al començament de cada any, d’acord amb l’IPC previst per a eixe any. La pensió de jubilació està subjecta a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

En el  següent enllaç trobareu com fer el càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació mitjançant la introducció manual de les bases de cotització, heu de clicar a “autocàlcul de la base reguladora”, vos farà un càlcul aproximat de la pensió.

INCOMPATIBILITAT.

La pensió de jubilació és incompatible amb el desenvolupament de qualsevol feina que suposi estar d’alta a qualsevol règim de la Seguretat Social o un lloc de treball al sector públic.

PER MÉS INFORMACIÓ:

Web de la Seguretat Social: pensió de jubilació.

Web DG Personal Docent i Centres Concertats: jubilacions