Places IEDIB (Comissions de serveis)

Es convoquen, en comissió de serveis -jornades totals o parcials- per a l’Institut a distància (IEDIB)

Novetats a destacar:

-Publicades les actes definitives de cada plaça en data de 28 de juny de 2023

-Publicades les actes provisionals de cada plaça en data de 21 de juny de 2023

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5202694&coduo=1724&lang=ca

-Les places de jornada parcial, s’anomenen ara de complement d’horari, ja que no es poden donar comissions si no són places de jornada completa. Això  suposa fer feina presencialment al centre on el professor té la destinació i a distància a l’IEDIB

-La durada de les comissions és de dos anys.

-Formació que és requisit per accedir a les comissions de serveis d’IEDIB. Inscripció fins dia 12 de maig al portal del personal (DG de Primera infància, innovació i comunitat educativa)

Termini per presentar sol·licituds: fins dia 12 de maig

BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11733/673064/resolucio-conjunta-del-director-general-de-planifi