Alternativa

Sindicat Docent

Carrera professional

Llista provisional de funcionaris docents als quals se’ls hi reconeix el primer tram de la part consolidable de la carrera professional https://www.caib.es/sites/carreradocent/ca/portada/?campa=yes
– Termini per presentar reclamacions és del 27 de desembre de 2023 al 10 de gener de 2024, ambdós inclosos:

<<< Accés al tràmit >>>


Informació sobre la carrera professional dels docents:

Què faries amb 150.000 euros? Actualment tenim una carrera professional lluny dels 150.000 euros que ens corresponen. Més informació

> INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL PRIMER TRAM 

Requisits (ho comprova la Direcció General de Personal Docent) 

a) Estar en situació administrativa de servei actiu en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Modificacions posteriors (més informació: BOIB)

1. Servei actiu

2. Serveis especials

3. Excedència per raó de violència de gènere

4. Excedència per raó de cura de familiars

5. Excedència voluntària especial

6. Llicència d’estudis

b) Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

A tenir en compte 

La incorporació al sistema de progressió en la carrera professional és voluntària, aquells funcionaris docents que no vulguin, cas d’acomplir els requisits, que l’Administració els hi reconegui d’ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional, han de renunciar-hi expressament (la renúncia s’ha de fer entre dia 1 i dia 31 d’octubre de 2023) , mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es

LListes

Durant el mes de novembre es publicaran els llistat provisionals i definitius dels docents que han de percebre el primer tram.

Pagament 

És amb efectes retroactius de dia 1 de setembre de 2023

Pagament a la nòmina de setembre

*Important: el primer pagament serà a la nòmina de setembre i si es vol cobrar no s’ha de fer res.

Més informació al BOIB 

Desplaçat dalt de tot