Interins curs 2023-2024

Primer tràmit ordinari del 2n trimestre.

Del 03/01/2024 al 05/01/2024.

Darrer tràmit ordinari del 1r trimestre.

Del 07/12/2023 al 11/12/2023.

Darrer tràmit urgent del 1r trimestre.

Del 12/12/2023 al 14/12/2023.

Canvi de Disponibilitat.

– Podeu situar-vos com a no disponibles en qualsevol moment a través del tràmit telemàtic hablilitat a aquest efecte.
– Podreu passar a la situació de disponibles mitjançant el programa telemàtic habilitat a aques efecte amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte de l’acabament del trimestre escolar en qüestió.

Primer tràmit d’adjudicacions 1r trimestre.

31 d'agost de 2023

Guia explicativa

Download

INTERINS CURS 2023-2024

14/8/2023

Novetats

  • Canvi de disponibilitat a partir de dia 21 d’agost. Posar-se NO DISPONIBLE té efectes immediats però per tornar a estar DISPONIBLE té efectes per trimestres.
  • Primer tràmit d’adjudicacions del primer trimestre: de dia 1 a dia 4 de setembre

31/7/2023
Activades les utilitats:
·Esmena de màster de professorat i/o titulació de català (permanent)
·Tria d’especialitats afins -tria de places de suport que no s’hagin triat prèviament. (fins al 31 d’agost)
28/7/2023

Llista DEFINITIVA d’interins: consulta-la al Portal del docent interí!
https://www.caib.es/sadperdoc5front/baremacio/filtre.do

20/07/2023

Publicació del desistiment i denegació de les activitats de formació permanent per no haver presentat la documentació requerida.

Més informació: aquí

07/07/2023

Publicació de les llistes definitives d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions per al curs 2023-2024.

Portal de baremació: aquí

Més informació: aquí

04/07/2023

TUTORITZACIÓ curs 2022-2023

Publicació de la llista dels funcionaris interins substituts que han superat el procés de tutorització entre el dia 1 de setembre de 2022 i el 19 de juny de 2023.

A les propera actualització de la llista d’interins, ja han d’aparèixer com a tutoritzats.

Més informació aquí

28/6/23

ESMENA CONEIXEMENTS DE CATALÀ I/O FORMACIÓ PEDAGÒGICA I DIDÀCTICA

– Termini excepcional per esmenar les causes d’exclusió corresponents a la manca d’acreditació del coneixement adequat de llengua catalana i/o a la manca d’acreditació de la formació pedagògica i didàctica (base dinovena, annex 1, i base sisena, annex 2, Resolució 5681, BOIB 87 de 5 de juliol de 2022).

– El termini per esmenar les causes d’exclusió és del 28 de juny a les 10:00h fins al 3 de juliol a les 23:59h

>>>> Accés al tràmit

19/06/2023

Aclariments sobre les places vacants o per programes temporals de 3 anys:

a)La plaça adjudicada es manté:

-Haurà sortit a les adjudicacions del juliol (a la segona adjudicació, la del 25 de juliol)

-S’ha de fer el tràmit telemàtic previ de la presa de possessió abans de dia 1 de setembre i incorporació al centre dia 1 de setembre.

*En el cas que s’adjudiqui una plaça amb més d’una especialitat o una plaça compartida o itinerant, el nomenament només recollirà el centre principal així com l’especialitat o funció principal, i no els altres centres ni les altres especialitats o funcions

-Cessament de funcionaris interins que mantenen places vacants adjudicades el curs 2022-2023: el cessament del funcionari interí que manté la plaça vacant o la plaça per a l’execució de programes temporals adjudicada el curs 2022-2023 es produeix, com a màxim, el 31 d’agost de 2025, excepte que cessi abans per la cobertura del lloc per personal funcionari de carrera o la supressió de la plaça.

b) La plaça no es manté:

-El cessament es produeix amb efecte de 31 d’agost de 2023.

-Si no es poden acreditar els requisits de titulació o de català abans del 30 de juny de 2023, el cessament es produeix en data de 30 de juny de 2023.

-Si hi ha dues places vacants ocupades i una passa a ser per un funcionari de carrera, suprimida o amortitzada, el cessament es produeix segons el punt 10 de la resolució d’interins. Més informació aquí 

-Es considera que la plaça es suprimeix si varien, per al curs 2023-2024, algun o alguns dels elements que configuraven la plaça: l’especialitat o funció principal; l’especialitat o funció secundària, si escau; el centre principal; el centre secundari, si escau; la jornada, mitja o completa; la tipologia de la plaça, vacant, d’execució de programes temporals, substitució o temporal per excés o acumulació de tasques. L’alteració dels perfils de la plaça, significatius o informatius, no determina la seva supressió.

17/06/2023

Adjudicacions: més informació aquí

14/06/2023

Renúncia justificada a places vacants o de programes temporals adjudicades al curs 2022-2023

Sol·licitud de renúncia justificada, amb efectes de 31 d’agost de 2023, per a funcionaris interins que ocupen places a jornada completa o mitges jornades definides com a places vacants o places per a l’execució de programes temporals, d’acord amb la Resolució 3133 (BOIB 43, 6 abril 2023: BOIB)

– El termini per a la renúncia justificada de places adjudicades al curs 2022-2023 és del 15 al 20 de juny, ambdós inclosos

Més informació i tràmit: aquí

07/06/2023

Llista provisional de la pròrroga de la llista d’interins 

Tràmit de reclamacions del 8 al 14 de juny

Les reclamacions relatives als mèrits corresponents a les activitats de formació permanent del professorat per al curs 2023-2024 s’ha de fer únicament i exclusivament a través del tràmit telemàtic que trobareu a la pàgina web sfhc.caib.es

Les persones que han estat tutoritzades aquest curs, ho veuran més endavant, ja que el procés de tutorització acaba dia 19 de juny i després surt una resolució sobre els docents que han superat la tutorització.

Més informació : aquí 

06/06/2023

Novetats: llista de desistiment de la formació presentada.

S’ha de consultar el document 8 Aquí

Requeriment d’esmenes a la documentació per: FORMACIÓ_TRÀMIT INTERINS 2023-2024

  • Les persones que figuren a l’Annex I que han d’esmenar la documentació aportada per mancances o deficiències.
  • Termini per presentar les esmenes 5 dies hàbils comptadors des de l’endemà del dia de la publicació d’aquest requeriment.
  • Per presentar les esmenes CAL SEGUIR LES  INSTRUCCIONS

Més informació: aquí

09/05/2023

Informació sobre el  procés de tutorització del curs 2023-2024

És el mateix procediment que s’ha duit a terme durant els darrers cursos.

Comença dia 1 de setembre del 2023 i acaba dia 17 de juny de 2024

Són trenta dies consecutius, o un mes administratiu, de treball efectiu i continuat en el mateix centre públic.

Des del Sindicat Alternativa hem defensat que la tutorització sigui fins 30/6 ja que les tasques que es duen a terme formen part dels indicadors d’avaluació. També demanam que la tutorització sigui sumativa i no mínim de 30 dies al centre.

Més informació: BOIB

26/04/2023

Informació sobre el tràmit d’aportació de formació a interins curs 2023-2024.

Hi ha dos tràmits diferenciats: un tràmit per canviar illes, jornades, funcions i afegir titulacions. I un altre tràmit per afegir formació anterior al 31 d’agost del 2022.

Qui ha d’aportar formació permanent?

Les persones que vulguin aportar formació anterior a 31/8/2022 excepte:

a. persones que ja tenen el màxim de puntuació en l’apartat de Formació Permanent del Professorat.
b. persones que ja tenen al seu portal del personal les activitats formatives de les quals volen demanar reconeixement.
c. persones que vulguin aportar activitats formatives finalitzades amb posterioritat al 31 d’agost de 2022.

Com?

A través del tràmit telemàtic específic; aquí

S’ha de fer amb un zip i seguir aquestes instruccions.

Després s’ha de comprovar el llistat per saber si cal esmenar.

Download

25/04/2023

Tràmit informàtic llista d’interins
-Es prorroga la llista d’interins per als docents que ja en formen part. Tancada a nous aspirants.

-El dia 25 d’abril es publica la llista provisional que es podrà esmenar. Ja s’inclou la integració del grup d’FP a Secundària.

-L’accés al tràmit es fa amb certificat digital o @clave. En cas de dubtes o consultes, crideu al 060.

-Durant la primera setmana de juny s’obrirà el termini per poder renunciar a places vacants i TP de tres anys.

-D’ofici, la Conselleria t’inclou en la llista d’interins de cara al curs vinent. En cas de no voler formar-ne part, s’ha d’entrar al tràmit i indicar-ho en la pantalla corresponent.

-Si tens plaça per tres anys SENSE ELS REQUISITS s’ha d’esmenar la situació per poder seguir ocupant la plaça.  En cas d’haver obtingut la plaça en un tràmit urgent, s’ha d’esmenar al tràmit extraordinari de la primera setmana de juny. En cas de no esmenar la situació, el docent cessa a dia 30 de juny.

-Es poden modificar illes, jornada i especialitats, excepte aquelles de les quals n’estàs ocupant una vacant de tres cursos.

-No s’ha integrat la informació presentada en el concurs de mèrits. Per tant, s’ha de comprovar tota la formació realitzada a partir del 31/8/22.

La formació s’ha de registrar en un tràmit diferent al de la llista d’interins. Tràmit per registrar la formació AQUÍ

-Els que hagin obtingut el FOLC durant aquest curs i ja formin part de la llista d’interins, poden presentar-lo en el termini corresponent al mes de juliol. Si ja s’ocupa una plaça, durant el mes de juny en el tràmit extraordinari.

-La previsió de publicació de la llista definitiva d’interins per al curs 23/24 és la primera setmana de juliol.

-El darrer tràmit registrat serà el vàlid.

Accés al portal de baremació

Tràmit aquí

Publicada al BOIB la pròrroga de la llista d’interins per al curs 23/24: BOIB

14/04/2023

Esborrany pròrroga interins

Download

Esborrany tutorització curs 2023-2024

Download

Des del Sindicat Alternativa entenem que la situació d’estabilització suposarà un canvi de paradigma pel que fa a les borses d’interins però sol·licitam que s’obri tal com s’ha fet els darrers anys per tal de donar oportunitats a tots els futurs docents i no només als que han de cobrir les places urgents , en les què només es demana titulació: recordem que el màster CAP i que el FOLC no són requisists per cobrir aquestes places.