Estatuts

ESTATUTS D’ALTERNATIVA

Títol I. Disposicions generals

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats

Article 1. Denominació i normativa aplicable

A l’empara de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, es crea l’associació sindical denominada ALTERNATIVA, subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts i dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d’obrar necessàries per a la realització dels seus fins.

El contingut d’aquests estatuts obliga tots els afiliats de l’associació esmentada.

Article 2. Àmbit territorial

L’associació és una organització de l’àmbit de la Comunitat autónoma de les Illes Balears, sense ànim de lucre, que respon als principis democràtics pel que fa a l’organització i al funcionament, i que garanteix l’autonomia de les persones físiques que la constitueixen, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació en les matèries que afecten l’associació i l’interès comú dels afiliats. L’associació integra tots els docents.

Article 3. Durada

L’associació es constitueix per temps indefinit i la seva dissolució s’ha de dur a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que contenen aquests estatuts.

Article 4. Domicili

L’associació estableix el domicili social a Palma, al carrer Gabriel Maura, nº 10 Baixos de Palma, sense perjudici que els òrgans de govern puguin acordar-ne en qualsevol moment el canvi i també establir les delegacions i les representacions que considerin més adients per a la consecució dels seus fins. En aquest cas, el canvi de domicili s’ha de comunicar a l’oficina pública de registre d’estatuts corresponent.

Article 5. Finalitats

Constitueixen els fins de l’associació:

a) Representar tots els afiliats, intervenint en les relacions laborals i contribuint a la defensa i a la promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius que li són propis.

b) Fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant accions en benefici del col·lectiu.

c) Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als afiliats i docents.

d) Mantenir el contacte necessari i tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial, amb l’objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici de l’associació i dels afiliats i docents.

e) Exercir l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’una altra part lligada al titular del dret per una relació de servei, i davant la qual s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de vaga, reunió, negociació col·lectiva laboral, adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, presentació de candidatures per a l’elecció de comitès d’empresa i delegats de personal (o dels corresponents òrgans de les administracions públiques) en els termes previstos en les normes corresponents, diàleg social i participació institucional en els organismes públics de les administracions públiques laborals.

f) Assumir com a pròpies les decisions preses en assemblea per l’Assemblea de Docents de les Illes Balears i defensar-les davant de l’Administració.

g) Actuar de forma transparent, directa i assembleària.

h) Proposar a l’Administració que gestioni i dugui a terme la formació dels docents segons les necessitats d’aquests amb els recursos que aquesta disposa.

Títol II. Els membres de l’associació

Capítol I. De l’afiliació

Article 6. Poden ser membres de l’associació treballadors que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial de l’associació i que reuneixin les condicions professionals a què fa referència l’article 2, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

Capítol II. Adquisició i pèrdua de la condició d’afiliat/ada

Article 7. L’afiliació a l’associació és voluntària per a la persona sol·licitant i obligatòria per a l’organització. Si la persona sol·licitant reuneix els requisits que exigeixen la normativa legal vigent i els estatuts, en qualsevol moment pot deixar de ser-ho, sempre que ho notifiqui per escrit a la Junta Directiva, amb una antelació de deu dies a la data de baixa.

Article 8. Cal presentar la sol·licitud d’afiliació per escrit, i signada, a la Secretaria de l’associació, que és l’encarregada de realitzar-ne la tramitació si l’interessat/ada reuneix els requisits establerts en aquests estatuts.

Quan s’admet la sol·licitud, la persona sol·licitant es considera membre de ple dret i gaudeix des d’aquest moment de tots els drets i serveis de l’associació i adquireix el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

Article 9. La Presidència ha de portar un llibre de registre general d’afiliats amb les dades d’altes i baixes definitives i ha de ser qui, en última instància, decideixi amb un estudi previ l’alta definitiva, podent-ho consultar a l’òrgan o membre de l’associació que consideri convenient.

L’alta és definitiva en el moment que es comuniqui a l’interessat o si en el termini de tres mesos des de la seva recepció no s’explicita el contrari.

Article 10. L’afiliació a l’associació comporta inherentment el pagament de la quota que fixa l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, i de conformitat amb aquests estatuts.

Article 11. La Junta Directiva de l’associació pot donar de baixa els seus membres si hi ha una incoació prèvia d’expedient sancionador per alguna de les causes següents:

a) L’incompliment dels acords adoptats que ha estatuït l’Assemblea General o la Junta Directiva.

b) L’incompliment de les obligacions que s’estableixen en aquests estatuts.

c) La manca de pagament de les quotes que s’han fixat per al manteniment de l’associació.

Es pot recuperar la condició d’afiliat/ada quan s’abonin els pagaments pendents, tenint en compte que la reincidència pot donar lloc a la inadmissió com a soci/sòcia.

d) L’observança d’una conducta manifestament delictiva.

e) L’exteriorització de qüestions o acords interns de la vida de l’associació, en contra dels interessos generals dels afiliats, que puguin perjudicar a l’associació o redundin en benefici d’una altra organització.

f) L’actitud i manifestacions xenòfobes i racistes.

Article 12. Els afiliats que es trobin en algunes de les causes referides a l’article 11, tenen dret a ser escoltats i a exercir la defensa pròpia en l’expedient que s’ha d’imposar, segons la normativa reglamentària que prèviament s’ha constituït amb aquesta finalitat.

Les sancions que dicta la Comissió d’Expedients contra càrrecs electes, les ha de contrasignar el mateix òrgan en què van ser elegits. Sense aquest requisit previ, els càrrecs electes no poden cessar en les seves funcions, llevat que el cessament es faci a petició pròpia.

Article 13. En el cas d’expedients considerats molt greus, que poden afectar la integritat de l’associació, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, és la Comissió d’Expedients qui pot acordar la suspensió provisional dels càrrecs electes, sense el requisit de referèndum de l’òrgan pel qual es van elegir.

Capítol III. Drets i deures dels afiliats

Article 14. Els afiliats a l’associació tenen dret, sempre i quan sigui assumible pel sindicat, a:

a) Ser representats pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests estatuts.

b) Elegir lliurement i democràtica els seus representants tal com es preveu en aquests estatuts.

c) Ser elegits per desenvolupar qualsevol càrrec en la forma que s’estableix en aquests estatuts.

d) Tenir veu i vot igualitaris en les assemblees en què puguin prendre part, d’acord amb el que es disposa en aquests estatuts. L’exercici de dret a vot d’un afiliat/ada es pot delegar a un altre afiliat/ada, però aquest/a darrer/a no pot exercitar més d’una delegació de vot. La delegació ha de ser escrita, concretant la sessió de la qual es tracta, i no pot estar subjecta a cap condició.

e) Rebre l’assistència que necessitin, de forma individual o col·lectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència de l’activitat professional o sindical.

f) Participar activament en l’elaboració i definició de l’activitat sindical de l’associació en els seus àmbits diferents a través dels òrgans competents.

g) Participar tal com es preveu en aquests estatuts en les reunions, assemblees i congressos de l’associació: expressar la seva opinió i elegir lliurement i democràticament els seus representants.

h) Ser electors i elegibles en els i per als diferents òrgans de l’associació de conformitat amb els estatuts.

j) Tenir informació del compte de gestió com a mínim una vegada a l’any en l’Asssembea general de l’associació.

k) Sol·licitar, per escrit amb un mes d’antelació, l’estat del compte de gestió fora del moment esmentat en el punt anterior.

l) Votar de manera presencial.

m) Votar de manera telemàtica sempre i quan la junta directiva ho consideri oportú.

n) Consultar les actes dels òrgans dels quals pertany.

Article 15. Els afiliats a l’associació tenen el deure de:

a) Complir les normes estatutàries de l’associació i acceptar-ne els principis i programes d’actuació.

b) Complir els acords que adopten vàlidament els òrgans de govern de l’associació.

c) Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessàries perquè l’associació pugui portar a terme les seves finalitats i participar activament per assolir-les.

d) Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment de l’associació.

e) Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions.

f) Participar activament en l’elaboració i la definició de l’activitat sindical de l’associació i la definició de l’activitat sindical en els seus diferents àmbits a través dels òrgans competents. Una vegada s’ha fixat la línia que cal seguir, han de donar suport a l’associació i complir les decisions que adopten els òrgans competents.

Títol III. Dels òrgans de govern

Article 16. L’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència són els òrgans de govern de l’associació que exerceixen la representació, la gestió i l’administració de l’entitat. Les persones que regeixen l’associació s’elegeixen mitjançant sufragi lliure, directe i secret.

Article 17. L’Assemblea General es constitueix amb tots els afiliats de ple dret que han satisfet les quotes establertes reglamentàriament: cada membre té dret a un sol vot.

Article 18. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i dels acords que s’hi adopten, de conformitat amb els estatuts, que són obligatoris per a tots els afiliats.

Article 19. Les assemblees generals poden ser ordinàries i extraordinàries.

L’Assemblea General ordinària s’ha de reunir almenys una vegada a l’any, dintre dels dos primers mesos, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva, aprovar, si escau, els pressupostos anuals d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes corresponent a l’any anterior i, si escau estatutàriament, elegir la Junta Directiva de l’associació.

Article 20. L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària quan ho decideix la Presidència, la Junta Directiva o quan ho sol·licita la quarta part dels afiliats mitjançant un escrit dirigit a la Presidència.

Article 21. El president/a de l’associació és qui convoca les assemblees generals ordinàries i extraordinàries, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant una notificació personal i escrita, sigui en format digital o no, que dirigeix a tots els afiliats.

En la convocatòria, que s’ha de fer amb una antelació mínima tres dies naturals a la data assenyalada hi constarà l’ordre del dia (que inclourà el lloc, la data i l’hora en què té lloc l’assemblea) i els assumptes que s’han de tractar com a proposta de la Junta Directiva. També podrà consignar-se, si escau, la data i l’hora en què tindrà lloc la reunió en segona convocatòria.

La Junta Directiva, en l’apartat de Torn obert de paraules, recollirà totes les propostes que formulin els afiliats mitjançant una petició escrita, tres dies abans de la data de l’assemblea.

Igualment, per raons d’urgència, es poden debatre qüestions que s’han plantejat durant l’Assemblea General, si així ho decideix un mínim del 25 % d’assistents.

Article 22. L’Assemblea General queda vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi assisteix el 25 % dels afiliats i, en segona convocatòria, qualsevol quin sigui el nombre dels assistents.

Article 23. La presidència de totes les assemblees generals correspon al president/a de l’associació i als 3 vocals, designats per la Junta Directiva en torn rotatiu, i hi actua com a secretari/ària el mateix de la Junta Directiva.

Tots els acords que adopta l’Assemblea General es prenen per majoria qualificada al 70 %, així mateix, en els casos de modificació d’estatuts, fusió o dissolució, la majoria també serà qualificada al 70 %.

La modalitat de les rotacions és un criteri de la mateixa Assemblea.

Article 24. Són funcions i competències de l’Assemblea General:

a) Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i dels afiliats.

b) Aprovar els programes i plans d’actuació.

c) Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i del president/a de l’associació, i fixar-ne la durada.

d) Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva.

e) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats, d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiva.

f) Aprovar l’estat de comptes i els pressupostos de l’associació.

g) Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l’associació.

h) Acordar la fusió i la dissolució de l’associació.

i) Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos que formulen els afiliats.

j) Aprovar les mocions de censura que es presenten contra els components o òrgans de govern a les quals fa referència l’article 38 del present estatut.

Article 25. S’estendrà una acta de totes les reunions que reflecteixi els acords adoptats. Les actes han de constar en un llibre de registre destinat a aquest efecte i les ha de signar el president/a i el secretari/ària de l’associació. Les actes s’aproven en la mateixa o en la següent sessió, tot i que el secretari/ària pot emetre certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat, sense perjudici de l’aprovació posterior de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats, que s’han emès amb anterioritat a l’aprovació de l’acta, hi ha de constar expressament tal circumstància.

Article 26. La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat que s’encarrega de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i és l’Assemblea General ordinària, entre els seus membres, qui la designa i revoca mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

La Junta Directiva s’ha d’integrar amb un mínim de 3 membres i un màxim de 9 membres, i està formada per la Presidència i pel nombre de vocals necessari per completar-ne la composició, que seran elegits per un període màxim de 3 anys i la junta es renovarà per terços cada any, encara que poden ser objecte de una sola reelecció consecutiva. Els càrrecs que componen la Junta Directiva no són remunerats.

Article 27. La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, almenys una vegada cada trimestre. També es reuneix, en sessió extraordinària, quan ho sol·licita com a mínim una tercera part dels components.

El president/a de la Junta Directiva, que també ho és de l’associació, ha de convocar els membres, sempre que sigui possible, amb vuit dies naturals l’antelació a la data fixada per a la reunió i ha de trametre la convocatòria corresponent en què ha d’incloure l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència, es poden tractar assumptes que no hi constin.

Article 28. La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan assisteixen a la reunió la meitat més un dels seus membres i hi són presents el president/a i el secretari/ària o qui els substitueix. Per a l’adopció dels acords, es requereix el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva.

Les discussions i els acords de les sessions de la Junta Directiva, tant ordinàries com extraordinàries, han de constar en acta que, signades pel president/a i secretari/ària, s’han de transcriure al llibre d’actes corresponent.

Article 29. Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

a) Executar i complir els acords de l’Assemblea General.

b) Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa de l’associació.

c) Realitzar i dirigir les activitats de l’associació necessàries per a l’exercici i desenvolupament de les seves finalitats.

d) Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació generals i específics, executar-ne els aprovats i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.

e) Elegir, entre els seus membres, el vicepresident/a, el secretari/ària i el tresorer/a de l’associació i també els suplents respectius.

f) Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes perquè s’aprovin.

g) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè

l’aprovi.

h) Decidir en matèria de cobraments i d’ordenació de pagaments.

i) Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptador/a i al tresorer/a.

j) Controlar i vetllar per al funcionament normal del servei.

k) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i

l’atorgament de poders.

l) Elaborar informes i estudiar-ne l’interès per als afiliats.

m) Les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.

En casos de màxima urgència, adoptarà decisions sobre assumptes, la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar-ne compte a la primera sessió que es faci.

Article 30. La Presidència és l’òrgan col·legiat de direcció reduït de l’associació que s’encarrega de preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords que s’adopten, sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

Article 31. La Presidència té, igualment, la responsabilitat de respondre immediatament a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixen, i que la Junta Directiva no ha tractat.

Article 32. La Presidència, que està formada pel president/a, vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a, s’ha de reunir com a mínim una vegada cada quinze dies.

Article 33. El president/a és el càrrec de més alt rang de l’associació i s’encarrega de representar l’entitat davant els òrgans públics i terceres persones, d’acord amb la Junta Directiva i en nom de l’associació. L’Assemblea General l’elegeix i el revoca en el seu mandat mitjançant sufragi lliure i secret.

Article 34. Les funcions i atribucions del president/a són les següents:

a) Convocar i presidir l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència i vetllar pel compliment i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta i per l’Assemblea General.

b) Dirigir els debats i l’ordre de les reunions i verificar els escrutinis que s’hagin de realitzar.

c) Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb la corresponent autorització de la Junta Directiva.

d) Emetre l’informe anual de les actuacions de l’Assemblea General.

e) Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l’associació.

f) Donar el vistiplau a les actes que s’estenen a les sessions que realitzen els òrgans

col·legiats i signar-les juntament amb el secretari/ària.

 

Article 35. Si hi ha una vacant, absència o malaltia del president/a, és el vicepresident/a qui l’ha de substituir, el qual, en el termini màxim de tres dies, ha d’assumir de ple dret el govern de l’associació fins que el president/a es reintegri en el seu càrrec o, en cas que no ho faci, fins que es convoquin noves eleccions generals, d’acord amb el que s’estableix en aquests estatuts.

Són funcions del vicepresident/a coadjuvar amb en el desenvolupament de les tasques i funcions que la Junta Directiva i la Presidència estimin, encara que mai es pot delegar al vicepresident/a la responsabilitat que pertany al president/a de l’associació.

 

Article 36. Són funcions i atribucions del secretari/ària:

a) Assistir el president/a de l’associació en totes les matèries que siguin de la seva

competència.

b) Ocupar-se de la gestió i administració de l’associació i de tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president/a i dins de les directrius que assenyala la Junta Directiva.

c) Ocupar la Secretaria de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, assistir a les

reunions que es realitzin i aixecar les actes corresponents dels acords que s’hi adoptin.

d) Custodiar la documentació de l’associació.

e) Lliurar les certificacions que se sol·licitin amb el vistiplau del president/a.

f) Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari/ària o bé que li assignin els òrgans de govern de l’associació.

 

Article 37. El tresorer/a s’ha d’encarregar de la comptabilitat de l’associació. Ha d’anotar i de portar el compte dels ingressos i de les despeses i ha d’intervenir en totes les operacions d’ordre econòmic.

 

Ha de recaptar i custodiar els fons que pertanyen a l’associació i ha de complir les ordres de pagament que expedeixi el president/a, sense perjudici de les delegacions que el president acordi sota la seva responsabilitat.

 

El tresorer/a és qui s’encarrega de formalitzar el pressupost anual d’ingressos i de despeses i l’estat de comptes de l’any anterior, que cal presentar a la Junta Directiva perquè aquesta, al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea General.

 

Article 38. Cadascun dels components de la Presidència i de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estan sotmesos a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions.

 

La moció de censura l’ha de presentar almenys la quarta part dels membres de l’Assemblea General, i s’ha d’aprovar per majoria qualificada al 70% de l’Assemblea, reunida en sessió extraordinària.

Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la Presidència i/o de la Junta Directiva conjuntament o individualment, segons quins estiguin sotmesos a aquesta, han de presentar la seva dimissió; els càrrecs vacants s’han d’elegir en el termini màxim d’un mes.

 

Títol IV. Del règim econòmic

 

Article 39. Els recursos financers de l’associació s’integren de:

a) Les quotes dels membres de l’associació.

b) Les donacions i llegats al seu favor.

c) Les subvencions públiques o privades que rebi.

d) La venda dels seus béns i valors.

e) Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis.

f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatutaris.

Cada exercici econòmic s’ha de revisar i adequar al pressupost ordinari d’ingressos i

despeses, amb subjecció a les normes que contenen aquests estatuts.

 

Article 40. La Junta Directiva determina les normes per a l’administració i compatibilitat. El president/a de l’associació és qui ordena els pagaments.

 

El tresorer/a ha d’intervenir en tots els documents de cobraments i pagaments, n’ha de supervisar la compatibilitat, ha de tenir cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Directiva i ha de signar tots els documents de pagaments i cobraments.

 

Article 41. Els afiliats poden conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de

l’associació relativa a la seva situació econòmica, amb una sol·licitud prèvia i adreçada al tresorer/a.

 

Article 42. Els recursos econòmics de l’associació, i el seu patrimoni, s’han de destinar al compliment de les seves finalitats.

 

Article 43. Un cop celebrada l’Assemblea general ordinària i aprovats els comptes de gestió, el 10 % de l’excedent pressupuestari serà destinat a ajudes socials o culturals segons determine l’assemblea general.

 

Títol V. Del règim de modificació, fusió i dissolució

 

Article 44. Aquests estatuts es poden modificar, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de dues terceres parts dels assistents.

 

El projecte de modificació l’ha de proposar, almenys, la quarta part dels associats o de la Junta Directiva i s’ha de trametre a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

 

Cal seguir el mateix procediment per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

 

Article 44. L’associació es dissoldrà quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot favorable de les dues terceres parts dels assistents.

Per a la proposta de dissolució de l’associació cal seguir el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d’estatuts.

 

En l’acord de dissolució s’establirà la destinació que cal de donar als béns, instal·lacions i serveis de l’associació que puguin quedar després d’atendre les obligacions pendents.

 

Palma, a 10 de juliol de 2014