Generals

Comissions de serveis generals

Convocatòria de Comissions de serveis 23/24 (BOIB – 16/4/2024)
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11906/685271/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Resolució d’adjudicacions
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11756/674803/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Publicada la llista definitiva de les comissions de serveis

L’adjudicació de la destinació provisional s’ha de fer de forma automàtica dins el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024.

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5671240&coduo=38&lang=ca

Publicació de la llista provisional de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2023-2024

– Termini de reclamacions: del 6 al 8 de juny de 2023, ambdós inclosos.

>>> Accés tràmit (mestres)

>>> Accés tràmit (secundària)

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5671240&coduo=38&lang=ca

– Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar del 15 al 22 de maig de 2023, ambdós inclosos.

>>> Accés tràmit

Informació
Resum

QUI POT DEMANAR CCSS?

Les CCSS van dirigides a docents Funcionaris de Carrera en actiu a centres no universitaris.

Hi ha 3 supòsits:

1.- Docents amb destinació definitiva a les Illes Balears.

Han de mirar les causes 1, 2 i 3 de l’apartat A de la instrucció 3a.

CAUSA 1: Motius personals

 1. Atenció a un familiar de primer grau.
 2. Conciliació vida laboral i familiar en diversos supòsits

CAUSA 2: Raons de servei en centres educatius. NOU. Més informació 

CAUSA 3: Formar part d’un equip directiu

2.- Docents amb destinació a altres CCAA, Ceuta i Melilla.

Han de mirar la causa 4, de la instrucció 3a.

CAUSA 4: Motius personals

 1. Atenció a un familiar de primer grau
 2. Reagrupament familiar

3.- Docents que han obtingut la seva destinació definitiva per al 2022-23 o 2023-24

Han de mirar la causa 5, l’apartat C de la instrucció 3a, però només poden demanar-la a la mateixa illa on tenen la definitiva.

CAUSA 5:

 1. Formar part d’un equip directiu
 2. Conciliació de vida laboral i familiar

Només es pot demanar CCSS per una de les causes de la instrucció 3a.

QUI NO POT DEMANAR CCSS SEGONS AQUESTA CONVOCATÒRIA?

Els docents que volen demanar CCSS als següents centres ja que hi ha convocatòries específiques:

 • Camps d’aprenentatge
 • IEDIB
 • Arxiu i Museu de l’Educació de les IB
 • CEP

REQUISITS PER DEMANAR CCSS

1.- Acreditar  els coneixements de llengua catalana (C1+ FOLC)

2.- Participació en el concurs de trasllats:

 • Haver estat admès en el darrer concurs de trasllats
 • Haver demanat plaça en la localitat on es demana la CCSS
 • No haver desistit del concurs de trasllats

Excepcionalment, no s’ha d’haver participat en el concurs:

 • Situacions excepcionals sobrevingudes després del 7 de novembre de 2022
 • Per exercir càrrec directiu
 • Haver obtingut una nova destinació definitiva per al curs 2022-23

COS DE MESTRES

S’ha de demanar CCSS a l’especialitat de la darrera definitiva o bé amb les funcions o especialitats habilitades que hagin estat reconegudes.

ALTRES COSSOS

S’ha de demanar CCSS a l’especialitat o funció de la darrera plaça adquirida mitjançant concurs de trasllats o bé al departament d’orientació o de cultura clàssica,

*No haver estat condemnat per sentència ferma per diversos delictes.

COM ES FA L’ADJUDICACIÓ?

 1. Es fa una llista provisional i després una definitiva amb els docents que se’ls ha admès la sol·licitud. Això no implica la concessió de la CS.
 2. L’adjudicació es fa amb el procés d’adjudicacions del curs 2023-2024
 3. És per un curs escolar
 4. Es pot desistir fins el 30 de juny de 2023.
10/04/2023

Instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2023-2024

Més informació: aquí

Termini de presentació del 15 al 23 de maig