Alternativa

Sindicat Docent

Concurs de mèrits

23/09/23

Llistat de RENÚNCIES i llistat de nous aspirants SELECCIONATS
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11806/677774/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

2/9/2023

Renúncies – LListat d’aspirants seleccionats que han renunciat a la seva plaça
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11797/677078/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Demanam a la Conselleria que publiqui la llista dels aspirants disponibles actualitzada abans de dia 6 de setembre

7/7/2023
ALERTA! Hi ha dos tràmits oberts: un per renunciar i un altre per aportar el certificat mèdic. Triau el que us pertoca.
– Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juliol de 2023 mitjançant la qual s’atorga un termini extraordinari de renúncia al procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l’ingrés als cossos docents a les Illes Balears, convocat per Resolució a de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 PDF

Les persones que figuren als annexes 1 i 2 han obtingut plaça al concurs de mèrits i s’han presentat a oposicions.

Mitjançant el tràmit telemàtic obert del 7 al 20 de juliol, es pot presentar la renúncia al concurs de mèrits.

En cas de no presentar renúncia queden exclosos dels processos selectius (oposicions) en què participin i en què han estat seleccionats.

Tràmit actiu per RENUNCIAR: aquí

4/7/2023

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS SELECCIONATS – BOIB
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11765/675347/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

– El termini per lliurar la documentació (CERTIFICAT MÈDIC) que resta pendent i per seleccionar el cos actiu és del 5 al 20 de juliol, ambdós inclosos:

Tràmit actiu per APORTAR CERTIFICAT MÈDIC aquí

-Aclariments

*Punt 4:

Els aspirants seleccionats, ja estan pendents de ser nomenats funcionaris de carrera i queden exclosos de les oposicions si són del mateix cos (estabilització i reposició)

*Punt 5:

Si un funcionari de carrera ha estat seleccionat a un altre cos, en el tràmit telemàtic que s’obrirà demà (5 de juliol) pot demanar excedència en el cos pel qual ha estat seleccionat, o  incorporar-se a la plaça adjudicada del cos pel qual ha estat seleccionat i demanar excedència del cos d’origen. 

*Punt 6:

>Si s’obté plaça a les oposicions del 2023 (estabilització i de reposició)  d’un altre cos diferent al de mèrits, s’ha de presentar un escrit entre els dies 24 i 25 de juliol a la DG de Personal docent i especificar per quin s’opta.

a)En el cas d’optar pel cos en el qual seran nomenats funcionaris en pràctiques (oposicions) seran declarats excedents del cos pel qual han estat seleccionats mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

b)Si s’opta pel cos al que s’ha obtingut plaça per mèrits  o no es presenta l’escrit, seran nomenats funcionaris del cos pel qual han estat seleccionats mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits, i es considera que renuncien a tots els drets derivats dels procediments selectius

*Diferents cossos

*Documentació a presentar

Si has fet el tràmit a Balears, un certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals s’ha estat seleccionat.

Exemple:
Certifica que no pateix cap malaltia ni estar afectat per la limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos de PROFESSOR D’ENSENYAMENT SECUNDARI  i l’especialitat de LLENGUA I LITERATURA CATALANA (ILLES BALEARS) per als quals s’ha estat seleccionats.

03/07/2023

Publicades modificacions de la llista definitiva d’admesos i exclosos a causa de la resolució de  recursos potestatius.

*No és una llista d’aspirants seleccionats. És una modificació dels admesos i exclosos

[gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2023/07/ANNEX_def_admesos_modif.pdf”]

Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es fan públiques les llistes definitives d’aspirants seleccionats que han superat el procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits.

https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/

– ANNEX: Llista definitiva d’aspirants seleccionats per a cada cos i especialitat, amb indicació del torn

– El termini per a selecció d’especialitat i/o renúncies és del 19 al 22 de juny de 2023, ambdós inclosos:

>> Accés al tràmit

Informació important:

>Establir un termini de quatre dies hàbils, des del 19 de juny fins al 22 de juny de
2023, ambdós inclosos, perquè els aspirants seleccionats per dos o més
especialitats, siguin o no del mateix cos, optin per una i manifestin la seva renúncia
a la resta.
>Indicar que dins aquest termini de quatre dies els aspirants seleccionats poden
renunciar a totes les especialitats per a les quals han estat seleccionats i, per tant,
renunciar a tots els drets que els pugui correspondre per a aquestes especialitats.
En aquest cas, els aspirants romandran en la llista complementària de les
especialitats per a les quals no han estat seleccionats, si escau.
> Informar que els aspirants que no realitzin aquesta renúncia, seran seleccionats per
a l’especialitat en què tenen major puntuació o, sinó, per a l’especialitat en què
acreditin major experiència en centres educatius públics com a personal funcionari
interí, expressada en anys, mesos i dies. En cas que continuï l’empat s’entendrà
seleccionat per a l’especialitat que consti en la primera sol·licitud registrada
vàlidament a les Illes Balears per l’aspirant

02/06/2023

NOVETATS I ACLARIMENTS

-Una vegada publicada la llista provisional (29/5) de seleccionats, a les especialitats on no has tingut plaça, continues  ¨viu¨  per a l’adjudicació definitiva (15/6). En aquesta adjudicació definitiva podries tenir una altra plaça, tot i tenir plaça prèvia. En tot cas, s’hi haurà de renunciar i només s’obtindrà una plaça en una especialitat.

(En la llista provisional, sempre que hagis obtingut dues o més especialitats, has de triar amb quina et quedes o el sistema triarà allà on tens millor puntuació).

En cas d’haver obtingut plaça a dos cossos diferents, no està resolt encara si es poden obtenir finalment les dues places. La Conselleria està pendent del Ministeri. Volen adjudicar el màxim de places a persones diferents. Presumiblement, al mes de juliol hauran de triar quin cos prefereixen.

-En la “tercera adjudicació”, de places generades per renúncies fins al 6 de setembre, no s’obrirà un tràmit de tria de places. L’adjudicació serà seguint la llista d’aspirants complementària.

29/05/2023

Llista provisional de seleccionats: https://www.educacionyfp.gob.es/contenidos/profesorado/no-universitarios/oposiciones-y-ofertas-trabajo/convocatoria-estabilizacion.html

Més informació: https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/

Termini per a reclamació d’errors (del 30 de maig a l’1 de juny de 2023, ambdós inclosos)

>>> Accés al tràmit

– Termini per a renúncies (del 30 de maig al 5 de juny de 2023, ambdós inclosos)

>>> Accés al tràmit

En cas d’haver obtingut dues places en el mateix cos, has de triar quina plaça vols obtenir definitivament.

En cas d’haver obtingut plaça en diferents Comunitats Autònomes, tria un única plaça per cos i comunica la renúncia en els tràmits de les altres comunitats autònomes.

Amb les places vacants, es farà una segona ronda d’adjudicació.

📍 La llista definitivia es publicarà el 15 de juny.

11/05/2023

NOVA ACTUALITZACIÓ DEL MINISTERI 11/05/2023

Publicades les llistes conjuntes informatives a la pàgina del Ministeri.

Ara, no s’ha de fer res.

La previsió és que la primera adjudicació provisional surti a finals de maig/ principi de juny.

Ministeri

*Ens informen del Mininisteri que per un error als llistats de Navarra, demà es publicaran de nou.

09/05/23

Publicades les llistes definitives de Balears amb la resolució dels recursos potestatius inclosos.

Aquesta llista és la que Conselleria enviarà al Ministeri

Llistat aquí

5/4/23

Informació sobre la interpososició d’un recurs potestatiu de reposició davant la
directora general de Personal Docent

1. En cas de no estar d’acord amb la puntuació definitiva o la no acceptació d’alguna titulació, comprova en el TEU PORTAL del concurs de mèrits la causa per la qual no l’han tingut en compte.

2.En cas de no estar d’acord amb aquesta causa, la normativa administrativa recull la possibilitat de fer recursos contra llistats “definitius” en cas que no s’hi estigui d’acord amb la puntuació o valoració indicada. S’ha de fer el més aviat possible.

3.Per qualsevol dubte pots contactar amb Alternativa a info@sindicatalternativa.cat

[gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2023/04/Model-interposició-recurs-reposició.pdf”] [gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2023/04/Resoluci___DGPD_4-4-2023_def_admesos_i_exclosos-1.pdf”]

[gview file=”https://www.sindicatalternativa.cat/wp-content/uploads/2023/04/Resoluci___DGPD_4-4-2023_def_admesos_i_exclosos-1.pdf”]

4/4/2023

Llistes definitives de les Illes Balears d’admesos i exclosos.

Tràmit de reclamació de reintegrament de les taxes als exclosos del 5 al 24 d’abril

Més informació

31/03/2023

Demanam a la Conselleria que el proper dimarts publiqui els llistats de puntuació amb els desempats ja fets i desglossats, així com han fet altres comunitats.

28/03/2023

El Ministeri d’educació publicarà la llista de puntuació definitiva del concurs de mèrits al voltant del 25 d’abril

15/03/2023

Com serà el procés d’adjudicació de places i de renúncies al concurs de mèrits?

14/03/2023

Llista de nous aspirants admesos, amb la puntuació provisional dels mèrits, i termini de reclamacions.

Termini de reclamacions: del 15 al 28 de març

Més informació

4/3/2023

Correcció d’errades a l’annex 1 de  la convocatòria : més informació

15/2/2023

Publicació de la llista d’admesos i exclosos.

Llista i causes d’exclusió: del 16 al 2 de març, període per presentar esmenes.

Accés: https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_excepcional_de_merits/ 

CONCURS DE MÈRITS

21/11/2022

>>>ACCÉS AL TRÀMIT<<< 

– El termini de presentació de sol·licituds serà del 21 de novembre (a les 09:00h) fins al 21 de desembre de 2022 (a les 23:59h):

>>>ACCÉS PORTAL BAREMACIÓ<<<

La informació que apareix al portal de baremació individual és merament informativa i orientativa i basada en la informació del Portal de personal docent.

El tràmit s’inicia el proper 21 de novembre en un altre portal.

Presentació tràmit


18/11/2022Informació sobre les oposicions del procés d’estabilització

-Resum

-Esborranys

15/11/2022Publicada al BOIB la convocatòria oficial del concurs de mèrits: aquí

Publicat l’esborrany del procés d’oposicions extraordinàries per a l’estabilització: aquí

9/11/2022Informació sobre els certificats de llengua catalana: nivell C1 i FOLC (Capacitació) : aquí

05/11/2022

Download

20/09/2022*Pàgina de la Conselleria: aquí

Download

13/5/2022

Novetats estabilització d’interins. Esborrany del barem.

Avui mati s’ha filtrat l’esborrany del procés d’Estabilització d’interins . Tot i ser un esborrany pendent de confirmació, el compartim amb tots vosaltres per poder donar una mica de llum a aquest procés de consolidació que tantes qüestions genera.

Podeu fer arribar qualsevol dubte a info@sindicatalternativa.cat

Download

12/5/2022

Alternativa es reuneix amb els grups parlamentaris al Congreso

-Alternativa Docent es reuneix amb els responsables d’educació dels grups parlamentaris al Congreso.

-Fer conèixer la realitat dels docents de les Illes Balears als grups parlamentaris.

-Proposar mesures per protegir els docents interins de les Illes Balears.

Alternativa docent, associat amb sindicats d’altres CCAA, han estat presents en reunions i trobades amb membres dels principals grups parlamentaris del Congreso de los diputados de Madrid: Mari Luz Martínez Seijo (PSOE), Miguel Ángel Bustamante (UP) y Óscar Clavell (PP).

L’objectiu d’aquestes trobades és posar sobre la taula les preocupacions dels docents de les Illes Balears en dos temes cabdals: la llei 20/2021 d’estabilització d’interins i l’accés a la funció docent en el futur.

Referent al tema de l’estabilització, vam voler resoldre dubtes que encara ens genera aquesta normativa sotmesa a canvis constants i encara pendent. A més, hi vam proposar algunes millores per tal de protegir els docents que han obtinguts places durant molts anys i que han sostingut el sistema educatiu, però que ara es poden veure afectats malgrat haver estat contractats en frau de llei segons diverses sentències judicials europees. Amb aquesta llei, es protegeixen les places, no així els treballadors. El grups parlamentaris del PSOE i Podemos, es van comprometre a introduir algunes aportacions i a coordinar els processos entre CCAA, per no generar un daltabaix a les borses d’interins, especialment a les CCAA petites com la de Balears i amb unes especificitats degut a la realitat pluriinsular.

Quant a les futures convocatòries d’accés a la funció pública docent, vam demanar un accés actualitzat i amb proves NO eliminatòries on el candidat pugui ser valorat en totes les seves capacitats, i no com ara on el procés prioritza els continguts memorístics.

Un matí per fer saber la realitat dels docents de les Illes Balears als partits polítics que tenen la responsabilitat legislativa que ens afecta directament.

La Conselleria ens fa arribar la proposta de places (total) per al concurs de mèrits. És un esborrany .

Desplaçat dalt de tot