Què es pot fer per reduir la burocràcia?

Hem vist en els últim cursos com va en augment la càrrega burocràtica que recau sobre els i les docents, i com últimament, fins i tot, afecta la salut del col·lectiu: síndrome del treballador cremat, estrès, ansietat, etc.

Tot i ser un punt del darrer Acord Marc, poc se’n parla i, encara menys, es proposen solucions per a reduir aquesta sobrecàrrega burocràtica. 

És per això que des del sindicat Alternativa presentem les següents propostes:

1. lmpulsar la dignificació de la principal funció del docent, posant en valor la seva feina, en documents, instruccions i possibles publicacions tant institucionals com de l’àmbit sindical.

2. Simplificar el procés de justificació de faltes, baixes mèdiques i llicències i permisos del personal docent. 

3. Automatitzar alguns tràmits com l’elaboració d’informes individualitzats d’avaluació o programacions docents, així com el seu seguiment i anàlisi de resultats mitjançant “plantilles” preconfigurades que els docents puguin modificar, disponibles al Gestib. Així mateix, simplificar els documents de caràcter pedagògic amb la finalitat d’evitar duplicitats i emplenament de documentació innecessària: PGA, PEC, Memòries, etc.

4. Crear un sistema centralitzat al Gestib que reculla tota la informació psicopedagògica de l’alumnat en cadascuna de les etapes des d’Infantil, que aquest repositori inclogui les mesures ordinàries i extraordinàries adoptades, diagnòstics, etc.

5. Actualitzar i posar a la disposició dels equips directius dels centres educatius el llistat telefònic i de correus electrònics corporatius del personal de la Conselleria d’Educació,  de les seves Direccions Generals i Departaments.

6.  Dissenyar una aplicació que faciliti i agilitzi la gestió de les dades del transport escolar i del menjador, evitant duplicitats en els documents.

7. Reduir i simplificar els documents que ha d’emplenar cada tutor per a derivar la diagnosi de l’alumnat a Orientació. Revisió del protocol de derivació de l’alumnat amb necessitats educatives als EOEP o DO.

8. lncorporar els annexos de les convocatòries o resolucions dirigides als centres educatius en format PDF editable o, en defecte d’això, en document de text.

Per la qual cosa,  instem la DG de Personal Docent a traslladar aquestes propostes a  mesa sectorial per tal de treballar amb un dels punts de l’acord marc i convidem a la resta de sindicats a sumar-se a aquesta iniciativa.

El nou decret d’escolarització genera segregació i desigualtat

Des del Sindicat Alternativa trobam algunes mancances en aquest projecte de Decret com poden ser els punts que es donaran al barem, el mapa escolar de zones que es vol fer servir o la importància d’acceptar els projectes educatius i lingüístics dels centres.
Aquests aspectes ens preocupen perquè sembla que anam cap a la zonificació única i això és factor agravant de la segregació escolar. Afegir que es vol recuperar el punt per antic alumne del centre i això és una aposta clara per l’escola concertada. S’ha de tenir en compte que l’alumnat nouvingut al sistema educatiu balears s’incrementa cada curs i que, per tant, aquesta mesura només beneficiarà els centre privats concertats.
En definitiva, és un despropòsit perquè promou la segregació i implicarà una despesa al pressupost enlloc de fer front a la reducció de ràtios i millora de les infraestructures.

Des d’Alternativa sempre defensarem l’ESCOLA PÚBLICA, de tots i per a tothom!

Moviment per l’escola en català

Formem part del Moviment per l’escola en català. La llengua catalana a les Illes Balears s’ha mostrat com una excel·lent eina de cohesió social.
No volem que es traslladin les disputes polítiques a les aules on l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears MAI ha estat un problema.
Tot l’alumnat té el dret de rebre educació en llengua catalana. Per a molts, és l’únic espai on poden entrar en contacte amb la llengua d’ús de les Illes Balears.

En roda de premsa, avui hem explicat aquests i altres motius per evitar la segregació l’ingüística a l’escola!

Roda de premsa amb els diferents representats de les
entitats que formen el Moviment per l’escola en català.