Fons Social

Què és el Fons Social? 

Són ajudes i bestretes econòmiques pel personal docent (funcionaris i interins)

Ajudes

-Per fills menors de 18 anys: es pot sol·licitar des del naixement fins als 18 anys.

-Per discapacitats: per docents que tenguin al seu càrrec i al seu compte persones amb la condició de tenir reconegudes discapacitats físiques, psíquiques o sensorials però aquestes ajudes no són pertinents quan la situació està coberta pel sistema vigent de Seguretat Social.

-Per estudis: cobreixen la compensació de les despeses per matrícula en centres docents.i de les despeses realitzades en llibres per al curs en el qual s’hagi formalitzat la matrícula. Hi sol haver un termini cada inici d’any (de gener a abril, aproximadament).

Bestretes

Són avançaments de la nòmina. Poden ser ordinàries o extraordinàries.

-Ordinàries: per maternitat (per tots els docents ) i altres raons (només algunes poden ser per interins)

-Extraordinàries: per diferents motius derivats del matrimoni, divorci, malaties greus, habitatges…

Com es sol·liciten? 

Amb una instància telemàtica a la pàgina del Fons Social.

Per cada ajuda o bestreta hi ha una sèrie de documents que s’han d’adjuntar.

La concessió apareix en un document al portal del personal

Sol·licitud

Què hem demanat i què hem aconseguit des d’Alternativa? 

El Decret vigent de Fons social és de 2002, fa 20 anys que no s’actualitza.

Des del 2015, que va començar la nostra participació a la comissió de fons social, demanam que s’actualitzi el Decret que regula les quantitats a percebre i estigui equiparat al cost de la vida actual.

S’ha aconseguit que el nou Acord Marc contempli la revisió i actualització del Fons Social.