Alternativa

Sindicat Docent

Formació del professorat

NORMATIVA: convocatòria de les modalitats de formació en el centre i intercentres assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears per al curs 2024-2025 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11926/686917/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Cens d'entitats col·laboradores

Juliol 2023: aquí

Formació gratuïta i homologada

RECULL DE FORMACIÓ

http://formacioinnovacio.cat/

INTEF: Ministeri d’educació

https://intef.es/formacion-y-colaboracion/aprendizaje-en-linea/

Resum de la normativa

HOMOLOGACIÓ D’ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT

Homologació d’activitats de formació permanent del professorat.

NORMATIVA

Formacio permanent normativa

PLA QUADRIENNAL DE FORMACIÓ

Consulta el pla aquí

MODALITATS DE FORMACIÓ (Maig 2023 BOIB  aquí)

a) Presencials: aquelles activitats formatives que requereixen la presència directa i personal del professorat assistent.  S’inclouen dins la forma de participació presencial les activitats de formació permanent del professorat que coincideixin sincrònicament (en el temps i en directe) tots els participants i el formador o formadors que pertoquin a cada sessió, a través de les eines tecnològiques que ho permetin. Com a la resta d’activitats presencials, s’ha de registrar l’assistència de cada participant a cada sessió prevista.

b) A distància: aquelles activitats formatives que es duen a terme mitjançant entorns virtuals d’aprenentatge. Aquestes activitats podran incloure alguna sessió presencial, de caràcter voluntari o obligatori. En cas de ser obligatòria, no podrà superar el 10 % de les hores totals de la formació.

c) Mixtes: aquelles que combinen fases presencials i a distància. En aquest cas s’han d’explicitar els objectius de cada una de les fases, els mecanismes per a la seva integració i la seva durada en hores. Ha d’existir una distribució eficient del temps entre les fases presencials i a distància de tal manera que cap de les dues formes de participació sigui inferior al 20% de les hores totals de la formació.

Autoformació

 BOIB

 

 

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat, sempre que siguin diferents a les presentades com a requisit per accedir a la funció docent:

  • Titulacions universitàries oficials.
  • Titulacions superiors de règim especial.

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat, sempre que s’obtenguin amb posterioritat a l’accés a la funció docent i a centres sostinguts amb sous públics:

  • Acreditació de programes d’especialista.
  • Títols d’expert o màster universitari.

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat aquelles convocades i realitzades per universitats o entitats de prestigi que vagin en concordança amb una o vàries de les línies de formació del pla quadriennal de formació del professorat vigent. Linies estratègiques del pla quadriennal.

Per al període XXX

Memòria explicativa i informe

Si has dut a terme alguna activitat de formació amb les característiques abans esmentades has de demanar el seu reconeixement. Per això, segons les instruccions, s’ha de presentar una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu realitzat i un informe sobre la transferibilitat de la formació a la pràctica educativa. L’informe ha de tenir entre 5 i 10 pàgines i ha de posar de manifest les possibilitats de transferència en un centre educatiu de la formació rebuda a partir del disseny d’una aplicació didàctica, un projecte o material didàctic.

Informe

Hi ha moltes activitats formatives al nostre abast i no sempre sabem si ens seran reconegudes directament o no. És recomanable informar-se’n abans. De tota manera, aquelles activitats que estan reconegudes ho indiquen al certificat amb un codi i per tant no serà necessari fer cap informe.

Model memòria

Desplaçat dalt de tot