Arxiu d'etiquetes: mesa sectorial

Mesa sectorial: Places ATD

Avui, dimecres 24 de març, hem assistit a la sessió ordinària de la Mesa Sectorial d’Educació. L’objectiu era el d’aprovar la convocatòria que proveirà les comissions de caràcter voluntari del personal docent amb funcions d’Assessor Tècnic Docent. Han estat presents per part de la Conselleria d’Educació el Secretari General d’Educació, Sr. Tomeu Barceló Rosselló i la Directora General de Personal Docent, Sra. Rafaela Sánchez Benítez. 

Per la nostra part, hem demanat que es permeti la presència dels representants dels sindicats educatius, per a garantir la transparència en les seleccions i en els seguiments d’aquestes. Se’ns ha assegurat que això es durà a terme, així com es produeix a altres comissions de selecció. 

També hem reivindicat el fet que a la plaça de Programes internacionals es demani també nivell amb llengua francesa per no discriminar els docents d’aquesta especialitat, i més tenint present que la mateixa Conselleria manté un conveni amb França a través del Bachibac i del Delf Scolaire. 

S’han fet aclariments de l’esborrany com:

  • Les sol·licituds es podran tramitar de forma telemàtica. 
  • Les places s’ofereixen per ser ocupades per a funcionaris de carrera en comissió de servei. En cas que la plaça no sigui coberta per aquesta via, podrà ser ocupada pel docent interí que hi està destinat actualment. 
  • Les titulacions docents internacionals, així com les referides a llengües estrangeres, són acceptades sempre que s’hagin tramitat les convalidacions corresponents. 
  • Les places referides a assessors de convivència escolar inclouen titulacions de PTSC.
  • Els requisits per a  algunes places d’assessors informàtics inclouen docents amb experiència en TIC.
  • Quan es demanen docents amb formació concreta (per exemple en Dret o Nivell de llengua estrangera), és perquè és necessari pel lloc de lloc de feina de la plaça que s’ofereix. 
  • Hi ha requisits que presenten un ventall ampli, no es vol limitar massa per oferir la possibilitat d’accés a més docents. És el cas per exemple dels docents que hagin format part de les Comissions d’Escolarització del centres educatius, coordinadors TIC…

MESA 29/10/2019: Riscos laborals, plantilles i marcatge

Resum Mesa Sectorial extraordinària dia 29/10/2019

Ahir assistirem a la mesa  sectorial d’educació on es tractaren els següents punts a l’ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acord  de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent.

 Vàrem aprovar  L’Acord de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent, que permetrà deslligar-nos de la comissió paritària general per poder abordar les problemàtiques dels docents d’una forma més específica. 

Des de el sindicat Alternativa, demanàrem que es facin els tràmits el més aviat possible per poder tenir ja en funcionament aquest servei. També ens interessàrem pel  tema de les infraestructures i del personal disponible a totes les Illes i ens contestaren que en breu ens convocaran a una altra reunió per tractar el tema i posar en marxar el reglament una vegada fets els tràmits burocràtics previs de constitució de la Comissió paritària.

2.Criteris de plantilles del curs 2020-2021. 

També ens presentaren l’esborrany dels criteris per la confecció de la plantilla orgànica dels centres del curs 2020-2021.

Vàrem valorar positivament l’increment de la  plantilla orgànica que ja que es vol aconseguir  arribar al 90% de la plantilla total, això incrementarà la mobilitat del funcionaris de carrera alhora que permetrà que tots els funcionaris de carrera obtinguin plaça definitiva en el primer concurs i no haver de romandre en expectativa molt de temps.

 Pel que fa referència a les plantilles els criteris aplicats fan referència a la normativa vigent Alternativa va exigir la necessitat d’establir millores pel que fa a les plantilles, com pugui ser l’aplicació  d’una reducció de ràtios, reducció de les hores lectives a primària , 23 hores i secundària 18 hores, entre d’altres. Tornarem a demanar que se’ns  convoqui per negociar un nou acord de millora de les condicions del sistema educatiu que després es pugui veure reflexat en millores a les plantilles orgàniques dels centres,  bé per les baixades de les ràtios o bé fent més desdoblaments dels que ara estan quantificats.

Ja al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11070/628044/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

3.Sistema de marcatges.

El Director General de Planificació i centres va reconèixer que el sistema no estava funcionant correctament a tots els centres i que, després d’analitzar les incidències i la diversitat de situacions que es donen als centres, feren una proposta per flexibilitzar l’ús de la nova eina. Va remarcar que el sistema estava en fase de proves i que la competència del control horari segons la Lomqe correspon a l’equip directiu i que ells proposaven que el consell escolar de cada centre finalment decideixi sobre l’us del sistema de marcatge del GESTIB o d’un altre d’alternatiu. Segons les seves dades el 80% dels equips directius, no parla dels docents, estan a favor del sistema.

Des d’Alternativa recordàrem que a principis de setembre demanàrem una mesa sectorial extraordinària per tractar les problemàtiques que s’estaven generant als centres i que fins al dia d’avui no s’havia fet. També recordarem la unanimitat dels sindicats i de les tres Juntes de personal docent en la retirada del sistema actual i que són els representants legals dels treballadors

El nostre sindicat va tornar a demanar la retirada del sistema perquè és innecessària, genera inseguretat jurídica, no aporta cap millora al sistema educatiu i alhora ha fet aflorar moltes altres problemàtiques i qüestions que fins ara no eren un problema i amb aquest sistema ho son, com puguin ser els viatges d’estudis, guàrdies extraescolars, compensacions, etc… i també ha posat de manifest les mancances en infraestructures als centres, falta d’ordinadors, wifi, internet i el que trobam més important ha estat ha generat un gran malestar entre els companys que dediquen moltes hores a la seva feina i ara han sentit que es posava en dubte la seva feina. La falta d’una regulació jurídica adient està generant inseguretat en l’aplicació i entre els companys.

 Per tot això, què volem:

Tornar al sistema que hi havia abans de la imposició d’ aquest sistema de marcatge que funcionava perfectament i del qual en cap moment havíem tingut cap queixa ni havia generat mai cap problema entre equips directius, professorat ni Conselleria, recordant que sempre ha existit un control horari als centres.

Que s’inicii de bell nou la negociació completa del sistema de control horari als centres i s’esmenin les instruccions d’inici de curs, que obliguen a emprar el sistema de control horari del Gestib i d’aquesta forma poder cercar una solució a aquesta problemàtica i que siguin els claustres i no el Consell Escolar (alumnat i pares han de decidir com es farà el control de la jornada del professorat?), els que tenguin la decisió final retornant-los atribucions que la LOMCE va retallar.

La Conselleria es nega a eliminar el sistema de marcatge, i  proposa una propera mesa tècnica i una sectorial per a negociar una proposta  alternativa al sistema que ha imposat la Conselleria. 

La Mesa Sectorial va acabar sense cap acord i els sindicats estam a l’espera de la convocatòria de les meses anunciades, amb una proposta molt més concreta per part de Conselleria sobre  el Sistema de Marcatges.

Mesa sectorial: convocatòria “fitxatge”

La Conselleria d’educació, universitat i recerca ha convocat el dia 29 d’octubre a les 9h la mesa sectorial d’educació per tractar el “marcatge” i registre de l’horari laboral als centres educatius de les Illes Balears.

Adjunten la següent documentació:
https://drive.google.com/file/d/1ZIpcGdi4J21THi81yWoxTbSm3sq_DlwB/view?usp=sharing

De la qual volem destacar un fragment:

En aquests moments, en funció de la informació que va arribant des dels
centres educatius durant aquesta fase de proves, i atesa la diversitat de
situacions existents, valoram la possibilitat que siguin els centres que
puguin prendre la decisió definitiva sobre la utilització total o parcial
d’aquesta eina o d’un sistema alternatiu propi que garanteixi el control del
compliment de l’horari de permanència del personal adscrit al centre.” 

Com sempre, esperem les vostres aportacions i valoracions.