OPOSICIONS 2024

COSSOS DOCENTS

Informació de la Conselleria: aquí

Juny 2024

MODIFICACIONS A L’APARTAT 4

Cos de professors d’arts plàstiques i disseny

La unitat didàctica ha d’estar referida a una assignatura dels estudis superiors de disseny o a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual tengui atribució de competència docent l’especialitat a la qual s’opta en la família professional corresponent. No es pot realitzar la unitat didàctica d’un mòdul de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

Cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

La unitat didàctica ha d’estar referida a un dels mòduls dels cicles formatius al qual tengui atribució de competència docent l’especialitat a la qual s’opta en la família professional corresponent. No es pot realitzar la unitat didàctica d’un mòdul de formació pràctica en empreses, estudis i tallers.

BOIB

Maig 2024

CORRECCIÓ D’ERRADES A LA CONVOCATÒRIA

S’ha publicat al BOIB una correcció d’errades de la convocatòria: BOIB

CRITERIS DE VALORACIÓ

Publicats els criteris generals de valoració de la fase d’oposició.

*Aquests criteris són comuns i generals. Durant les properes setmanes, cada tribunal, publicarà els criteris específics

GESTIO D’ABSENCIES I PERMISOS

Membres dels tribunals.

a) Els membres dels òrgans de selecció que han estat designats titulars els hi són considerades com a absències justificades les absències des de dia 25 de juny fins a dia 30 de juny de 2024 (ambdós inclosos).

b) Les absències dels membres dels tribunals dels dies següents són considerades com a absències justificades:

• El dia de l’acte de constitució dels tribunals quan l’activitat lectiva sigui en horari d’horabaixa.

• El dia de l’acte de constitució de la comissió de selecció quan l’activitat lectiva sigui en horari d’horabaixa.

• El dia de les sessions necessàries per preparar les proves, instruccions, i fer les actuacions pertinents abans de dia 22 de juny de 2024, segons correspongui, quan les activitats lectives siguin en horari d’horabaixa.

Les absències dels membres titulars dels òrgans de selecció que actuïn efectivament han de ser justificades d’ofici per part de la direcció dels centres.

Aspirants.

a) Els aspirants, que figuren en la llista definitiva d’admesos en els processos selectius i presten serveis efectius en centres públics docents no universitaris de les Illes Balears, tenen permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat  convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la.

Els aspirants admesos en el procés selectiu han de sol·licitar el permís per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d’aptitud a la direcció del seu centre.

A aquests efectes els aspirants han de sol·licitar al seu tribunal un certificat d’assistència a l’actuació corresponent i lliurar-lo a la direcció del seu centre.

b) A partir de dia 21 de juny de 2024 i fins el 30 de juny, sempre que els aspirants, que han de realitzar les proves a un tribunal amb seu diferent a l’illa en la qual desenvolupen la seva tasca docent, hagin acabat amb totes les tasques en el centre, a més del permís per absentar-se del centre els dies en què hagin estat convocats pel tribunal per realitzar qualsevol actuació i pel temps indispensable per realitzar-la, també tenen permís per absentar-se el dia anterior i posterior al que hagin estat convocats.

CALENDARI DELS TRIBUNALS

COMPOSICIÓ TRIBUNALS, DISTRIBUCIÓ CANDIDATS I SEU DE LES PROVES – MESTRES: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11921/686513/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

COMPOSICIÓ TRIBUNALS, DISTRIBUCIÓ CANDIDATS I SEU DE LES PROVES – ALTRES COSSOS DOCENTS: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11921/686515/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

Els exclosos poden demanar el reintegrament de les taxes des de dia 17 de maig a 7 de juny.

LLISTA TRIBUNALS PROVISIONALS

Termini de reclamacions del 7 al 9 de maig.

Annex 2: Composició de tribunals (cos de mestres)

Annex 2: Composició de tribunals (cossos de secundària)  

LLISTA DEFINITIVA DE TRIBUNALS VOLUNTARIS

Abril 2024

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS

Termini de reclamacions del 25 d’abril al 9 de maig

LLISTA PROVISIONAL DE TRIBUNALS VOLUNTARIS

Termini de reclamacions del 24 al 26 d’abril

SORTEIG DE LLETRA D’ACTUACIÓ I DE TRIBUNALS

Divendres 19 és el sorteig de les oposicions.

-Lletra de participació dels aspirants: Q

-Número a partir del qual es formaran els tribunals: 4232

Quin és el procediment per la formació dels tribunals?

1r. S’agafarà el llistat complet de funcionaris de carrera tribunables i es desordenarà aleatòriament

2n. A tots els aspirants desordenats se’ls assignarà un número d’ordre correlatiu

3r. S’extreurà un número a l’atzar a partir del qual es confeccionaran els tribunals.

A partir del divendres cada aspirant tribunable podrà veure en el seu portal del personal el número d’ordre que ocupa a la llista desordenada; el total d’aspirants de totes les especialitats i cossos; i el número que ha sortit en el sorteig a partir del qual es confeccionen els tribunals.

Qui no forma part dels tribunals?

Més informació aqui

TRÀMIT VOLUNTARI DE TRIBUNALS:

El personal funcionari de carrera, que voluntàriament vulgui formar part d’un tribunal de l’especialitat en la què estan en actiu i de la qual són titulars, com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació a través del següent tràmit telemàtic del dia 5 al dia 18 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Tràmit aquí

PUBLICACIÓ AL BOIB DE LA CONVOCATÒRIA: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11901/684773/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

Inscripció: Els aspirants que desitgin prendre part en aquest procediment selectiu han presentar les sol·licituds del dia 5 al dia 18 d’abril de 2024, ambdós inclosos.

Tràmit aquí

RESUM DE LES FASES D’OPOSICIÓ I DE CONCURS:


COS D’INSPECTORS

Informació del DIE: aquí

Març 2024

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA: 7/5/2024 – 15H al CIFP SON LLEBRE

BOIB 26/3/2024: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11897/684518/resolucio-del-director-general-de-personal-docen

PUBLICADA AL BOIB LA CONVOCATÒRIA D’OPOSICIONS PER AL COS D’INSPECTORS: El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 11 al dia 22 de març de 2024, ambdós inclosos.

PUBLICAT EL TRIBUNAL PROVISIONAL: Termini de reclamacions del 15 al 19 de març

Informació sobre el procés: aquí