Permutes

És un procediment de provisió de places diferent del Concurs de Trasllats, segons es recull en el RD 1364/2010, de 29 d’octubre, disposició adicional sexta: 

1. Podran autoritzar-se excepcionalment permutes entre personal funcionari en actiu dels cossos docents quan concórreguen les següents condicions:

a) Que exercisquen amb caràcter definitiu els destins que es permuten.

b) Que acrediten, almenys, dos anys de serveis efectius amb caràcter definitiu en les places objecte de la permuta.

c) Que tots dos destins siguen d’igual naturalesa i corresponguen a idèntica forma de provisió.

d) Que els qui pretenguen la permuta compten respectivament amb un nombre d’anys de servei que no diferisca entre si en més de cinc.

e) Que s’emeta informe previ favorable per la unitat administrativa de la qual depenga cadascuna de les places.

2. Quan la permuta es pretenga entre places dependents d’Administracions educatives diferents serà necessari que ambdues ho autoritzen simultàniament.

3. En el termini de deu anys, a partir de la concessió d’una permuta, no podrà autoritzar-se una altra a qualsevol de les persones permutants.

Exemples de com es fa altres comunitats autònomes a partir de la normativa del RD 1364/2010 

-Illes Canàries: https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/personal/docente/procedimientos/intercambios/2023-24/ 

-Andalusia:  https://sipri.es/novedades/permutas-andalucia/ 

-Galicia: https://www.edu.xunta.gal/portal/es/taxonomy/term/1755 

-Catalunya: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/serveis-territorials/girona/personal-docent/tramits-personal-docent/index.html 

Sol·licitam que la Conselleria d’educació dugui a terme procediments de permutes, tant en el col·lectiu d’interins com en els dels funcionaris de carrera, mitjançant un procediment totalment transparent i amb la normativa recollida al RD1364/2010. 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *