Arxiu d'etiquetes: RISCOS LABORALS

MESA 29/10/2019: Riscos laborals, plantilles i marcatge

Resum Mesa Sectorial extraordinària dia 29/10/2019

Ahir assistirem a la mesa  sectorial d’educació on es tractaren els següents punts a l’ordre del dia:

  1. Aprovació de l’Acord  de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent.

 Vàrem aprovar  L’Acord de Constitució de la Comissió paritària de prevenció de riscos laborals de personal docent, que permetrà deslligar-nos de la comissió paritària general per poder abordar les problemàtiques dels docents d’una forma més específica. 

Des de el sindicat Alternativa, demanàrem que es facin els tràmits el més aviat possible per poder tenir ja en funcionament aquest servei. També ens interessàrem pel  tema de les infraestructures i del personal disponible a totes les Illes i ens contestaren que en breu ens convocaran a una altra reunió per tractar el tema i posar en marxar el reglament una vegada fets els tràmits burocràtics previs de constitució de la Comissió paritària.

2.Criteris de plantilles del curs 2020-2021. 

També ens presentaren l’esborrany dels criteris per la confecció de la plantilla orgànica dels centres del curs 2020-2021.

Vàrem valorar positivament l’increment de la  plantilla orgànica que ja que es vol aconseguir  arribar al 90% de la plantilla total, això incrementarà la mobilitat del funcionaris de carrera alhora que permetrà que tots els funcionaris de carrera obtinguin plaça definitiva en el primer concurs i no haver de romandre en expectativa molt de temps.

 Pel que fa referència a les plantilles els criteris aplicats fan referència a la normativa vigent Alternativa va exigir la necessitat d’establir millores pel que fa a les plantilles, com pugui ser l’aplicació  d’una reducció de ràtios, reducció de les hores lectives a primària , 23 hores i secundària 18 hores, entre d’altres. Tornarem a demanar que se’ns  convoqui per negociar un nou acord de millora de les condicions del sistema educatiu que després es pugui veure reflexat en millores a les plantilles orgàniques dels centres,  bé per les baixades de les ràtios o bé fent més desdoblaments dels que ara estan quantificats.

Ja al BOIB: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/11070/628044/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

3.Sistema de marcatges.

El Director General de Planificació i centres va reconèixer que el sistema no estava funcionant correctament a tots els centres i que, després d’analitzar les incidències i la diversitat de situacions que es donen als centres, feren una proposta per flexibilitzar l’ús de la nova eina. Va remarcar que el sistema estava en fase de proves i que la competència del control horari segons la Lomqe correspon a l’equip directiu i que ells proposaven que el consell escolar de cada centre finalment decideixi sobre l’us del sistema de marcatge del GESTIB o d’un altre d’alternatiu. Segons les seves dades el 80% dels equips directius, no parla dels docents, estan a favor del sistema.

Des d’Alternativa recordàrem que a principis de setembre demanàrem una mesa sectorial extraordinària per tractar les problemàtiques que s’estaven generant als centres i que fins al dia d’avui no s’havia fet. També recordarem la unanimitat dels sindicats i de les tres Juntes de personal docent en la retirada del sistema actual i que són els representants legals dels treballadors

El nostre sindicat va tornar a demanar la retirada del sistema perquè és innecessària, genera inseguretat jurídica, no aporta cap millora al sistema educatiu i alhora ha fet aflorar moltes altres problemàtiques i qüestions que fins ara no eren un problema i amb aquest sistema ho son, com puguin ser els viatges d’estudis, guàrdies extraescolars, compensacions, etc… i també ha posat de manifest les mancances en infraestructures als centres, falta d’ordinadors, wifi, internet i el que trobam més important ha estat ha generat un gran malestar entre els companys que dediquen moltes hores a la seva feina i ara han sentit que es posava en dubte la seva feina. La falta d’una regulació jurídica adient està generant inseguretat en l’aplicació i entre els companys.

 Per tot això, què volem:

Tornar al sistema que hi havia abans de la imposició d’ aquest sistema de marcatge que funcionava perfectament i del qual en cap moment havíem tingut cap queixa ni havia generat mai cap problema entre equips directius, professorat ni Conselleria, recordant que sempre ha existit un control horari als centres.

Que s’inicii de bell nou la negociació completa del sistema de control horari als centres i s’esmenin les instruccions d’inici de curs, que obliguen a emprar el sistema de control horari del Gestib i d’aquesta forma poder cercar una solució a aquesta problemàtica i que siguin els claustres i no el Consell Escolar (alumnat i pares han de decidir com es farà el control de la jornada del professorat?), els que tenguin la decisió final retornant-los atribucions que la LOMCE va retallar.

La Conselleria es nega a eliminar el sistema de marcatge, i  proposa una propera mesa tècnica i una sectorial per a negociar una proposta  alternativa al sistema que ha imposat la Conselleria. 

La Mesa Sectorial va acabar sense cap acord i els sindicats estam a l’espera de la convocatòria de les meses anunciades, amb una proposta molt més concreta per part de Conselleria sobre  el Sistema de Marcatges.

Comitè de Seguretat i Salut de Personal Docent

Ahir 29 de maig de 2019  es va fer la presentació dels delegats, per videoconferència, de tots els sindicats a cada illa que estaran al Comitè de Seguretat i Salut.

També s’ha aprovat el reglament que regularà la Comissió Paritària d’aquest Comitè i s’ha demanat als sindicats que han obtingut representació a la JpDnU que presentin un delegat i un suplent per a aquesta comissió, en un termini de dues setmanes, per poder començar a prendre decisions i a posar en marxa el servei al  més aviat possible.

La Comissió estarà presidida per la Directora General de Personal Docent en funcions, i formada per representants de l’administració (en principi de les direccions generals de Personal i Planificació, servei de Provisió, Inspecció educativa, Ibisec i servei de Prevenció de Riscos Laborals de Personal Docent, aquest darrer com a assessor) i un representant de cadascun dels sindicats presents a les Juntes de Personal.

Es redactarà un acord de Govern semblant al de Serveis Generals i es durà a mesa sectorial.

S’ha iniciat el camí per a tenir un Servei real de Seguretat i Salut  del Personal Docent i per a això s’estan fent els tràmits a nivells d’infraestructures i de recerca de personal per a poder dur a terme aquestes tasques.

Actualment a Mallorca es compta ja amb un local on  s’es fan les obres de remodelació, a Menorca hi ha un espai disponible pendent de què l’ IBISEC revisi les  necessitats i fixi com s’ ha de fer  la remodelació i a Eivissa també hi ha un local disponible pendent de gestionar.

Pel que fa a personal per a dur a terme el servei, hi ha dificultats per trobar especialistes però aviat es preveu que es compti ja amb un tècnic superior de Prevenció  de Riscos a Mallorca, s’han convocat places d’oposició per assignar personal  al servei, i a les Illes de  Menorca i  Eivissa mentre no estigui en funcionament el servei es podrà donar cobertura gràcies a la subcontractació de Previs.

 

Què fer si…

El Reial Decret 486/1997 especifica  les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treballs :

Per lloc de treball s’ha d’entendre qualsevol àrea del centre de treball, edificada o no, en la qual els treballadors hagin de romandre o a la qual puguin accedir per motiu del seu treball, inclosos els serveis higiènics, els locals de descans i de primers auxilis, els menjadors i les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball.

Les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir cap font d’incomoditat ni molèstia per als treballadors. Cal evitar les temperatures i les humitats extremes, els canvis sobtats de temperatura, els corrents d’aire molestos, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans de vidre.

Cada activitat admet una temperatura determinada. La normativa esmentada estableix que la temperatura dels locals on es facin treballs sedentaris propis d’oficina o similars ha d’estar entre els 17 i els 27 ºC,i on es facin treballs lleugers ha d’estar entre els 14 i els 25 ºC.

Per tant:

1) Determinació de temperatura inferior a 17º a clases/14º al gimnàs o superior als 27º a classes/25º al gimnàs. Ho podem fer amb un termòmetre senzill. Si l’operació la podem repetir en diverses aules, i hores, millor. La humitat relativa ha d’estar entre el 30 i el 70%, excepte als locals on hi hagi riscos per electricitat estàtica, en què el límit inferior ha de ser del 50%.

2) Qualsevol docent ho pot trametre,  ho ha de comunicar a la direcció del centre i aquest ho trametrà per correu electrònic, fax o correu urgent fent un comunicat a riscos laborals corresponent.

Envieu-nos una còpia als sindicats per fer seguiment.

3) Els/les tècniques de Salut i Prevenció i els/les delegades sindicals en faran seguiment de la situació, si cal anant al centre per corroborar els resultats i proposar mesures pal·liatives. El Comitè de Seguretat i Salut farà una avaluació de la situació i proposarà de mesures per a correcció de la situació.

4) Si no es dona solució, es pot presentar denúncia a Inspecció de Treball.