Docents majors de 55 anys

MESTRES:

Mestres majors de 55 anys. Els mestres o les mestres majors de 55 anys poden acollir-se a una de les mesures següents:

1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions; una vegada aplicada la reducció de jornada es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.

2. Substitució per altres activitats de fins a tres períodes lectius setmanals sense disminució retributiva. Les activitats substitutives poden ser:

– Guàrdies de biblioteca.

– Suport a l’equip directiu (revisió del BOIB, col·laboració amb el cap d’estudis en el control de les faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol altra  funció equivalent).

– Programa de reutilització de llibres de text. El requisit per al professorat, per tal que pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures és haver complert els 55 anys d‟edat fins al 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d‟aquestes mesures. La sol·licitud, segons model de l’annex 6, s’haurà de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol·licita abans del 24 de març. El director o la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, amb el format establert per a aquesta, la relació de persones que ho han sol·licitat, així com una còpia de les sol·licituds presentades.

Annex 6

Download

PROFESSORAT:

El professorat major de 55 anys pot acollir-se a una de les següents mesures:
1. Reducció de mitja jornada amb la corresponent disminució de les retribucions. Una vegada aplicada la reducció de jornada, es pot substituir un període lectiu setmanal per qualsevol de les funcions a les quals fa referència l’apartat següent.
2. Substitució per altres activitats d’un període lectiu setmanal i compensació de dos períodes complementaris de no permanència al centre, sense disminució retributiva. Les activitats substitutives del període lectiu poden ser: – Guàrdies de biblioteca. – Suport a l’equip directiu (revisió dels butlletins oficials, col·laboració amb el cap d’ estudis en el control de faltes d’assistència, col·laboració en l’arxiu de factures, revisió i actualització de l’inventari del centre, elaboració de les llistes d’alumnes, tasques informàtiques i qualsevol funció equivalent, etc.). – Programa de reutilització de llibres de text. El requisit perquè el professorat pugui acollir-se a qualsevol d’aquestes mesures serà haver complert els 55 anys d’edat fins dia 31 de desembre del curs escolar en què es vol gaudir d’aquestes mesures.
La sol·licitud, segons model de l’annex 4, s’ha de presentar a la secretaria del centre de destinació per al qual se sol∙licita, amb caràcter general, abans del 24 de març. El director/la directora del centre, dia 5 d’abril, ha d’enviar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la relació de persones que ho han sol·licitat, en el format establert per a aquesta, així com una còpia de les sol·licituds presentades.
La compatibilitat d’aquesta reducció amb d’altres estarà condicionada a les necessitats de servei.

Download

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *