Decret de competència comunicativa en llengües estrangeres

En la sessió de la Mesa sectorial de dia 11/02/16   dedicat al decret de competència comunicativa en llengües estrangeres, els responsables de la Conselleria d’Educació i Universitat han informat de les modificacions que han fet en el document original, basades en les aportacions fetes per totes les organitzacions sindicals amb representació:

Preàmbul: creació d’un grup de treball per establir unes directives clares per aconseguir una NORMALITZACIÓ LINGÜÍSITCA real en el conjunt dels centres escolars de les Illes Balears.

Articles modificats:

2.3. El projecte lingüísitc, com a document que forma part del Projecte Educatiu de Centre (PEC), ha de ser elaborat i aprovat d’acord amb la normativa vigent. La concreció anual del projecte lingüísitic s’ha d’incloure dins la programació general anual (PGA).

3.1. La llengua vehicular que s’ha d’utilitzar en l’ensenyament de les llengües estrangeres ha de ser la mateixa llengua objecte d’ensenyament. > En properes instruccions donaran a conèixer quina ha de ser la llengua de suport o alternativa.

4.3 S’elimina ‘a una área a l’eduació infantil’

5.2. S’elimina: ‘que haurà de comptar amb l’acord de les famílies o els representants legals‘. I s’afegeix: ‘D’acord amb els criteris generals que estableixi la Conselleria d’Educació i Universitat’ > Facilitaran unes instruccions precises més endavant.

6.2. S’afegeix: ‘o estar-ne habilitat’ (en relació al coneixement de llengua estrangera)

6.3. Formació professional: Segons la normativa vigente, només hauran d’acreditar B2 per fer impartir mòduls en anglès.

6.4. El professorat de secundària que imparteixi aquests ensenyaments ha d’acreditar estar en possessió del nivel C1 o superior del MECR o estar-ne habilitat.

Disposició adicional segona

El període per poder acreditar un C1 s’augmenta de 5 a 6 anys, a partir del curs posterior a la publicació del decret al BOIB.

Download

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *