Consell Escolar de Mallorca, Eivissa i Menorca.

Consell Escolar de Mallorca (CEM)

El ple del Consell Escolar de Mallorca es va reunir a Binissalem dia 20 de febrer de 2020 en la Fundació Mallorca Literària. 

Després d’una visita guiada per la Casa Llorenç Villalonga, va començar la sessió del Ple al qual va assistir la Vicepresidenta del Consell Mallorca,Isabel Busquets. 

El president, Joan ramon Xamena, va presentar el programa d’actuacions i pressupost per a l’any 2020. 

Es va aprovar una moció instant el Govern a prendre mesures per defensar i promoure l’ús de la llengua catalana.

També es van aprovar els informes sobre els esborranys de resolucions dels processos d’escolarització del curs 2020-201de la DG de Planificació i centres.

No es van poder elegir els nous membres de la Comissió permanent dels grups c (alumnat), grup d (Consell de Mallorca) i grup e (municipis). Aquests dos últims grups per no haver estat encara nomenats per l’entitat a la qual pertanyen i, en el cas de l’alumnat, per la dificultat de contactar-los i fer-los participar.

Consell Escolar d’Eivissa (CEIE)

CEIE Extraordinari Llei Educativa

El ple del CEIE es va reunir en sessió extraordinària el passat 20 de febrer per tractar la Llei Educativa.  Els consellers van portar a terme un debat que abordà alguns aspectes de la llei referents principalment al tracte que es fa a la qüestió lingüística, la inclusió i coeducació en educació, la importància de les ràtios en l’ èxit educatiu i especialment a l’autonomia de les diferents Direccions territorials, entre d’altres qüestions.

Fou un debat on tots els representants dels diferents sectors van poder exposar les seves opinions.

Com a resultat de la reunió, el CEIE farà arribar al Govern una resolució amb les qüestions que es van plantejar per a què siguin estudiades i valorades en la redacció final del projecte.

Consell Escolar de Menorca (CEME)

CEME Avantprojecte LLei Educativa

El passat dimecres dia 20 vàrem tenir un plenari al Consell Escolar de Menorca amb un únic punt del dia: Avantprojecte Llei Educativa.

Abans d’ aquest plenari ens havien posat un termini per què els diferents col·lectius enviessin propostes i esmenes.

Nosaltres des de Alternativa així ho varen fer.(ANNEX 1)

Quan arribarem a la sessió es va proposar fer un model de plenari en petits grups de treball per tractar diferents qüestions i intentar arribar a consens.  

 Però en cap moment es vàrem presentar les propostes que nosaltres i altres col.lectius ferem arribar per debatre al plenari.  

Acabada la sessió sense que hi hagués temps per decidir i debatre les propostes en enviàrem un formulari per a fer votacions sobre propostes, les quals tampoc no eren les que dies abans havíem fet arribar al plenari en temps i forma. 

Els diferents sindicats ens posarem d’acord per fer arribar un document a la presidència del CEME dient que no volem participar de les esmenes fetes d’aquesta manera  i hem demanat  s’adjuntessin les diferents al.legacions que havíem fet arribar juntament amb  l’esmena que s’enviés des de el CEME.

(ANNEX 1)

Propostes CEME per part del Sindicat Alternativa en relació a l’avantprojecte llei d’educació.

La proposta és una esmena a la totalitat de la llei. 

Demanarien que el CEME sol·licités la retirada  o com a mínim la suspensió de la tramitació parlamentària d’aquest avantprojecte pels següents motius:

– No té sentit fer ara una llei autonòmica quan s’estan fent modificacions a nivell estatal. 

Cal esperar que s’aprovi a nivell estatal la normativa general de base per a fer una llei autonòmica amb condicions.

– Aquesta llei no defensa el model lingüístic de les Illes Balears i deixa la porta oberta, en temes de decret de mínims . NO fa una passa més per defensar la llengua i la cultura catalanes.

Art 122d i Disposició addicional 9 

– Gestió de centres (art 107 2e) obre la porta a recerca de finançament extern quan el que hauria de fer es garantir un bon finançament públic.

– Entrevistes personals per selecció de professorat (Art 80.4, 80.5) eliminar aquesta part de l’article. Trobem que hi ha ja un bon sistema de gestió i provisió de professorat i un bon procés objectiu. No perfilació de places ni per interins ni per funcionaris. ( en tot cas estem d’acord que es mantengui l’actual perfilació via comissió de serveis que pot ser útil en determinats casos i de manera temporal)

– No dotada de finançament ja que només fa una declaració d’intencions i objectiu 5% pressupost pel 2027 sense fixar dotació pressupostària actual i real. Disposició addicional 15. Considerem que el primer requisit si es vol garantir que una llei tengui bons resultat es dotar-la del finançament necessari. Llavors no té sentit aprovar lleis d’educació sense tancar prèviament els requisits pressupostaris . Exigim un 5% PIB com a condició inici llei.

– Professorat. Pendent d’acomplir-se el darrer acord de millora sociolaboral, pendent d’obrir-se una negociació per fer un nou acord de millora. Considerem que són qüestions prèvies i més senzilles d’abordar abans de fer  una llei autonòmica d’educació.

Art 53,54 art 83 85.  Revisar hores lectives fer efectius acord de les 18 i 23. Juntament amb la baixada de ràtios.

Art 64- Elimina veu o força negociadora a les meses sectorials. Aquesta llei incorpora noves meses de debat que el que pretenen es diluir el pes de les meses sectorial d’educació què és el lloc on pertoca fer-se les negociacions en temes laborals. No volem una llei que pugui atemptar contra els drets sociolaborals dels docents i aquest avantprojecte presenta molts aspectes que poden acabar perjudicant tasca docent.

– Aquesta llei que segons diu pretenia dignificar la tasca docent gairebé no menciona les claustres,elimina pes a les meses sectorials d’educació, ni menciona les Juntes de Personal docent de cada una de les Illes. Defensem una llei on la veu del professorat es tingui molt més en compte a l’ articulat de la llei.

– Aquesta llei no presenta bases de repartiment equitatiu alumnat entre pública i concertada.

– Aquesta llei es basa en un document que no té el suport dels sindicats d’educació per tant s’hauria de tornar a refer el document de base.

– Avaluació per resultats  art 144.6 no estem d’acord amb aquest model.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *