Oposicions extraordinàries

OPOSICIONS EXTRAORDINÀRIES

05/09/2023

LListat de funcionaris i funcionàries en pràctiques: aquí

 

31/07/23

REINTEGRAMENT DE TAXES

Tràmit de reintegrament de les taxes del dret de participació en el procés selectiu d’estabilització mitjançant el sistema de concurs oposició en el qual no hi havia plaça convocada de la seva especialitat

Una vegada finalitzat el procediment selectiu , s’obre un termini perquè les persones aspirants que realitzaren una sol·licitud de participació en el procés selectiu en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat i finalment no s’hi han presentat puguin sol·licitar el reintegrament de la taxa.

Les persones aspirants objecte d’aquesta devolució són aquelles persones admeses que presentaren la sol·licitud de participació en una especialitat diferent a la que ocupaven en el moment de realitzar la inscripció en el procés selectiu.

Termini per sol·licitar el reintegrament: des de dia 2 a 16 d’agost de 2023, ambdós inclosos.

Documentació que s’ha d’adjuntar, en un sol fitxer, en el tràmit:

– Fotocòpia del DNI/NIE.
– Sol·licitud de participació a les proves selectives.
– Justificant de l’ingrés (Model 046).
– Declaració de veracitat de dades bancàries.
– Full de serveis.

>>> Accés al tràmit

 

 

25/05/23

Modificació tribunals

Procediments sanitaris i assistencials:  https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673786/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Pedagogia terapèutica: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11744/673787/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

23/5/2023

Gestió d’absències durant el procés selectiu

https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/

Indemnitzacions per participació als processos de selecció de personal docent 2023

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=ca&coduo=7

18/5/2023

 

Publicació dels Tribunals, les seus i la distribució d’aspirants.

BOIB – COS DE MESTRES:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11739/673564/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

BOIB – ALTRES COSSOS:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11739/673563/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

MESTRES:

Download

 

Altres cossos:

Download

12/5/2023

>>>ACCÉS PORTAL DE L’OPOSITOR/A<<<

11/5/2023

Indemnitzacions per participació als processos de selecció de personal docent 2023

Instruccions i impresos per a la justificació de les despeses dels tribunals d’oposicions d’accés als cossos de funcionaris docents.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=ca&coduo=7

Criteris generals de valoració de la fase d’oposició

Download


10/05/2023

Publicades les llistes d’aspirants que han triat les illes de Menorca i Eivissa-Formentera per fer les oposicions

Llistats

09/05/2023

Composició provisional dels nous tribunals del cos de mestres i cossos de secundària

Tràmit d’al·legacions de dia 09/05/2023 a dia 11/05/2023

Tribunals

Tràmit

 

04/05/23

Tràmit per triar Menorca o Eivissa-Formentera per a realitzar les proves selectives. Del 5 de maig a les 8.59h del 8 de maig.

BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11732/672926/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Accés al tràmit

21/04/2023

*Informació provisional. Pendent de publicació de les citacions dels aspirants

18/04/2023

*Composició provisional dels tribunals

*Tràmit d’al·legacions de dia 19/04/2022 a dia 21/04/2022

Més informació i  tràmit d’al·legacions:   https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/

Download

Resolució del sorteig i de les causes d’exclusió per formar part de tribunals.

*Llista d’aspirants aptes i no aptes de la prova de coneixement de castellà per estrangers

Més informació

12/04/2023

*Llistes definitives d’admesos i exclosos

*Tràmit de reintegrament de taxes només a exclosos del 13/4 la  2/5

*Comissió avaluadora de la competència oral i escrita en llengua castellana

Més informació

20/03/2023

*Causes d’exclusió dels tribunals

c) La participació en els tribunals té caràcter obligatori. No obstant això, sempre
que sigui possible i ho permeti el nombre de funcionaris dels cossos i de les
especialitats respectives, no es tendran en compte els professors en els quals
concorrin aquestes circumstàncies a efectes del sorteig:
Que actualment no prestin serveis efectius a cap centre docent.
Que actualment es trobin en situació de permís de naixement de fill,
d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment o tenguin un
fill menor de tres anys en data 03/06/2023.
Que es trobin de baixa per malaltia i a data de 01/04/2023 duguin més de
tres mesos de baixa continuada.
Que per raons de guarda legal tinguin concedida una reducció d’un terç de
jornada o de mitja jornada des de l’1 de setembre de 2022, sempre que
aquesta situació es mantengui durant el segon i tercer trimestre escolar.
Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació d’alliberat sindical.
Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació administrativa de
serveis especials o excedència especial.
Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació de comissió de serveis a
l’estranger.
Que a dia 1 d’abril de 2023 es trobin proposats per jubilació per
incapacitat.
Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb
efectes de dia 1 de setembre de 2023 Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys, o d’una persona
major.
Que es trobin en situació d’abstenció.
Que ocupin un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària/
secretari, cap d’estudis adjunt) durant el curs 2022-2023, excepte que sigui
necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder
conformar els tribunals.
Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de l’any
2020 o 2022, excepte que sigui necessari recórrer a aquestes persones per
poder conformar els tribunals.
Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de
l’any 2018, 2019, 2020 o 2022 i tenguin 55 anys o més, excepte que sigui
necessari recórrer a aquestes persones per poder conformar els tribunals.

Download

09/03/2023

-Canvis a les llistes provisionals dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició. Termini de reclamacions del 10 al 23 de març: aquí 

-Novetats sobre el retorn de la taxa: el tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.

 

20/02/2023

Publicades les llistes provisionals d’admesos i exclosos: aquí

Termini per reclamar: del 21 de febrer al 7 de març

06/02/2023

Novetats: Els docents només hauran de participar en el procés d’estabilització que ofereixi places de la seva especialitat per tenir dret a indemnització.

Més informació aquí

 

02/02/2023

Informació completa aquí

 

01/02/2023

Resum de les oposicions extraordinàries d’estabilització

* Des del Sindicat Alternativa sempre hem demanat que es tengui en compte la insularitat així com la suspensió cautelar del pagament de les taxes.

Download

10/01/2023

OPOSICIONS 2023

Extraordinàries del procés d’estabilització.


📆 Obert el termini d’inscripció fins dia 30 de gener: tràmit

💵 Taxes: 83’73euros. Des del Sindicat Alternativa hem demanat que s’afegeixi un punt pel que fa al pagament de taxes, condicionat a la resolució del concurs de mèrits: https://www.sindicatalternativa.cat/a-catalunya-el-pagament-de-les-oposicions-queda-pendent-i-aqui-les-mes-cares/