Equip directiu (Secundària)

EQUIP DIRECTIU

1. L’equip directiu de l’institut està format pels òrgans de govern unipersonals,
que exerciran les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma
coordinada.
2. L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de
responsabilitzar-se de les tasques següents:
a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
b) Estudiar, i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per
fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa
en la vida del centre.
c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes
del centre, i col·laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin
les relacions entre els diferents col·lectius que integren la comunitat educativa i
que millorin la convivència al centre.
e) Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de
les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives
competències.
f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte del pressupost.
g) Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el
reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres
projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura,
com també elaborar la programació general anual i la memòria de final de curs,
i vetllar-ne per la correcta aplicació.
h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-
se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
3. L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter
consultiu, qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient.

Competències del director
Són competències del director:
a) Dirigir i coordinar totes les activitats de l’institut cap a la consecució del
projecte educatiu, d’acord amb les disposicions vigents, i sense perjudici de les
competències atribuïdes al consell escolar de l’institut i al claustre de professors.
b) Exercir la representació de l’institut i representar oficialment
l’Administració educativa a l’institut, sense perjudici de les atribucions de les
altres autoritats educatives.
c) Complir i fer complir les lleis i altres disposicions vigents, i vetllar-ne per
la correcta aplicació al centre.
d) Exercir la direcció de tot el personal adscrit a l’institut, controlar-ne
l’assistència al treball, i vetllar pel compliment de les normes d’organització i
funcionament que afectin el personal docent i no docent adscrit a l’institut.
e) Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots els òrgans
col·legiats de l’institut, com també de la comissió de coordinació pedagògica, i
executar els acords dels òrgans col·legiats en l’àmbit de la seva competència.
f) Administrar els ingressos, autoritzar les despeses d’acord amb el pressupost
de l’institut i ordenar-ne els pagaments, com també procedir a les adquisicions de
mobiliari i equipament, en el marc de les competències que la normativa vigent
atribueix als centres i retre’n comptes davant de les autoritats corresponents.
g) Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
h) Designar els òrgans unipersonals de govern, els caps de departament,
tutors i coordinadors, com també cessar-los, d’acord amb el procediment establert
en aquest reglament.
i) Fomentar i coordinar la participació dels diferents sectors de la comunitat
escolar i procurar els mitjans precisos per a la correcta execució de les seves
respectives competències.
j) Elaborar, juntament amb la resta de l’equip directiu, la proposta del
projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament,
el projecte lingüístic, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, la de la programació general anual, d’acord amb
les directrius i propostes del consell escolar i amb les propostes formulades pel
claustre i per les associacions d’alumnes, i de pares i mares d’alumnes, com també
vetllar-ne per la correcta aplicació i, a final de curs, elevar a la Conselleria
d’Educació i Cultura la memòria anual sobre les activitats i la situació general de
l’institut.
k) Fer efectiva la coordinació amb els centres educatius de la zona i amb
altres serveis socioeducatius, com també amb les empreses i altres institucions de
l’entorn.
l) Proporcionar la informació que li sigui requerida per les autoritats
educatives competents i col·laborar amb la inspecció educativa en la valoració de
la funció pública docent.
m) Facilitar informació sobre la vida de l’institut als diferents sectors de la
comunitat escolar.
n) Promoure relacions amb les empreses o entitats que col·laboren en la
formació de l’alumnat i en la seva inserció professional i, subscriure convenis de
col·laboració entre l’institut i les esmentades entitats que garanteixin que tot
l’alumnat matriculat en els ensenyaments que ho permetin pugui fer pràctiques
formatives o articular les accions necessàries per assolir-ho. A més, ha d’informar
el consell escolar dels aspectes més importants de la formació concertada
desenvolupada a l’institut.
o) Supervisar els assumptes relacionats amb la gestió del bar o cafeteria, del
transport escolar i de tots els altres serveis que ofereixi el centre, en els termes
previstos en la normativa vigent i en les instruccions del seu desenvolupament,
amb facultat de dictar directrius per corregir situacions de funcionament anormal
del servei.
p) Afavorir la convivència en el centre i vetllar per l’aplicació del procediment
per imposar les correccions que corresponguin, d’acord amb les disposicions
vigents, el que disposa el reglament d’organització i funcionament, i en compliment
dels criteris fixats pel consell escolar.
q) Assignar l’horari al professorat, elaborat prèviament per la prefectura
d’estudis, d’acord amb els criteris pedagògics establerts pel claustre i la normativa
vigent.
r) Dins el marc de la normativa vigent, adoptar resolucions sobre l’ús de les
instal·lacions del centre.
s) Atorgar al personal del centre permisos i llicències, en els termes
establerts a l’efecte per la Conselleria d’Educació i Cultura.
t) Afavorir l’avaluació de tots els projectes i activitats del centre, i
col·laborar amb l’Administració educativa en les avaluacions externes que
periòdicament es duguin a terme.
u) Garantir el dret de reunió del professorat, de l’alumnat, dels pares, les
mares o els tutors legals dels alumnes, i del personal d’administració i serveis.
v) Acordar, per pròpia iniciativa o a proposta del consell escolar, la incoació
d’expedients sancionadors a l’alumnat, dins el marc de la normativa que regula els
drets i deures de l’alumnat.
w) Altres funcions que, per disposicions de la Conselleria d’Educació i
Cultura, siguin atribuïdes als directors de centre.

CAP D’ESTUDIS

1. Són competències del cap d’estudis:
a) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del
personal docent en tot allò relatiu al règim acadèmic.
b) Substituir el director en cas d’absència o malaltia.
c) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el
reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes
que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura, com també
del projecte curricular i de la programació general anual del centre, i vetllar-ne pel
compliment.
d) Coordinar les activitats de caràcter acadèmic, d’orientació i
complementàries de professorat i alumnat relatives al projecte educatiu, projectes
curriculars d’etapa i programació general anual, i vetllar-ne per l’execució.
e) Elaborar, en col·laboració amb la resta de l’equip directiu del centre, els
horaris acadèmics de l’alumnat i del professorat, d’acord amb els criteris aprovats
pel claustre i amb l’horari general inclòs en la programació general anual, com
també sotmetre’ls a l’aprovació provisional del director, i vetllar-ne pel compliment
estricte.
f) Elaborar la distribució dels grups, de les aules i altres espais docents
segons la naturalesa de l’activitat acadèmica, oït el claustre.
g) Coordinar les activitats dels caps de departament i, si escau, les tasques
dels caps d’estudis adjunts.
h) Dirigir i coordinar l’acció dels tutors amb les aportacions del departament
d’orientació, conforme al pla d’orientació acadèmica i professional i al pla d’acció
tutorial.
i) Recollir, en la programació general anual, el pla de formació del
professorat del centre, elaborat per la comissió de coordinació pedagògica a partir
de la proposta formulada pel claustre, i organitzar, amb la col·laboració del
representant del professors en el centre de professorat, les activitats del centre de
manera que es possibiliti l’execució del pla de formació del professorat.
j) Coordinar l’activitat docent del centre, amb especial atenció als processos
d’avaluació, adaptació curricular, diversificació curricular i activitats de
recuperació, reforç i ampliació o altres programes d’intervenció socioeducativa
proposats per l’Administració.
k) Coordinar la realització de les reunions d’avaluació i presidir, per
delegació del director, les sessions d’avaluació de final de cicle o etapa.
l) Establir la coordinació entre les diferents etapes educatives.
m) Organitzar l’atenció i la cura de l’alumnat en els períodes d’esplai i en
altres activitats no lectives.
n) Coordinar i impulsar la participació de l’alumnat al centre, i facilitar-ne
i orientar-ne l’organització

SECRETARI

Són competències del secretari:
a) Ordenar el règim administratiu de l’institut, de conformitat amb les
directrius del director.
b) Actuar com a secretari dels òrgans de govern col·legiats de l’institut,
estendre acta de les sessions i donar fe dels acords amb el vistiplau del director.
c) Substituir el director en cas d’absència o malaltia del director i del cap
d’estudis.
d) Custodiar els llibres i arxius de l’institut.
e) Expedir les certificacions que sol·licitin les autoritats i les persones
interessades.
f) Realitzar l’inventari general de l’institut i mantenir-lo actualitzat.
g) Custodiar i disposar la utilització dels mitjans audiovisuals i informàtics,
del material didàctic i del mobiliari o qualsevol material inventariable.
h) Exercir, per delegació del director i sota la seva autoritat, la direcció del
personal d’administració i serveis adscrit a l’institut.
i) Elaborar l’avantprojecte de pressupost de l’institut d’acord amb les
directrius del consell escolar i oïda la comissió econòmica, si existeix.
j) Ordenar el règim econòmic de l’institut de conformitat amb les instruccions
del director, portar la comptabilitat i retre’n comptes davant el consell escolar i les
autoritats competents.
k) Vetllar pel compliment adequat de la gestió administrativa del procés de
preinscripció i matriculació de l’alumnat, i garantir-ne l’adequació a les disposicions
vigents.
l) Vetllar pel manteniment material de l’institut en tots els seus aspectes,
d’acord amb les indicacions del director.
m) Participar en l’elaboració i la revisió del projecte educatiu, que inclou el
reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic de centre, i altres
projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura,
com també de la programació general anual, juntament amb la resta de l’equip
directiu.
n) Tenir cura que els expedients acadèmics dels alumnes estiguin complets
i diligenciats d’acord amb la normativa vigent.
o) Donar a conèixer i difondre a tota la comunitat educativa la informació
sobre normativa, disposicions legals i assumptes d’interès general o professional
que arribin al centre.
p) Qualsevol altra funció que li encomani el director dins del seu àmbit de
competència.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *