Comissions i coordinacions (Secundària)

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA (CCP)

Composició de la comissió de coordinació pedagògica
1. Als instituts d’educació secundària hi haurà una comissió de coordinació
pedagògica, la composició de la qual serà la següent:
a) El director, que en serà el president.
b) El cap d’estudis.
c) Els caps de departament.
d) L’orientador del centre.
e) El coordinador de la comissió de normalització lingüística.
f) El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars.

2. En aquells instituts d’educació secundària que disposin d’òrgans de
govern unipersonals adjunts, i/o cap d’estudis de nocturn o d’horabaixa, podran
incorporar-se a la comissió de coordinació pedagògica del centre.
3. Quan, pels temes o qüestions inclosos en l’ordre del dia es consideri
convenient, hi podran assistir altres membres de la comunitat educativa.
4. El director designarà i nomenarà un secretari entre els membres de la
comissió de coordinació pedagògica, qui serà l’encarregat d’aixecar acta de les
reunions.
5. En la comissió de coordinació pedagògica dels instituts d’educació
secundària podran constituir-se subcomissions en la forma i amb les funcions que
determini el projecte educatiu de centre, en les quals es podran integrar altres
membres del claustre.

La comissió de coordinació pedagògica exercirà les competències següents:
a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius
generals per a l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran
desenvolupats pels departaments didàctics mitjançant l’elaboració de les
programacions didàctiques, i pel departament d’orientació amb l’elaboració dels
plans d’orientació educativa i d’acció tutorial; i assegurar-se, d’aquesta manera,
de la coordinació i coherència interna dels projectes curriculars.
b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com
també les possibles modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció.
c) Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou
el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes
que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els projectes
curriculars d’etapa i la programació general anual.
d) Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes
curriculars d’etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i de la programació
general anual, i les modificacions dels ja establerts, com també l’evolució de
l’aprenentatge i el procés d’ensenyament.
e) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica
docent del centre, i per l’avaluació d’aquests.
f) Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i
qualificació, i el calendari dels exàmens o proves extraordinàries, d’acord amb la
prefectura d’estudis.
g) Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat
del centre.
h) Proposar al claustre de professors el pla per avaluar el projecte curricular
de cada etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general
anual, l’evolució del rendiment escolar de l’alumnat i el procés d’ensenyament.) Fomentar l’avaluació de totes les activitats i els projectes de l’institut,
col·laborar amb les avaluacions que es duguin a terme a iniciativa dels òrgans de
govern o de l’Administració educativa i impulsar plans de millora en cas que
s’estimi necessari, com a resultat de les esmentades avaluacions.
j) Elevar al consell escolar un informe sobre el funcionament de la comissió
de coordinació pedagògica, que s’inclourà en la memòria de final de curs.
k) Aquelles altres que li puguin ser atribuïdes per la Conselleria d’Educació
i Cultura.

COMISSIÓ DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

Composició de la comissió de normalització lingüística
Amb la finalitat d’arribar a l’ús ple de la llengua catalana com a llengua
vehicular i d’aprenentatge, en els centres es constituirà una comissió de
normalització lingüística que assessorarà l’equip directiu en les funcions de
coordinació, impuls i manteniment de les activitats encaminades a incentivar l’ús
de la llengua catalana i a aconseguir els objectius que la normativa vigent
assenyala.
Aquesta comissió estarà formada per un membre de l’equip directiu, i entre
tres i sis membres del claustre, designats pel director, un dels quals en serà el
coordinador.
La direcció del centre, oït el claustre, establirà cada curs les línies prioritàries
d’actuació de les contingudes en el projecte lingüístic de centre i les incorporarà
a la programació general anual.
Article 60. Competències de la comissió de normalització lingüística
Són competències bàsiques de la comissió de normalització lingüística:
1. Presentar propostes a l’equip directiu per a l’elaboració i la modificació
del projecte lingüístic de centre.
2. Elaborar un pla anual d’activitats per a la consecució dels objectius
inclosos en el projecte lingüístic de centre, i per a la formació i l’actualització
lingüística del professorat, que formarà part de la programació general anual.
3. Els encàrrecs assignats per la direcció o pel consell escolar relacionats
amb la normalització lingüística.
4. Altres funcions que la Conselleria d’Educació i Cultura determini
reglamentàriament.
Article 61. Coordinador de la comissió de normalització lingüística.
Nomenament i cessament
1. La coordinació de la comissió serà exercida per un professor dels que
formen part de la comissió de normalització lingüística, designat pel director,
preferentment amb destinació definitiva en el centre.
2. El coordinador serà nomenat per un període de dos anys i cessarà al final
del mandat o en produir-se alguna de les circumstàncies previstes a l’article 48.
La comissió de coordinació pedagògica exercirà les competències següents:
a) Establir, a partir dels criteris presentats pel claustre, les directrius
generals per a l’elaboració i la revisió dels projectes curriculars d’etapa, que seran
desenvolupats pels departaments didàctics mitjançant l’elaboració de les
programacions didàctiques, i pel departament d’orientació amb l’elaboració dels
plans d’orientació educativa i d’acció tutorial; i assegurar-se, d’aquesta manera,
de la coordinació i coherència interna dels projectes curriculars.
b) Dirigir i coordinar l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa, com
també les possibles modificacions, i responsabilitzar-se’n de la redacció.
c) Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, que inclou
el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic, i altres projectes
que en el seu moment determini la Conselleria d’Educació i Cultura; els projectes
curriculars d’etapa i la programació general anual.
d) Proposar al claustre, per a l’avaluació i l’aprovació, els projectes
curriculars d’etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i de la programació
general anual, i les modificacions dels ja establerts, com també l’evolució de
l’aprenentatge i el procés d’ensenyament.
e) Vetllar pel compliment dels projectes curriculars d’etapa en la pràctica
docent del centre, i per l’avaluació d’aquests.
f) Proposar al claustre la planificació general de les sessions d’avaluació i
qualificació, i el calendari dels exàmens o proves extraordinàries, d’acord amb la
prefectura d’estudis.
g) Elaborar i elevar al claustre la proposta del pla de formació del professorat
del centre.
h) Proposar al claustre de professors el pla per avaluar el projecte curricular
de cada etapa, els aspectes docents del projecte educatiu i la programació general
anual, l’evolució del rendiment escolar de l’alumnat i el procés d’ensenyament.
Article 62. Competències del coordinador de la comissió de normalització
lingüística
Sense perjudici de les atribuïdes als òrgans de govern i de coordinació
pedagògica del centre, seran competència del coordinador de normalització
lingüística del centre, les següents:
1. Gestionar i dinamitzar el projecte lingüístic de centre: redacció,
modificació, actualització, objectius anuals i difusió, d’acord amb les línies que
fixi la direcció i amb l’assessorament de la comissió de normalització lingüística.
2. Assistir a les sessions de la comissió de coordinació pedagògica del
centre.
3. Assessorar la resta de membres del claustre en les qüestions de tot ordre
relacionades amb la normalització lingüística.
4. Establir i mantenir contacte amb la Conselleria d’Educació i Cultura, amb
els seus serveis i amb altres organismes de les administracions públiques,
acadèmics, culturals o similars per tal d’establir relacions i col·laboracions que
puguin ajudar a la millor consecució dels objectius del projecte lingüístic de centre
i, en general, de la normalització lingüística del centre.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES, EXTRAESCOLARS I SORTIDES ESCOLARS

Definició d’activitats complementàries, activitats extraescolars
i sortides escolars
1. Tendran caràcter d’activitats complementàries aquelles activitatsidàctiques que es realitzen amb l’alumnat en horari que majoritàriament és lectiu
i que, tot i formar part de les programacions dels departaments, tenen caràcter
diferenciat pel moment, l’espai o els recursos que utilitzen. Aquestes activitats no
seran discriminatòries i tendran caràcter obligatori per a tot l’alumnat. Així, cal
considerar les visites, els treballs de camp, les commemoracions i altres de
semblants.
2. Tendran caràcter d’activitats extraescolars aquelles que, organitzades pel
centre i recollides a la programació general anual, aprovada pel consell escolar,
es realitzen fora d’horari lectiu. La participació hi serà voluntària.
3. S’entendran com a sortides escolars les de durada superior a un dia i que
es realitzin fora del centre. Per exemple els viatges d’estudis, colònies, intercanvis
culturals i altres de semblants. La participació en aquestes és també voluntària.
Per al desenvolupament d’aquestes sortides escolars, s’haurà de comptar
amb l’autorització del consell escolar i de l’Administració educativa.
Coordinador d’activitats complementàries i extraescolars.
Nomenament i cessament
1. El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars serà un
professor, preferentment amb destinació definitiva en el centre, que designi el
director a proposta del cap d’estudis, oït el claustre.
2. El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars actuarà sota
la dependència directa del cap d’estudis i en estreta col·laboració amb l’equip
directiu.
3. El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars serà nomenat
per un període de dos anys i cessarà en produir-se alguna de les circumstàncies
previstes en l’article 48.
 Funcions del coordinador d’activitats complementàries i
extraescolars
1. El coordinador d’activitats complementàries i extraescolars tendrà les
funcions següents:
a) Participar en l’elaboració dels projectes curriculars d’etapa.
b) Elaborar el programa anual d’aquestes activitats, per a la qual cosa es
tendran en compte les propostes dels departaments, del professorat, de l’alumnat
i dels pares i les mares, o tutors legals, i les orientacions del claustre i de la comissió
de coordinació pedagògica.
c) Programar cada una de les activitats, i especificar-ne objectius, respon-
sables, moment i lloc de realització, repercussions econòmiques i forma de
participació de l’alumnat.
d) Proporcionar als alumnes i a les famílies la informació relativa a les
activitats del centre i fomentar la seva participació en la planificació, l’execució
i l’avaluació.
e) Promoure i coordinar les activitats culturals i esportives en col·laboració
amb el claustre, la comissió de coordinació pedagògica, els departaments didàctics
i de família professional, la junta de delegats d’alumnes i l’associació de pares i
mares.
f) Coordinar l’organització dels viatges d’estudis, els intercanvis escolars
i qualsevol tipus de viatges que es realitzin amb els alumnes.
g) Distribuir els recursos econòmics destinats a tal efecte, procedents
d’aportacions d’institucions, associacions o del mateix centre, amb l’aprovació
prèvia per part del consell escolar.
h) Elaborar una memòria a final de curs amb l’avaluació de les activitats
realitzades, que s’inclourà en la memòria de centre.
i) Presentar propostes a l’equip directiu per a la realització i l’intercanvi
d’activitats amb els centres de l’entorn.
j) Vetllar perquè les activitats complementàries i extraescolars programades
siguin coherents amb els principis del projecte educatiu de centre.
k) Aquelles que l’Administració educativa li pugui encomanar dins el seu
àmbit.
2. En el cas de centres on les activitats extraescolars són gestionades per
l’associació de pares i mares d’alumnes, el coordinador serà el responsable de fer
d’enllaç entre aquesta i el claustre per tal de garantir el compliment dels principis
del projecte educatiu de centre i la coordinació entre les activitats lectives i
extraescolars.
 Participació en les activitats
1. Els centres facilitaran i promouran la participació dels diferents sectors
de la comunitat educativa tant a nivell individual com mitjançant les seves
associacions i representants en el consell escolar, en l’elecció, l’organització, el
desenvolupament i l’avaluació de les activitats complementàries i extraescolars.
2. El consell escolar dels centres ha d’arbitrar el sistema a través del qual
les activitats complementàries puguin complir el caràcter d’obligatorietat i nodiscriminació per a tot l’alumnat.
3. Els centres, amb l’aprovació del consell escolar, podran establir convenis
de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al
desenvolupament d’activitats complementàries i extraescolars.
4. Les administracions locals podran col·laborar amb els centres educatius
per impulsar les activitats complementàries i extraescolars, i promoure la relació
entre la programació dels centres i l’entorn socioeconòmic en el qual desenvolupen
la seva tasca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *