Mesa Tècnica: convocatòria interins 16/17

A la mesa tècnica sobre la convocatòria de funcionaris docents interins per al curs 16/17 es van presentar les novetats en el document. Donades les caracterísitiques de la mesa tècnica, no es va acordar res de forma definitiva.

Download

Els principals canvis són:

-ANNEX I:

3.1.5.1: Es va demanar que no s’exigís cap nova titulació als afectats o bé un augment de temps per poder actualitzar la titulació.

3.1.5.3 i 3.1.5.4: es manté l’excepció que es va acordar l’any passat.

10. Es va obrir el debat per canviar el model de l’adjudicació. La proposta de conselleria es matenir-la per cossos, com fins ara. Alguns sindicats de la Mesa aposten pel sistema ‘cremallera’ i nosaltres, com va dir l’Assemblea de docents, vam proposar el llistat únic i, per tant, adjudicació única.

**Desapareix el punt 3.1.5.2 de la convocatòria anterior:

3.1.5.2. De manera excepcional, per ocupar places de qualsevol especialitat o funció, amb excepció de les especialitats lingüístiques, s’exceptua l’exigència d’aquest requisit sempre que el sol·licitant compleixi totes les condicions següents:

a)Haver estat nomenat funcionari interí docent de l’Administració educativa de les Illes Balears entre els anys 1989 i 2013 de l’especialitata) en què sol·licita ser admès, i haver prestat serveis en aquesta especialitat per un període mínim de 12 mesos.
b)Haver format part de la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2012-2013, i haver prestat serveis, durant aquest curs ob) l’immediatament anterior, en l’especialitat en què sol·licita ser admès.
C)No haver estat sancionat mai mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu.

Es va demanar que es mantingués aquesta excepcionalitat. Van informar que van haver d’eliminar-la per una sentència judicial desfavorable a mantenir-la.

-ANNEX II: Treballen en un sistema completament telemàtic i que el docent no hagi d’entregar cap document en el moment de presentar-se en el centre.

-ANNEX III:

-No es té en compte la proposta de valorar a tots els docents de la xarxa pública la mateixa valoració en la puntuació per experiència docent.

-Augment de la puntuació màxima en l’apartat de formació: passaria de 25 a 35 punts. Suposa unes 500 hores de formació. Ens van informar que un 60% dels interins té més de 25 punts en el registre.

El conjunt la de mesa va demanar o bé no augmentar aquesta puntuació o bé augmentar-la progressivament per valorar la formació dels docents, però aconseguir que la formació dels docents sigui de qualitat.

-Modificació dels ensenyaments de règim especial: ha augmentat la puntuació de cada títol d’EOI en particular. En contrapartida, només es valorarà el títol més alt i deixarà de ser acumulatiu, com fins ara.

-La majoria de la mesa va manifestar el desconcert per la diferència de puntuació dels títols de C2 d’EOI i els títol C2 de català (antic Nivell D, etc…)

-ANNEX IV:

Download

S’han afegit algunes titulacions per poder cobrir algunes especialitats que tenen dèficit de personal docent. Les titulacions marcades amb doble asterisc possiblement es vegi modificat per un ”informe d’avaluació no negativa del centre”.

Durant la propera semana, ens faran arribar el 2n esborrany i ens convocaran a mesa sectorial per tancar el document.

Segons les intencions de la Conselleria, les dates per realitzar el tràmit seran entre els dies 11 i 29 d’abril, encara per confirmar.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *