Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca

Dimecres, 10 de novembre de 2021

En el Plenari trimestral de la Junta de Personal Docent NO universitari de Menorca, es van debatre i aprovar aquestes resolucions.

Download

Dimarts, 29 de juny de 2021

Ahir dilluns 28 vàrem dur a terme el plenari de la JPDnU de Menorca.
Aquestes són les resolucions aprovades.
Hi ha moltes resolucions que fan esment a qüestions que ja hem anar demanat al llarg del curs a les quals la Conselleria no ha donat resposta o no ha aportar cap millora al respecte.
Per tant, les tornem a posar damunt la taula i demanam que se solventin aquestes demandes que hem consensuat tots els sindicats i per tant representen a la majoria dels docents

Download

Dimarts 30/3/2021

Ahir dilluns 29 ens vàrem reunir els membres del plenari de la JPDnU de Menorca.

Els temes que vàrem exposar, debatre i finalment aprovar vàrem ser:

 1. Valoració de la LOMLOE
 2. Valoració de la LEIB.

On indicam la manca de voluntat  negociadora que s’està donant amb aquest Llei i exposam el nostre desacord amb molts punts de la proposta de la  LEIB.

 1. Resolució Reclamant el 2,9%. On sol·licitam de nou que es faci efectiu d’ immediat i amb caràcter retroactiu el pagament del 2,9%.
 2. Resolució Oposicions. On reclamam  flexibilitat de cara als opositors i membres dels tribunals a l’hora de incorporar-se als centres en el seu horari lectiu. I també exigim que  es millorin les condicions sociolaborals i econòmiques dels membres dels tribunals, tenint en compte que en paral·lel ja es desenvolupa la tasca docent habitual i ordinària i aquesta  convocatòria proposada implica treballar en dies no laborables i fer una doble jornada ( feina als centres educatius i també després com a tribunals…) set dies a la setmana.

Adjuntam les valoracions  i les resolucions pertinents: aquí

Dijous 3/12/2020

El passat dijous dia 3 ens vàrem reunir els membres de la Junta de personal de Menorca amb els representants de la Direcció General de Personal Docent via telemàtica per tractar diferents qüestions.

Per part de la Direcció general de Personal Docent varen assistir,  la directora general de personal docent Rafi Sanchez, Manel Gacías, Albert Flores, Miquel Bujosa i Ma Antònia Alzamora. També va assistir Joan Marques com a delegat d’educació a Menorca i els membres de la permanent de la Junta de Personal Docent de Menorca.

A la reunió es varen tractar molts temes com foren Oposicions, Obligatorietat o no de posar totes les places per part dels interins, semipresencialitat, dotació professorat, …

Pel que fa a les nostres reivindicacions Alternativa va reclamar a la Conselleria d’ Educació que es comprometi a reclamar el 2,9% pels docent , ja que no es manera de valorar el sobreesforç que estan fent els docents amb una baixada de sou que només aplica als seus funcionaris autonòmics la comunitat de les Illes balears (cosa que no ha fet cap altra comunitat autònoma de la resta de l’estat) ni fa tampoc cap administració local dins la nostra comunitat . Això suposa un greuge comparatiu que només assumim els docents. Rafi Sanchez va dir que traslladaria la nostra reivindicació però que no son ells els que tenen competència amb aquest tema.

També vàrem demanar quins son  els criteris pel qual s’apliquen les PCR i demanarem, que els professorat pugui fer-se les PCR en cas que es doni algun positiu dins el grup classe tot i que segons els criteris de conselleria no sigui contacte estret per poder donar tranquil·litat a professorat, alumnat i famílies.

Una altre reivindicació que tornarem fer arribar a Personal Docent es que s’apliquin els criteris de 18 i 23 hores lectives a primària i a secundària , cosa que es va signar l’Acord marc 2015 i a hores d’ara no només no s’ha complert sino que estem assumint unes hores lectives per part del professorat molt més altes que les signades.

Tornarem a insistir en que s’ hauria de  proporcionar  als docents els recursos informàtics necessaris per poder fer les tasques sense haver d’ emprar els mitjans personals.

Tot i que en tot moment hi va haver bona comunicació i predisposició al diàleg no veiem que aquestes reivindicacions estiguin dins les previsions futures aplicació per part de la Conselleria per tant seguirem reclamant tot el que considerem necessari per poder fer la nostra feina el millor possible.

Dimarts 03/11/20

Al primer plenari d’aquest curs, la Junta de Personal Docent no universitari de Menorca va aprovar el següent document com a resolució conjunta.

Download

Divendres 3/7/2020

A final de curs, s’han aprovat aquestes resolucions

Resolucions

Dimarts 10/03/2020

Dimarts, 10 de març vam participar en el Plenari de la JPDnU de Menorca en el qual aprovarem aquestes resolucions:

Resolució sobre la falta de voluntat negociadora de Conselleria

La JPDnU trasllada el seu malestar davant la nul·la voluntat negociadora de la Conselleria d’Educació envers a les propostes sobre: oposicions, control assistència professorat, convocatòria interins, romanents…

Resolució sobre l’Avantprojecte de la Llei d’Educació de les Illes Balears.

La Junta de personal docent de Menorca demana al conseller la suspensió de la tramitació d’aquest Avantprojecte de la Llei d’educació de les Illes Balears per diferents motius, d’ entre els quals son rellevants: arraconament català , carrera professional basada en l’avaluació, sistema gerencial, equips directius i perfilació de places, pèrdua poder decisió claustres , pèrdua poder negociació mesa sectorial, manca de finançament,no clarifica repartiment alumnat centres finançats amb fons públics… podeu veure tot el llistat d’ esmenes a la proposta resolució pdf adjunt

Resolució sobre augment salarial

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca demana L’ APLICACIÓ IMMEDIATA DE LA PUJADA SALARIAL DE 2020

Resolució sobre la retirada del sistema de marcatge

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca reitera la seva petició de que s’elimini el sistema de marcatge que s’està imposant actualment i es torni al sistema que hi havia abans de les instruccions de dia 2 de juliol de 2019.

Resolució sobre els romanents dels centres

La Junta de Personal no Universitari de Menorca expressa la seva disconformitat en el fons, i sobretot en les formes, amb en què la Conselleria d’Educació ha aplicat les mesures relacionades amb els romanents dels centres educatius, ja que això afectarà al funcionament d’aquests. Per això, la JPDnU sol·licita que aquest tema es negociï en mesa sectorial amb els representants dels treballadors i treballadores.

Resolució sobre el replantejament de la ubicació del nou CIFP de la zona de llevant

La Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca eleva les protestes del professorat d’FP i dels Caps de departament de la zona de Llevant, així com també de l’Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Menorca per ignorar les peticions de diàleg que ha demanat reiteradament la comunitat educativa pel que fa a la ubicació del nou CIFP de la zona de Llevant.

Adhesió al manifest en suport de la llengua catalana

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca s’adhereix al Manifest Docent de suport a la Llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge al sistema educatiu de les Illes Balears.

 

Dimecres 12/02/2020

Aquest dimarts dia 11 de febrer ens hem reunit els membres de la permanent de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca per tractar els temes de les Resolucions del proper Plenari que es farà dimecres dia 10 de març.

Els temes als quals volem donar més ressò són:

 1. Resolució Suspensió tramitació Avantprojecte Llei Educativa.
 2. Resolució Retirada Sistema de Marcatge.
 3. Resolució Rebuig baixada pressupostos centres i retirada dels romanents sense previ avís.
 4. Resolució Desplaçaments Oposicions.
 5. Resolució reclamant la pujada del 2% aprovat a nivell estatal
 6. Adhesió Manifest defensa Llengua Catalana
 7. Resolució Queixa a la Conselleria d’ Educació  per la seva manca de voluntat negociadora.

Quan haguem fet el plenari i tinguem les Resolucions aprovades us les farem arribar.

Dimarts 15/10/2019

Plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca

Ahir vàrem assistir i participar en el primer plenari del curs 2019-20  en el qual el principal objectiu de tota la Junta és aconseguir la retirada immediata del sistema  de marcatges concretada amb la resolució n 3 del plenari.

Adjuntam aquí la resolució n 3 per la qual es reclama a la Conselleria la retirada immediata del Sistema de marcatges  i en breu adjuntarem la resta de resolucions signades.

A torn obert de paraules vàrem decidir que esperarem a la mesa que dia 29 la Conselleria ha de convocat per tractar el tema de marcatge i si no es dona la retidara efectiva de la mesura de manera immediata convocarem un nou plenari extraordinari per concretar mesures a adoptar per part de tots els sindicats.

Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre la retirada del control horari.

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca demana a la Conselleria d’Educació la retirada immediata de l’obligació de registrar l’entrada i la sortida dels centres educatius als docents. Aquesta demanda es fa en base a diverses raons:

 1. Que aquest control de l’assistència del professorat ja s’estava fent per part dels equips directius dels centres.
 2. Que tal com preceptua la lletra m de l’article 37.1 del RDL 5/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, ha de ser objecte de negociació la matèria referida a la jornada, tenint en compte a més, que aquesta regulació afecta de manera inequívoca a les condicions de treball dels docents.
 3. Que el decret aprovat pel govern es refereix als col·lectius que s’acullen a l’Estatut Bàsic del treballador, no als inclosos a l’Estatut de l’Empleat Públic. De fet, l’esmentat decret troba la seva raó de ser en l’excés d’hores dels treballadors (hores extraordinàries) les quals no són remunerades (Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo,de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo). Per contra, en el nostre cas es tracta d’una mesura fiscalitzadora i de control. A més el decret especifica al punt 1.2 “Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ni al personal de las entidades citades en el apartado anterior destinado en instituciones y establecimientos penintenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios; ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia”).
 4. Que aquest sistema de marcatge obvia tota la feina de no permanència en el centre realitzada pels docents (preparació de classes, correcció d’exàmens, viatges d’estudis, feines de gestió diversa a les hores de descans, fires, concerts… i demés activitats extraescolars.
 5. Que és discriminatori pel que fa al tracte que dóna als docents de l’àmbit universitari, als quals no se’ls requereix registre d’entrada i sortida.

També es presentaren i aprovàrem aquestes resolucions:

 1. Aprovació acta anterior
 2. Proposta renovació càrrecs
 3. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre la retirada del control horari
 4. Resolució de TOTS ELS SINDICATS contra la ingerència política als centres educatius.
 5. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre infraestructures de centres educatius a Menorca.
 6. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre reunió de la Permanent i el delegat Territorial d’Educació.
 7. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre augment de la dotació d’auxiliars tècnics educatius a Menorca.
 8. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre augment de la despesa educativa a les Illes Balears.
 9. Resolució de TOTS ELS SINDICATS per reclamar l’acompliment íntegre de L’ Acord marc 2015.
 10. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre la negociació urgent d´oposicions.
 11. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre el rebuig a l’obligatorietat de posar totes les places en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.
 12. Resolució de TOTS ELS SINDICATS en suport mesures contra el Canvi Climàtic.

 

Adjuntem les Resolucions definitives

 

Download