He obtingt plaça a les oposicions: quins documents he de presentar i on?

Els aspirants seleccionats pel procediment d’ingrés pel torn lliure i pel de reserva per a aspirants amb discapacitat han de presentar els següents documents:

a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar i de la data de pagament
dels drets d’expedició del títol, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d’expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l’estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l’exercici de la professió en el cos corresponent.

b) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l’article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre. L’acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s’especifiquen en els
annexos 4 i 5 de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

c) Fotocòpia del document nacional d’identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d’un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d’identitat en vigor.

d) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació o, si s’escau, la documentació justificativa acreditativa de l’exempció d’aquest requisit segons el que s’estableix en la base 2.3 d’aquesta convocatòria.
Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s’al·legui haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l’1 d’octubre de 2009 o a l’1 de setembre de 2014, segons pertoqui, a centres públics o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant la documentació següent:
-Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre públic, s’ha d’aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director del centre o un full de serveis expedit per l’Administració educativa, que indiqui expressament el nivell, les especialitats que s’han impartit i la data d’inici i
final del període que s’acredita.
-Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s’ha d’aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre (excepte que s’acrediti la impossibilitat d’aportar el certificat per desaparició de l’empresa), amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa, en què s’indiquin
expressament el nivell i les especialitats que s’han impartit i la data d’inici i final del període que s’acredita.

e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals s’ha estat seleccionat.

f) Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 8 en
aquesta convocatòria.
Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen,
segons el model que figura com a annex 8 en aquesta convocatòria.

g) Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del dictamen establert en la base 2.1.3.3, excepte que l’hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licituds o hagin autoritzat l’Administració per sol·licitar-lo.

h) Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat la Conselleria d’Educació i Formació Professional perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades
del document nacional d’identitat, han de presentar aquesta certificació en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d’aspirants que han superat el procés selectiu.
Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l’espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes
penals expedida per les autoritats del seu país d’origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d’éssers humans, traduïda i legalitzada d’acord amb els convenis internacionals existents.

i) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si s’escau.

j) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat establertes en la Llei 53/1984, de 26 desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i en el Reial decret 598/1985, de 30 d’abril, sobre
incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de l’Estat, de la Seguretat Social i dels ens, organismes i empreses dependents (annex 9).

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

 

ON FER EL REGISTRE? 
Pots fer el registre en QUALSEVOL PUNT DE REGISTRE OFICIAL (no només a la Conselleria d’Educació). Els trobaràs  aquí: https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/atencia_presencial_/  

Tota la informació: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11603/663354/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *