28 de maig: Permisos per facilitar l’exercici del dret a vot i la participació als processos electorals

Permisos que s’han de demanar per Gestib

EL BOIB ha publicat la relació de permisos per facilitar el dret a vot per a personal funcionari que té horari laboral durant la jornada electoral, així com els permisos per al treballadors que són escollits presidents o vocal de Mesa Electoral i interventors de partits polítics. També regula el dret de participació activa en la campanya electoral.

a) Permís per llistes electorals:
S’ha de sol·licitar el temps que sigui establert al BOIB i adjuntar el document justificatiu de que s’ha estat proposat i publicat al BOIB (llistes electorals).
Aclariment:
– Es poden agafar els dies solts
-S”ha de fer una petició per cada dia i fer les peticions el mateix dia
-Posar a observacions de cada una d’elles que hi ha un compromís a no sol·licitar més dies
– Per 15 dies envien substitució
b)Permís per ser membre de mesa electoral.
Si aquest dia no gaudeix del descans setmanal, es té dret a una reducció de la jornada laboral de cinc hores l’endemà de la jornada electoral.
c) Per fer de regidor/a:
Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral (permisos que concedeix el centre)
Serveis especials
Per membres del Govern, assessors, diputats, lliure designació, càrrecs…
Normativa
“Los empleados públicos que se presenten como candidatos o suplentes, disponen de un permiso retribuido durante la duración de la campaña electoral (15 días) sin que pueda reducirse o limitarse.
Este derecho viene regulado en el R.D. 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales:
Artículo 13. Jornada electoral.
5. Los funcionarios públicos y demás personal al servicio de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos, incluida la Seguridad Social, que se presenten como candidatos a los distintos procesos electorales, podrán ser dispensados, previa solicitud de los interesados, de la prestación del servicio en sus respectivas unidades, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, durante la campaña electoral”

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *