Substitucions immediates

Acord del Consell de Govern de 24 de juliol de 2015 pel qual s’estableix que, en determinats supòsits, els professors absents siguin substituïts abans de deu dies lectius des de l’inici de l’absència quan aquesta no es pugui cobrir amb els recursos ordinaris del centre sense perjudicar greument el dret a l’educació dels alumnes.

Download