Oposicions ordinàries

Oposicions ordinàries

05/09/23

LListat de funcionaris i funcionàries en pràctiques: aquí

30/5/23

Tribunal COS DE MESTRES- ESPECIALITAT AUDICIÓ I LLENGUATGE (Actualització):
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11746/674074/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

23/5/2023

Gestió d’absències durant el procés selectiu
https://www.caib.es/sites/oposicions23/ca/portada/?campa=yes 

22/5/2023

Indemnitzacions per participació als processos de selecció de personal docent 2023

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=ca&coduo=7

20/5/23

Tribunals, distribució de candidats i convocatòria a la prova A i B.

COS DE MESTRES:
 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11742/673659/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

SECUNDÀRIA:https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11742/673660/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

Convocatòria dels aspirants: 25 de juny de 2023 a les 9.00 hores del matí als llocs d’actuació

12/5/2023

>>>ACCÉS PORTAL DE L’OPOSITOR/A<<<

11/5/2023

Indemnitzacions per participació als processos de selecció de personal docent 2023

Instruccions i impresos per a la justificació de les despeses dels tribunals d’oposicions d’accés als cossos de funcionaris docents.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=177457&lang=ca&coduo=7


Criteris generals de valoració de la fase d’oposició

Download

10/05/2023

Publicades les llistes d’aspirants que han triat les illes de Menorca i Eivissa-Formentera per fer les oposicions

Llistes d’aspirants

09/05/2023

Composició provisional  dels nous tribunals del cos de mestres

Tràmit d’al·legacions de dia 09/05/2023 a dia 11/05/2023

Tribunals

Tràmit

 

04/05/2023

Tràmit per triar Menorca o Eivissa-Formentera per a realitzar les proves selectives. Del 5 de maig a les 8.59h del 8 de maig.

BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11732/672926/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

ACCÉS AL TRÀMIT


 

Download


 Informació de les oposicions que NO són del procés d’estabilització del 2023

a) COSSOS DOCENTS

21/04/2023

*Resolució de dia 21 d’abril de 2023, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d’actuar en els procediments selectius. PDF

– ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

– Resolució de dia 21 d’abril de 2023, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de secundària, i es designen els coordinadors i els membres de la comissió de valoració que han d’actuar en els procediments selectius. PDF

– ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques

– Tràmit d’al·legacions (obert de dia 24/04/2023 a dia 26/04/2023)

 

*Informació provisional a l’espera de la publicació de les citacions per part dels tribunals

 

 

15/04/2023

* Modificacions a algunes especialitats:  temaris, normativa d’ordenació curricular i prova pràctica 

BOIB

12/04/2023

*LListes definitives d’admesos i exclosos

*Tràmit de reintegrament de les taxes als exclosos del 13/4 al 2/5

*Comissió avaluadora de competència en llengua castellana

Més informació

20/03/2023

*Causes d’exclusió dels tribunals

c) La participació en els tribunals té caràcter obligatori. No obstant això, sempre
que sigui possible i ho permeti el nombre de funcionaris dels cossos i de les
especialitats respectives, no es tendran en compte els professors en els quals
concorrin aquestes circumstàncies a efectes del sorteig:
Que actualment no prestin serveis efectius a cap centre docent.
Que actualment es trobin en situació de permís de naixement de fill,
d’adopció, de guarda amb finalitats d’adopció i d’acolliment o tenguin un
fill menor de tres anys en data 03/06/2023.
Que es trobin de baixa per malaltia i a data de 01/04/2023 duguin més de
tres mesos de baixa continuada.
Que per raons de guarda legal tinguin concedida una reducció d’un terç de
jornada o de mitja jornada des de l’1 de setembre de 2022, sempre que
aquesta situació es mantengui durant el segon i tercer trimestre escolar.
Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació d’alliberat sindical.
Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació administrativa de
serveis especials o excedència especial.
Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació de comissió de serveis a
l’estranger.
Que a dia 1 d’abril de 2023 es trobin proposats per jubilació per
incapacitat.
Que a dia 1 d’abril hagin sol·licitat i tenguin acceptada la jubilació amb
efectes de dia 1 de setembre de 2023 Que durant el curs 2022-2023 es trobin en situació administrativa d’excedència per guarda legal d’un fill menor de tres anys, o d’una persona
major.
Que es trobin en situació d’abstenció.
Que ocupin un càrrec directiu (directora/director, cap d’estudis, secretària/
secretari, cap d’estudis adjunt) durant el curs 2022-2023, excepte que sigui
necessari recórrer a les persones que ocupen aquests càrrecs per poder
conformar els tribunals.
Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de l’any
2020 o 2022, excepte que sigui necessari recórrer a aquestes persones per
poder conformar els tribunals.
Que hagin actuat com a membre de tribunal en el concurs oposició de
l’any 2018, 2019, 2020 o 2022 i tenguin 55 anys o més, excepte que sigui
necessari recórrer a aquestes persones per poder conformar els tribunals.

Download

13/03/2023: Llista provisional d’admesos i exclosos.

Termini de reclamacions del 14 al 27 de març ambdós inclosos

Més informació

 

24/02/2023: Canvis a les situacions d’aprenentatge. Modificacions de l’annex 4 de la convocatòria > Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica / planificació anual de situacions d’aprenentatge

La planificació anual de les situacions d’aprenentatge per a l’àrea o matèria i el nivell seleccionat ha d’incloure com a mínim, a més d’un índex, que no ha d’excedir d’un full: una introducció; la seqüenciació dels criteris d’avaluació de les competències específiques de l’àrea o matèria (proposta pedagògica) i la vinculació amb les competències clau; una contextualització (coherència de la planificació amb la proposta pedagògica i el projecte educatiu del centre) i la relació d’un mínim de nou situacions d’aprenentatge que formen part de la planificació. També pot incloure annexos.

Més informació

-Sorteig de particiació
Tribunals – Sorteig tribunals: els tribunals es formaran a partir de Serra Ribas, Ana Opositors – Sorteig opositors: l’ordre d’actuació dels aspirants serà a partir de la lletra N

 

-Publicada al BOIB la convocatòria de les oposicions a cossos docents per al 2023 que NO formen part del procés d’estabilització.

Termini inscripció: del dia 8 al dia 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Consulta el document  oficial:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11692/669749/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

05/02/2023

Documentació: ESBORRANY

Proposta de places a dia 27 de gener de 2023

Download

 

🎤 Hem demanat a la Conselleria:

-Que totes les oposicions siguin per illes.
-La suspensió temporal del pagament de taxes (i l’abaratiment), mentre no es vagin resolent els processos selectius que hi ha en marxa.
-Reclamacions presencials.
-Donar un any més per la fase de pràctiques, per causes personals o de conciliació.
-Començar els processos quan hagin acabat les classes i que no es juntin les dates.

 

 

b)COS D’INSPECTORS

23/02/2023

Presentació i primera prova: dia 15 de març a les 16: 00hrs al CEP de Palma. Més informació

Llistes definitives d’admesos i exclosos

Publicació definitiva dels tribunals : aquí

Ordre d’actuació dels aspirants: T

Informació