OPOSICIONS 2023

30/9/23

GUIA PER A DOCENTS FUNCIONARIS EN PRÀCTIQUES

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11809/678017/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

FASE DE PRÀCTIQUES PER AL COS D’INSPECTORS EN PRÀCTIQUES
https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11809/677999/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

1/8/2023

LLISTA DEFINITIVA D’ADJUDICACIONS

Download


https://www.caib.es/sites/provisionals2324/ca/portada/?campa=yes

DOCUMENTACIÓ A APORTAR

Es publicarà al BOIB la llista única per especialitats de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu. Es dona un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de la publicació, per presentar la documentació a qualsevol registre oficial:
▪️ La documentació s’aportarà presencialment, signada per l’interessat o autoritzant una altra persona:
a) Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l’ingrés al cos.
b) Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti el domini de la llengua catalana.
c) Fotocòpia del DNI.
d) Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica.
e) Certificat mèdic oficial acreditatiu de “no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i l’especialitat per als quals ha estat seleccionat”.
f) Declaració jurada.
g) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
h) Sol·licitud d’ajornament de la fase de pràctiques, si escau (baixa maternal).
i) Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat.
Trobareu les declaracions jurades a la web de Conselleria.
Tots els registres oficials són vàlids: altres conselleries, ajuntaments, etc… https://www.caib.es/sites/atenciociutadania/ca/l/oficines/
25/7/2023

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l’apartat b) de la instrucció primera d’aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 25 de juliol a les 10:01 hores fins al 27 de juliol a les 09:59 hores.

>>>> Accés al Tràmit

PLACES VACANTS: https://www.caib.es/sites/provisionals2324/ca/portada/?campa=yes

17/7/2023
AVÍS IMPORTANT

Nou termini del tràmit de barem de mèrits:

De dia 17 de juliol de 2023 de les 12:00 hores fins dia 18 de juliol de 2023 a les 12:00 hores

Per als següents tribunals afectats:

Tribunals 1, 2, 3, 4, 5 i 6 de l’especialitat  590014 Llengua i literatura catalanes

Tribunal 2 de l’especialitat 590105 Formació i orientació laboral

Tribunal 1 de l’especialitat 595507 Dibuix artístic i color

Tribunal 1 de l’especialitat 595508 Dibuix tècnic

Tribunal 1 de l’especialitat 595509 Disseny d’interiors

Tribunal 1 de l’especialitat 59510 Disseny de moda

Tribunal 1 de l’especialitat 598001 Cuina i pastisseria

Els aspirants que no estau d’acord amb la puntuació atorgada i que heu de presentar el full d’autobarem amb el full justificatiu dels mèrits al·legats quedau convocats per a l’entrega d’aquests dia 18 de juliol de 2023 a les 14:00 hores a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitats (Carrer del Ter, 16, 1r, 07009 Palma).

https://www.caib.es/sites/estabilitzacio/ca/concurs_oposicia_extraordinari/

Nou termini del tràmit de barem de mèrits:

De dia 17 de juliol de 2023 de les 12:00 hores fins dia 18 de juliol de 2023 a les 12:00 hores

Per als següents tribunals afectats:

– Tribunals 1 i 2 de l’especialitat 597EF Educació física

– Tribunals 1 i 2 de l’especialitat 597AL Audició i llenguatge

– Tribunals 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 de l’especialitat 597PRI Educació primària

– Tribunal 1 de l’especialitat 590006 Matemàtiques

– Tribunal 2, 3 de l’especialitat 590017 Educació física

– Tribunal 1, 2 i 3 de l’especialitat 590018 Orientació educativa

Els aspirants que no estau d’acord amb la puntuació atorgada i que heu de presentar el full d’autobarem amb el full justificatiu dels mèrits al·legats quedau convocats per a l’entrega d’aquests dia 18 de juliol de 2023 a les 15:00 hores a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Universitats (Carrer del Ter, 16, 1r, 07009 Palma).

https://www.caib.es/sites/oposicions23/ca/portada/?campa=yes

Nou termini del tràmit de reclamacions a la Comissió de valoració de mèrits de la fase de concurs:

Des de les 12:00 hores fins a les 23:59 hores de dia 17 de juliol de 2023.

Per a les següents especialitats afectades:

– Especialitat 590003 Llatí

– Especialitat 590008 Biologia i geologia

– Especialitat 590010 Francès

– Especialitat 590011 Anglès

– Especialitat 590108 Intervenció sociocomunitària

– Especialitat 590111 Organització i processos de manteniment de vehicles

– Especialitat 590113 Organització i projectes de sistemes energètics

– Especialitat 590124 Sistemes electrònics

– Especialitat 590125 Sistemes electrotècnics i automàtics

– Especialitat 592003 Català

– Especialitat 594406 Contrabaix

https://www.caib.es/sites/oposicions23/ca/portada/?campa=yes


Informació de les oposicions que NO són del procés d’estabilització del 2023

a) COSSOS DOCENTS

07/02/2023

Publicada al BOIB la convocatòria de les oposicions a cossos docents per al 2023 que NO formen part del procés d’estabilització.

Termini inscripció: del dia 8 al dia 28 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Consulta el document  oficial:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11692/669749/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce

05/02/2023

Documentació: ESBORRANY

Proposta de places a dia 27 de gener de 2023

Download

🎤 Hem demanat a la Conselleria:

-Que totes les oposicions siguin per illes.
-La suspensió temporal del pagament de taxes (i l’abaratiment), mentre no es vagin resolent els processos selectius que hi ha en marxa.
-Reclamacions presencials.
-Donar un any més per la fase de pràctiques, per causes personals o de conciliació.
-Començar els processos quan hagin acabat les classes i que no es juntin les dates.

b)COS D’INSPECTORS

05/02/2023

Publicació definitiva dels tribunals : aquí

Ordre d’actuació dels aspirants: T

Informació