Substitucions dels docents

Supòsits en què es podria autoritzar la substitució del professorat abans dels 10 dies lectius

La Direcció General de Personal Docent podrà autoritzar la substitució del professorat abans dels deu dies lectius des que es produeixi la causa que genera la necessitat de la substitució, sempre que quedi acreditat, mitjançant un informe del director del centre educatiu, que l’absència no pot ser coberta pels recursos ordinaris del centre sense perjudicar greument el dret a l’educació dels alumnes, en els casos següents:

  1. Als centres públics que imparteixen educació infantil i primària, les absències dels mestres de les escoles unitàries, dels tutors de les aules UEECO (Unitat Específica Educativa de Centre Ordinari amb currículum propi), dels tutors d’educació infantil i d’educació primària, i dels mestres de suport.
  2. Als centres públics que imparteixen educació secundària i formació professional, les absències dels professors amb major càrrega lectiva a la formació professional bàsica, del professorat de les especialitats en què només hi hagi un professor al centre d’una determinada assignatura, del professorat que imparteix el quart curs d’educació secundària obligatòria, el segon curs de batxillerat o el segon curs dels cicles mitjà i superior de formació professional, dels tutors del primer cicle de l’ESO i del professorat adscrit al Departament d’Orientació.
  3. Als centres públics d’educació especial, qualsevol absència del seu professorat.
  4. Als centres públics d’educació d’adults, les absències del professorat que imparteix cursos quatrimestrals d’ESPA (Educació secundària per a Persones Adultes).
  5. Aquells que puguin ocasionar greus disfuncions en el funcionament del centre educatiu.

Document

Circular sobre substitucions: circular sobre substitucions personal docent