Reconeixement autoformació

RECONEIXEMENT AUTOFORMACIÓ

Informació extreta dels següents BOIB

 

 

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat, sempre que siguin diferents a les presentades com a requisit per accedir a la funció docent:

 • Titulacions universitàries oficials.
 • Titulacions superiors de règim especial.

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat, sempre que s’obtenguin amb posterioritat a l’accés a la funció docent i a centres sostinguts amb sous públics:

 • Acreditació de programes d’especialista.
 • Títols d’expert o màster universitari.

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat aquelles convocades i realitzades per universitats o entitats de prestigi que vagin en concordança amb una o vàries de les línies de formació del pla quadriennal de formació del professorat vigent.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA QUADRIENNAL

Per al període 2016/ 2021

 • Metodologies d’aprenentatge
 • Convivència i educació emocional
 • Gestió d’equips i coordinació docent
 • Educació inclusiva
 • Millora de les competències lingüístiques
 • TIC i competència digital
 • Actualització científica, tècnica i de col·lectius específics
 • Comunitat educativa d’aprenentatge

 

MEMÒRIA EXPLICATIVA I INFORME DE TRANSFERÈNCIA

Si has dut a terme alguna activitat de formació amb les característiques abans esmentades has de demanar el seu reconeixement. Per això, segons les instruccions, s’ha de presentar una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu realitzat i un informe sobre la transferibilitat de la formació a la pràctica educativa. L’informe ha de tenir entre 5 i 10 pàgines i ha de posar de manifest les possibilitats de transferència en un centre educatiu de la formació rebuda a partir del disseny d’una aplicació didàctica, un projecte o material didàctic. 

COM SÉ SI HE DE FER AQUEST INFORME?

Hi ha moltes activitats formatives al nostre abast i no sempre sabem si ens seran reconegudes directament o no. És recomanable informar-se’n abans. De tota manera, aquelles activitats que estan reconegudes ho indiquen al certificat amb un codi i per tant no serà necessari fer cap informe. 

Model memòria