Fons Acció Social

Llei 12/2015, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears per a l’any 2016

RECUPERADES EL 23 DE SETEMBRE DE 2016

Bestreta ordinària  per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 2 mensualitats (a retornar amb un màxim de 10 mensualitats)

Bestreta extraordinària per personal docent, funcionari de carrera o en pràctiques: Fins a 6 mensualitats (a retornar amb un màxim de 24 mensualitats) per atendre necessitats de carácter urgent.

Download

RECUPERADES ANTERIORMENT

– Ajuts per fills menors de divuit anys. (38,57€ mensuals)

– Ajuts per a l’atenció a familiars amb discapacitat. (173,55€ mensuals)

– Ajuts per a estudis del personal al servei de la comunitat autònoma i dels fills:

nou model:

Download

– Ajut matrícula curs 2015-2016 (fins a 462,83€ anuals)

– Ajut llibres relacionats curs 2015-2016 (fins a 155,75€ anuals)

ENCARA SENSE RECUPERAR

-Ajut per orfandat

-Ajut de viduïta per als cònjuges del personal docent no universitari.

 

Més informació: http://www.caib.es/sacmicrofront/index.do?lang=ca&mkey=M10100513285123935078