Instruccions curs 2021-2022

Aquí anirem actualitzant les instruccions del proper curs 2021- 2022

Actualització 27/7/2021
  • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 de juliol de 2021 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2021-2022 . Aquí
Actualització 8/7/2021

Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 21-22 Aquí

Actualització 8/7/2021
  • Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022. (8/6/2021)
  • EOI: Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, de 31 de maig de 2021, per la qual es dicten les instruccions per a regular provisionalment l’organització i el funcionament dels ensenyaments d’idiomes en la modalitat semipresencial a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022 (8/6/2021)
  • Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat. Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de juny de 2021 per la qual s’aproven els criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics d’educació infantil, d’educació primària,d’educació secundària obligatòria, batxillerat i/de formació professional, d’ensenyaments de persones adultes i de règim especial. (15/6/2021)
  • Instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2021-2022. Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 20 de juny de 2021 per la qual es dicten les instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2021-2022
  • Pla Reactiva FP. Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 de juliol de 2021, a proposta del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, per la qual s’aprova la convocatòria Reactiva FP 20/21 que s’ha de dur a terme els mesos d’octubre, novembre i desembre del 2021 als centres educatius públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que imparteixen formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà  (8/7/2021)