Carrera professional docent

11/5/2023

(INFORMACIÓ PENDENT DE PUBLICACIÓ OFICIAL)

La carrera professional docent  és voluntària, personalitzada, irreversible pel que fa als trams consolidables, progressiva, oberta, incentivada amb retribucions econòmiques, transparent, avaluable i actualitzable.

La carrera professional docent s’implantarà el 2023 i fins el 2027 a través de la creació d’un complement de carrera docent, una part del qual ha de ser per a tots els docents i consolidable, i una altra part, renovable de manera periòdica associat amb uns indicadors negociats a la Mesa Sectorial:

  • Un nou complement per a tots els docents es fa en tres trams: per a professorat amb 6 o més anys d’antiguitat (600€/any), per a professorat amb 12 o més anys (960 €/any) i per a professorat amb 18 o més anys (1.440€/any). La proposta és que el primer tram s’aboni amb efectes de l’1 de setembre de 2023, el segon tram, amb efectes de l’1 de gener de 2026 i el tercer, de l’1 de gener de 2027.

Per accedir al primer tram s’ha de tenir reconegut el primer sexenni, obtenir una avaluació favorable i no haver estat objecte de sanció greu o molt greu. Per a l’accés al segon tram, s’ha de tenir reconegut el segon sexenni i el primer tram i pel tercer, el tercer sexenni, a més del segon tram.

  • Un nou complement no consolidable i excloent entre sí que preveu tres tipus: Complement de nivell 2 (480€/any) per als docents de centres de menys de 16 unitats amb determinades funcions i complement de nivell 1 (720 €/any) per als docents de centres de més de 16 unitats. Per accedir a aquest complement no es pot haver estat objecte de sanció per falta greu o molt greu en els quatre cursos anteriors.
  • També es proposa un complement d’equip directiu que suposa un augment del 30% del complement de director i del 50% del complement de cap d’estudis, secretari i cap d’estudis adjunt vinculat a la presentació del projecte i a la selecció, així com a una avaluació positiva per a la renovació. Poden accedir al complement de carrera d’equips directius els directors que hagin estat seleccionats i avaluats per a la renovació. Conseqüentment, els altres membres que formen part de l’equip directiu també poden accedir a la part no consolidable de la carrera professional per als equips directius. L’Administració educativa ha de reconèixer aquest complement d’ofici.

Alternativa opina:

Des de el 2015 Alternativa treballa per la implantació del complement de carrera professional al cos docent de les Illes Balears que equiparés la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d’altres conselleries o departaments, per això varem ser l’únic sindicat en proposar-la com un dels punts del nou Acord Marc.

La demanda d’Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, en les dècades de professió.  

Alternativa reclama una carrera professional equiparable econòmicament i en condicions mínimes a altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d’accés. 

Amb el que s’ha tracta fins ara a la mesa sectorial s’obri el camí, però encara queda molt lluny de la demanda que fem d’una carrera professional justa per als  docents. 

No estem d’acord amb l’existència de dos tipus de carrera professional. Una per trams, tres de 6 anys cadascú i consolidable, i un altra pel tipología de centre, dos i  no consolidable, amb un tercer tipus només per equips directius . Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se’ls reconegui, s’ha de pensar en altres maneres deslligades de la carrera professional. 

A més, s’ha de tenir en compte que l’inici del pagament serà en septembre de 2023 i les quantitats s’aniran actualitzant anualment fins 2027. Cosa que suposa que encara que el docent tengui 20 anys d’antiguitat en 2023 només percebrà el primer tram. 

Pel que fa a l’avaluació per obtenir la carrera professional, volem que no sigui una avaluació que porti més burocràcia o més angoixa als docents. Volem que sigui una avaluació útil que pugui influir en la millora de la tasca docent i no només en la millora econòmica. 

Està molt bé que siguem de  les primeres comunitats de l’Estat a tenir la carrera professional docent, no siguem la primera a convertir-ho en un nyap.

Darrer esborrany

Download