Baixes

Download

Com s’ha de comunicar la baixa?

A. ABSÈNCIA PER MALALTIA I ACCIDENT QUE NO DÓNA LLOC A UNA BAIXA

D’acord amb la interpretació de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis continguda en la Circular 1/2013, de 19 de març de 2013, per tal de conjugar el que disposa la Instrucció 8/2012, de 3 de desembre, de la seva directora general, amb la disposició addicional trigèsima octava de la Llei de pressuposts generals de l’Estat per al 2013:

1. Per tal de justificar una absència per malaltia o accident que no dóna lloc a l’emissió d’una baixa, el docent ha de presentar un justificant mèdic que justifiqui fins 3 dies d’absència:

a) El primer dia d’absència percebrà el 100 % de les retribucions.

b) El segon i el tercer dia d’absència percebrà el 50 % de les retribucions, excepte si és deguda a alguns dels supòsits recollits en l’Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 (BOIB núm. 168, de 13 de novembre de 2012) en què es percebrà el 100 % de les retribucions. La concurrència d’aquests supòsits s’ha d’acreditar documentalment mitjançant la presentació dels justificants oportuns.

2. Tant si l’absència és d’un dia com si és de dos o de tres dies, s’ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent, per tal que els corresponents complements constin en la nòmina, i s’ha de trametre per correu l’original del justificant mèdic presentat (així com, si és el cas, l’original dels justificants que acreditin la concurrència dels supòsits previstos en l’Acord del Consell de Govern esmentat), en el termini màxim de 48 hores, a la Direcció General de Personal Docent.

3. Aquestes absències han de figurar al comunicat mensual de faltes com a absències justificades.

4. En el cas que la indisposició es perllongui més de tres dies el docent ha de presentar la baixa.

B. ABSÈNCIA PER MALALTIA I ACCIDENT QUE DÓNA LLOC A UNA BAIXA

1. Tramitació de les baixes

Quant a la tramitació dels comunicats de malaltia (baixes, confirmacions de baixes i altes) emesos per MUFACE i per la Seguretat Social, s’ha de tenir en compte el següent:

– En els supòsits d’incapacitat temporal i maternitat, el personal docent té l’obligació de presentar el comunicat mèdic de baixa, així com els comunicats de confirmació o, si pertoca, el comunicat mèdic d’alta, expedits pel metge competent.

– En els casos d’hospitalització i d’intervenció quirúrgica, a més del comunicat mèdic de baixa, s’ha d’aportar un document original (o una fotocòpia compulsada) expedit pel centre hospitalari que certifiqui, respectivament, els dies d’inici i acabament de l’hospitalització o el dia en què s’ha produït la intervenció quirúrgica.

2. Comunicats de malaltia

S’hi inclouen les altes i les baixes laborals i la confirmació de comunicat de baixa laboral que emeten MUFACE i la Seguretat Social.

3. Termini i forma de lliurament

a) S’ha de trametre per correu, en el termini màxim de 48 hores, els originals dels comunicats de malaltia (baixes, confirmacions de baixa i altes) del professorat del vostre centre a la Direcció General de Personal Docent.

b) Durant el mes d’agost de cada any, les persones interessades han de lliurar els comunicats de baixa i d’alta laborals i de confirmació directament a la Direcció General de Personal Docent.

4. Emplenament de les dades dels comunicats

a) S’han d’emplenar tots els camps correctament (codi, durada, núm. de col·legiat, etc.) dels comunicats de malaltia.

b) No es tramitarà cap baixa incompleta o incorrecta, per la qual cosa no s’iniciarà cap procés de substitució. En aquest supòsit, el centre ha de retornar el comunicat a la persona interessada perquè en completi les dades o l’esmeni.

5. Comunicat de baixa que implica una substitució

Si es tracta d’una baixa que implica una substitució de docent, s’ha de trametre complint les instruccions que pel cas es troben en el GestIb. No obstant això, el comunicat original s’ha d’enviar també per correu ordinari.

6. Comunicat d’alta

És imprescindible que es presenti el comunicat d’alta, en cas contrari la persona interessada no es podrà incorporar al centre. També s’ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent, via GestIb, el full de cessament.