Vols saber què demanam a Conselleria en aquests moments?

Des del Sindicat Docent Alternativa no acceptarem cap passa enrere en els condicions laborals dels docents ni tampoc en els nostres drets: (hores lectives, hores de coordinació, jornada telemàtica i presencial…)

25/06/2020

Altres peticions que hem anat fent durant els darrers mesos…

-Demanam a Conselleria que no es limiti a informar als Sindicats de de les seves decisions sino que tingui en compte les seves aportacions i propostes abans de treure instruccions.

-També hem valorat positivament l’inici del debat de les subcomissions però des del Sindicat Docent Alternativa demanam que tengui continuïtat i es fomenti la participació activa de la comunitat educativa. La necessitat d’acordar amb els docents les mesures que cal aplicar a les aules, ja que són els que millor coneixen la seva feina i el seu entorn.

-La importància d’augmentar el pressupost pel proper curs

-En vista que la situació futura requerirà de la doble via (telemàtica i presencial), el Govern de les Illes Balears haurà de dotar els docents del material necessari, ja escàs i limitat als centres) per dur a terme aquesta feina o bé donar una contrapartida econòmica als docents per posar els seus mitjans privats al servei de l’educació dels seus alumnes.

-Hem demanat reiteradament  que la conselleria i els equips directius redueixin la burocràcia i l’elaboració de múltiples informes  als docents i confiïn en ells i en la feina feta durant aquest període excepcional.

-Demanam també l’elaboració d’un pla de conciliació, pel proper curs, per part del Govern i dels empresaris. És un error concebre l’educació com l’única eina de conciliació.

30/4/2020

Hem afegit aquestes peticions:
Rebre la documentació amb temps suficient per poder estudiar-la i fer-hi aportacions.
Atendre les queixes dels docents d’algunes directives que pressionen i exigeixen massa als docents.
Informació sobre la queixa per falsa Borsa de professorat.
Majors de 55 anys, terminis, interins.

Peticions enviades 21/4/2020

Tal com vam acordar a la passada mesa informativa de dia 16 d’abril, li feim arribar els
nostres dubtes i consideracions pel que fa a l’actual situació del sistema educatiu i a les
possibles situacions futures.
Pel que fa a l’ajornament de les oposicions, aquest seria un bon moment per crear un grup
de treball amb docents de les diferents especialitats que puguin crear uns criteris
d’avaluació i correcció estandarditzats per garantir que, independentment del tribunal que
els avalui, tots els opositors s’examinen en igualtat de condicions. A més pensam que és un
bon moment per parlar de terminis, de calendarització de convocatòries i de modificacions
dins el procés que es puguin fer a banda del RD que regula el sistema.
En quant a l’avaluació de l’alumnat i el treball dels docents en el tercer trimestre, les
instruccions han de ser clares i no donar peu a possibles interpretacions, especialment per
part de directives excessivament geloses del compliment de la normativa. En aquest sentit
destacam una sèrie de qüestions:
– Els docents estan fent la seva feina amb un gran esforç i sense que es tenguin en
compte les seves situacions personals.
– No se’ls pot exigir que facin telefonades a les famílies amb els seus mitjans
particulars.
– Els períodes vacacionals, caps de setmana i dies festius s’han de respectar i sabem
que molts docents han estat convocats a reunions de treball telemàtiques durant les
vacances.
– Els docents itinerants i/o aquells que treballen a més d’un centre estan patint
especialment ja que s’han d’adaptar a les decisions de dues i fins i tot tres directives.
Demanam que es tenguin en compte aquestes situacions, per poques que siguin i es
facin unes instruccions específiques per alleujar la tasca d’aquests professionals.
– A les instruccions s’ha de reflectir com seran avaluats els alumnes, sense oblidar
que el curs 2019/20 acaba amb la convocatòria extraordinària de setembre.
– Sabem que s’està esperant la publicació del BOE per fer els criteris de promoció i
titulació i els recordam que volem participar-hi abans que estiguin definits. Esperem
que no se’ns enviin una hora abans de la mesa, com ve essent habitual.
– En relació a l’avaluació a FP, volem demanar que tots els docents i alumnes tenguin

la informació pertinent per dur a terme els projectes que substitueixin les pràctiques
presencials amb temps suficient.
Un altre aspecte que ens preocupa és el desenvolupament del teletreball.
– Molts docents estan treballant en condicions complexes. Amb la família a casa, el
nombre de dispositius per treballar i estudiar els nens no és suficient, els espais són
reduïts i demanam que els equips directius siguin empàtics i tenguin en compte que
un company pot estar vivint angoixat abans de pressionar-los amb la redacció
d’informes/graelles, reunions….
– Ens preocupa la legalitat de les reunions telemàtiques siguin reunions d’equips
docents, de departament com de claustre, per tant, proposem que les noves
instruccions facin referència explícita a aquesta modalitat de reunió. En la mateixa
situació es troben els treballs lliurats de manera telemàtica per l’alumnat. Sabem que
la UIB ha donat al professorat instruccions clares de com es poden fer els
processos d’avaluació de cara a final de curs. Desitgem que aquesta Conselleria faci
igual que la universitat.
– Volem participar en l’organització del protocol d’entrega dels portàtils i targetes SIM
que s’han de repartir entre l’alumnat, sempre des d’una perspectiva constructiva
intentant aportar solucions.
– Ens agradaria també que es demanés als docents si algú en necessita de dispositius
o dades. Sabem que molts han de compartir amb parella, fills… els dispositius i
també han hagut de contractar més dades en les seves tarifes. Encara que sigui una
situació excepcional, això no hauria d’ocórrer.
– Ens preocupa la situació de l’alumnat ens situacions desfavorides o de risc. Alumnes
que abans sortien d’ambients difícils, al manco el temps que anaven als centres
educatius. Volem saber si serveis socials hi està intervenint i se n’està fent un
seguiment.
– El nou sistema de treball que hem hagut d’adaptar a correcuita ha evidenciat les
mancances de molts docents (i alumnes) en la seva formació i ús d’eines
informàtiques. Pensam que és un bon moment per crear un pla de formació realment
útil i efectiu.
Hem vist que des del Ministeri es parla de l’apertura dels centres en estiu per fer activitats
que incloguin reforç educatiu.També ens ha quedat clar que els docents no seran els
encarregats d’aquestes activitats, però:
– Volem aportar idees per a la seva organització.
– Pensam que oferir la part acadèmica a docents que formen part de la borsa
d’interins seria una bona opció per aquest “PAE”.
Cada vegada tenim més assumit que en aquest curs acadèmic no es produirà el retorn a les
aules, però també volem formar part de la creació del protocol de desconfinament i retorn
a les aules. Feim la següent reflexió, les Illes Balears afortunadament han estat una de les
comunitats menys castigades en aquesta pandèmia, però això té un costat negatiu; la
població no està inmunitzada. És per això que el retorn a la rutina s’haurà de fer amb més
cura que mai.
– Com es gestionarà el distanciament social amb 25/30 alumnes per aula?
– Com es faran els reconeixements mèdics?
– Exigim que tots els docents i ALUMNES siguin sotmesos a PCR o les proves que

siguin necessàries per garantir el seu bon estat de salut.
– Exigim també que les mesures d’absència escolar de l’alumnat per malaltia siguin
més estrictes i controlades.
– Com poden els docents que són de risc per diferents raons informar el Servei de
Prevenció perquè aquest valori la situació i els tengui en compte?
– Aquests docents seran substituïts immediatament?
Finalment, volem plantejar-li altres qüestions que també tenim ben presents.
– Sabem que s’acosten temps difícils des del punt de vista econòmic, però exigim que
la Conselleria d’Educació sigui ferma en la defensa de l’Educació Pública.
– En gener s’hauria d’haver produït l’increment salarial del 2% i a punt de començar
maig i en una situació en què els docents estan fent grans esforços, encara no se’n
sap res. Com i quan pensen fer efectiu aquest augment?
– Els docents membres de MUFACE han començat a rebre noves targetes mèdiques i
una circular on especifica que a Balears es començaran a fer efectives a partir de dia
6 d’abril, cosa que ja s’està fent a moltes altres CCAA. Ens consta que encara no
està operativa la targeta electrònica. Demanam, que s’acceleri aquest tràmit ja que
en la situació actual és encara més necessari evitar desplaçaments als centres de
salut.
Volem insistir fermament amb el nostre compromís amb l’educació pública i els seus
treballadors, és per això que esperam un canvi en la manera d’actuar de la Conselleria
d’Educació i a partir d’ara se’ns permeti una participació realment activa i útil i no merament
testimonial, com venim denunciant des de l’inici de curs.

 

 

 

 

Peticions enviades 1/4/2020

Seguint les indicacions acordades a la darrera mesa sectorial, hem enviat aquest
escrit a la Directora General de personal docent per exposar algunes qüestions i peticions que ens preocupen en aquests moments.

Arran de la declaració de confinament, els docents han incrementat
exponencialment la seva càrrega de feina per haver d’adaptar-se a l’ensenyament a
distància. A aquesta situació s’afegeix l’exigència de fer informes per a Inspecció
educativa i les directives dels centres que no tenen en compte les condicions de
feina del personal confinat a casa amb la família. A més, els docents s’han trobat
sols i desemparats en matèria de prevenció de risc laboral perquè, fins dia 26 de
març, aquest departament no ha enviat cap informació.
Per tant, vist l’angoixa que ens traslladen moltíssims docents Alternativa vol fer-li
arribar una sèrie de consideracions i reivindicacions.

– Conselleria d’Educació no està mostrant suport suficient a l’enorme esforç que
estan fent els docents. Treballen amb els seus propis mitjans a marxes forçades per
intentar atendre l’alumnat amb una metodologia que molts docents i alumnes no
tenen adquirida i en molts nivells. La Conselleria hauria de dotar el professorat de
recursos informàtics, ordinadors i altres materials actualitzats. Per altra banda, molts
continguts que ja difícilment es treballen de forma presencial, ho són encara més a
distància.

– Inspecció educativa ha de suavitzar les peticions que fa als centres i obliguen els

docents a fer més feina de la que ja estan fent. Aquesta exigència sols mostra
desconfiança en la professionalitat del col·lectiu. En aquest sentit, sol·licitem que
s’informi els representants sindicals de les instruccions abans de ser enviades a les
directives dels centres a fi d’estudiar-les i fer-hi aportacions.
– Servei de Prevenció de riscos laborals, la seva resposta ha estat lenta, com ja s’ha
indicat, no ha enviat cap circular fins dia 26. És més que necessari que s’habiliti un
servei d’ajuda psicològica, immediatament. A més, s’hauria de convocar una
comissió paritària per informar i comunicar als representants dels treballadors de les
mesures implementades.

– Cursos de Formació a Distància, en aquest moment de confinament, es fa
imprescindible augmentar les places de formació a distància les inscripcions per als
quals van començar dia 28 de març.
– Cursos de Formació del Professorat presencial, seria adient reconvertir aquesta
formació, que ja estava prevista, de forma telemàtica.
– Docents interins que acaben el seu contracte en aquest període de confinament.
Aquests han de poder sol·licitar prestacions en unes condicions similars als ERTO,
sense exhaurir la prestació acumulada fins aleshores i alhora poder accedir a la
prestació (tot i no arribar al mínim del període de cotització) igual que altres
treballadors perquè és evident que no se’ls oferirà fer cap substitució d’aquí a final
de curs. A més, molts docents interins ens han demanat que es torni a activar el
portal del docent interí tot i que no hi hagi adjudicacions.
– PBAU, la DGPersonal docent hauria d’instar la UIB perquè faci arribar als docents
les mesures en què es veuran afectades les proves a les Illes, i els canvis que els
afectaran.

– Oposicions, una vegada fet l’ajornament de les oposicions previstes enguany al
2021,de seguida que es pugui sol·licitam iniciar la negociació del calendari i model
de les oposicions dels pròxims anys per poder introduir millores que fins ara no
s’han abordat per qüestió de terminis. Ara que hi haurà temps per planificar pensam

que serà el moment d’abordar-les per fer-hi millores: currículums, criteris
d’avaluació, avaluacions a distància…

Finalment, volem fer una reflexió. La crisi del coronavid19, ha servit per posar
damunt la taula la necessitat de dotar al professorat de mitjans telemàtics,
maquinari, programari i connexions, que fins ara sempre van a càrrec dels docents.
Pensau per un moment quina resposta es podria donar aquests dies si no fos pels
recursos privats dels docents. Ja abans d’aquesta crisi el nostre sindicat reclamava
la dotació de mitjans i o la compensació econòmica per aquests conceptes. La
Conselleria ha de posar a disposició del professorat recursos informàtics. De fet
hauria de dotar al professorat d’ordinadors i material actualitzat perquè es pugui
treballar de manera adequada donades les circumstàncies, sense dependre dels
recursos privats dels professors.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *