Arxiu d'etiquetes: mesa sectorial

MESA SECTORIAL: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hem assistit a la Mesa extraordinària d’Educació amb un únic punt Ordre del dia: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hi eren presents el Director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, i membres del seu equip.

Van remarcar que és la primera vegada que les instruccions relatives als conservatoris de Música i Dansa es duien a Mesa sectorial, cosa que Alternativa valora positivament encara que vam fer remarcar que voldríem tenir els esborranys amb més antelació per poder-los estudiar i compartir amb els companys implicats.

El document fa èmfasi en privilegiar els criteris pedagògics a l’hora d’organitzar els centres.

Podeu consultar-ho aquí: https://docs.google.com/document/d/1-QKg3V7_ZE2Lb02hhR24ob105uZPh2qNc0NgYEqCygw/edit?usp=sharing

Alternativa va aprofitar per demanar quan ens convocarien a una Mesa sectorial extraordinària, que ja registrarem dia 12 de setembre, per  tractar el tema del marcatge. També demanarem un aclariment d’aquesta mesura, per tots els problemes que han sorgit en la seva aplicació. Hem demanat que no tingui caràcter punitiu, i que es faci una anàlisi en profunditat del sistema i que, en cas de continuar generant inconvenients, es posi en “stand by”. Hem remarcat que no s’ha explicat de forma correcte als companys i als centres i això ha generat més problemes.

Antoni Morante ha assegurat que no és una mesura punitiva i que Conselleria no farà seguiment de les faltes, tot continuarà com fins ara, sota la responsabilitat dels directors dels centres. També s’ha compromès a fer una Mesa tècnica específica per valorar el sistema de marcatge que de moment està en fase de prova i que s’hi fan canvis a mesura que arriben incidències. Ha recordat que al xestib hi ha un tutorial i un apartat de Preguntes freqüents. Ho podeu consultar aquí: FAQ Marcatges i Gestió de marcatges

Ha volgut recordar que NO és un registre de jornada laboral però de permanència en el centre segons l’horari de cada docent i, a més, ha demanat a les directives dels centres la màxima flexibilitat. En haver fet aquest procés de recollida d’incidències i la mesa amb els sindicats, la Conselleria prendrà una decisió al respecte.

MESA SECTORIAL EXTRAODINÀRIA 25-07-2019

Hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària d’Educació. S’hi ha tractat la Resolució de la Directora General de Personal docent que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents.

La resolució és una pròrroga de la del curs passat però, és un tema sobre el qual el Grup de treball integrat per representants de l’administració i dels sindicats farà feina de cara el curs 2020-2021 perquè tothom està d’acord en que el model ha de canviar per ser un veritable procés d’acompanyament del docent novell.

Com a prèvia, s’ha proposat que les actes de les sessions (punts tractats i acords presos) de la Mesa Sectorial seran penjades a la web de la DG Personal Docent. ALTERNATIVA, ha dona les gràcies a la secretària per la feina feta. Hem manifestat que no volem que la Mesa sectorial es convertesqui en un aparador sindical i demanem a tots responsabilitat a l’hora de fer constar en acta les paraules dites. A més, volem reivindicar les meses tècniques per la seva eficàcia.

  • El primer punt de l’ordre del dia, Tutorització dels funcionaris interins docents.

Els canvis respecte de la Resolució anterior són la referència a les Bases de la convocatòria i la incorporació d’un apartat pel que fa als aspirants.

Alternativa està d’acord amb la pròrroga de la Resolució perquè és necessari tenir aquest document. Hem fet remarca que en el Grup de treball caldrà matisar la incorporació del Grup S així com el transvàs de personal de l’escola concertada al sistema públic d’educació. Esperem que no es facin canvis substancials en la situació del personal interins de llarga durada.

El cap de servei de Secundària proposa que la tutorització finalitzi a dia 30 de maig perquè així els equips directius i els tutors del personal en fase de tutorització puguin fer aquesta tasca sense interferències d’altres tasques de final de curs o d’oposicions.

  • El segon punt de l’ordre del dia, la demostració del procés informàtic d’adjudicació de places tant per funcionaris en pràctiques com funcionaris interins.

Aquest procés és bàsicament el mateix per ambdós grups.

Canvis en relació al curs passat:

  • No es demana el núm. registre o preregistre, s’envia un codi nou de 4 dígits que dura un dia. Cada vegada que entreu al sistema, rebreu un codi nou. Si heu canviat d’adreça de correu electrònic, cal que envieu  ràpidament un correu al servei de primària o secundària, segons el vostre cas, indicant la nova adreça.
  • A l’apartat Certificació, s’hi inclou l’autorització de consulta del registre de delictes sexuals. Si no ho autoritzeu, haureu d’aportar físicament el document.
  • A l’apartat Places, apareix el perfil de les matèries que una persona pot donar (sols per interins) per títol i també apareix el nombre de places que pot triar. Una plaça pot aparèixer amb diversos perfils i serà comptada diverses vegades. Es podran triar o destriar perfils significatius (Títol, ensenyament especial). Si es marca un perfil, sortiran totes les places amb aquest perfil.
  • A l’apartat Places disponibles. Clicant damunt el nom del centre, sortirà les característiques del centre (horari, projectes, estudis, etc.)

Mesa sectorial d’educació: Adjudicacions de destinacions provisionals

Convocada mesa sectorial d’educació:

Dia 20 de juny de 2019, a les 9h.

-Comissions de servei per a Inspecció Educativa Esborrany

-Adjudicacions de destinacions provisionals curs 19/20. Esborrany

TERMINIS DELS TRÀMITS [PROVISIONAL -POT MODIFICAR-SE A LA MESA]

4.1. Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de
juliol a les 12.00 hores.

*a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per
manca d’horari:
a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29
de juliol a les 12.00 hores.

*b) Els funcionaris docents en pràctiques.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5
d’agost a les 12.00 hores.

*c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna
especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2019-2020.