Arxiu d'etiquetes: mesa sectorial

MESA SECTORIAL EXTRAODINÀRIA 25-07-2019

Hem assistit a la Mesa sectorial extraordinària d’Educació. S’hi ha tractat la Resolució de la Directora General de Personal docent que estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents.

La resolució és una pròrroga de la del curs passat però, és un tema sobre el qual el Grup de treball integrat per representants de l’administració i dels sindicats farà feina de cara el curs 2020-2021 perquè tothom està d’acord en que el model ha de canviar per ser un veritable procés d’acompanyament del docent novell.

Com a prèvia, s’ha proposat que les actes de les sessions (punts tractats i acords presos) de la Mesa Sectorial seran penjades a la web de la DG Personal Docent. ALTERNATIVA, ha dona les gràcies a la secretària per la feina feta. Hem manifestat que no volem que la Mesa sectorial es convertesqui en un aparador sindical i demanem a tots responsabilitat a l’hora de fer constar en acta les paraules dites. A més, volem reivindicar les meses tècniques per la seva eficàcia.

  • El primer punt de l’ordre del dia, Tutorització dels funcionaris interins docents.

Els canvis respecte de la Resolució anterior són la referència a les Bases de la convocatòria i la incorporació d’un apartat pel que fa als aspirants.

Alternativa està d’acord amb la pròrroga de la Resolució perquè és necessari tenir aquest document. Hem fet remarca que en el Grup de treball caldrà matisar la incorporació del Grup S així com el transvàs de personal de l’escola concertada al sistema públic d’educació. Esperem que no es facin canvis substancials en la situació del personal interins de llarga durada.

El cap de servei de Secundària proposa que la tutorització finalitzi a dia 30 de maig perquè així els equips directius i els tutors del personal en fase de tutorització puguin fer aquesta tasca sense interferències d’altres tasques de final de curs o d’oposicions.

  • El segon punt de l’ordre del dia, la demostració del procés informàtic d’adjudicació de places tant per funcionaris en pràctiques com funcionaris interins.

Aquest procés és bàsicament el mateix per ambdós grups.

Canvis en relació al curs passat:

  • No es demana el núm. registre o preregistre, s’envia un codi nou de 4 dígits que dura un dia. Cada vegada que entreu al sistema, rebreu un codi nou. Si heu canviat d’adreça de correu electrònic, cal que envieu  ràpidament un correu al servei de primària o secundària, segons el vostre cas, indicant la nova adreça.
  • A l’apartat Certificació, s’hi inclou l’autorització de consulta del registre de delictes sexuals. Si no ho autoritzeu, haureu d’aportar físicament el document.
  • A l’apartat Places, apareix el perfil de les matèries que una persona pot donar (sols per interins) per títol i també apareix el nombre de places que pot triar. Una plaça pot aparèixer amb diversos perfils i serà comptada diverses vegades. Es podran triar o destriar perfils significatius (Títol, ensenyament especial). Si es marca un perfil, sortiran totes les places amb aquest perfil.
  • A l’apartat Places disponibles. Clicant damunt el nom del centre, sortirà les característiques del centre (horari, projectes, estudis, etc.)

Mesa sectorial d’educació: Adjudicacions de destinacions provisionals

Convocada mesa sectorial d’educació:

Dia 20 de juny de 2019, a les 9h.

-Comissions de servei per a Inspecció Educativa Esborrany

-Adjudicacions de destinacions provisionals curs 19/20. Esborrany

TERMINIS DELS TRÀMITS [PROVISIONAL -POT MODIFICAR-SE A LA MESA]

4.1. Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de
juliol a les 12.00 hores.

*a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per
manca d’horari:
a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29
de juliol a les 12.00 hores.

*b) Els funcionaris docents en pràctiques.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5
d’agost a les 12.00 hores.

*c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna
especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2019-2020.

 

Resum Mesa Sectorial 08/04/2019

 

A la Mesa Sectorial Extraordinària d’avui s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 

  • Comissions de Serveis a l’Institut d’Educació a Distància de les Illes Balears IEDIB.

 

El Director General, Antoni Morante, ha explicat que s’ha iniciat el procés d’elaboració del Decret del IEDIB i que va estar oberta la consulta prèvia preceptiva del 25 de febrer al 18 de març. Durant el mes d’abril enviaran als sindicats el primer esborrany d’aquest Decret.

Aquest curs hi ha més places de comissió de servei perquè s’ha incrementat l’oferta acadèmica al IEDIB en particular places d’EOI i FP.

Per part d’Alternativa hem manifestat que les instruccions de funcionament del pròxim curs no havien passat per la Mesa Sectorial i el Director General ha reconegut aquesta errada.

També hem manifestat que les  comissions de serveis per Educació especial, IEDIB i CEP necessitarien d’un procés d’homogeneïtzació. Actualment ens trobam amb una diversitat de convocatòries i cada una fixa els seus propis requisits, durada, avaluació, renovació, etc. Som partidaris de què aquest tipus de comissions de servei haurien de tenir la mateixa durada i s’haurien de regir pel mateix procediment de selecció (concurs, projecte i entrevista). De la mateixa manera s’hauria d’unificar l’avaluació de seguiment al cap de 2 anys i amb els mateixos criteris. Hem demanat que aquests siguin clars i públics i que en cas que l’avaluació sigui negativa que hi hagi un retorn al candidat.

 

  • Comissions de Serveis dels Serveis Educatius Especialitzats.

 

El Director General, Jaume Ribas, ha explicat que les places d’aquest servei són molt variades perquè van des d’aules hospitalàries a aules on s’atén alumnat tutelat pel Servei de menors. El curs passat sols es van presentar sol·licitud pel 50% de les places ofertes.

Per part d’Alternativa hem demanat, com per pel servei d’educació especial, homogeneïtat de les comissions de serveis. Hem demanat que es mantingui l’entrevista personal i que s’especifiquen els criteris d’avaluació de seguiment i que siguin públics.