Arxiu d'etiquetes: Formació docent

Novetat: Homologació formació docent

Download

ACLARIMENTS:

  1. La normativa va entrar en vigor el dia 7 de maig de 2017.
  2. Els cursos d’autoformació  homologats no presenten cap novetat.
  3. Els cursos d’autoformació no homologats prèviament seran validats (o no) basant-se en unes instruccions que es presentaran més endavant.  En qualsevol cas:
    1. Caldrà presentar la documentació necessària.
    2. Caldrà presentar una memòria explicativa de l’itinerari autoformatiu i un informe sobre la transferibilitat de la formació feta a en la pràctica educativa.
    3. El nombre d’hores de formació reconeguda, per cada itinerari autoformatiu, no serà superior a 100 hores.

Poden ser reconegudes com a activitats de formació permanent del professorat:

-L’obtenció de titulacions universitàries oficials, titulacions superiors de règim especial o d’altres, sempre que siguin diferents a les que s’hagin al·legat com a requisit per a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.

-L’acreditació de programes de formació d’especialista, expert o màster universitari obtinguts amb posterioritat a l’accés a la funció docent als centres sostinguts amb fons públics.

-La participació en altres programes de formació convocats i realitzats per universitats o entitats de reconegut prestigi que vagin en concordança amb una o vàries de les línies de formació establertes al pla quadriennal de formació del professorat

MESA TÈCNICA PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DEL CATALÀ I EL TRACTAMENT DEL MODEL LINGÜÍSTIC ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Avui a les 10 hem anat a la reunió de la mesa on han informat de les primeres accions de la Conselleria per al foment de la normalització lingüística engegades el curs passat en els centres escolars: S’oferten cursos de Formació a centres, que estaran encaminats a la metodologia i actituds envers la llengua, aquesta convocatòria acabava el setembre, però s’ha ajornat per a que tots aquells centres que ho desitgin ho puguin sol·licitar, els centres de Palma tendran com a suport un becari (dinamitzadors lingüístics).

Els inspectors dels centres vetllaran perquè els centres tenguin el projecte lingüístic actualitzat i que es du a terme, respectant el decret de mínims.

Ens comuniquen que s’han detectat algunes irregularitats quant a les titulacions de català en alguns centres concertats, així com també, en les escoletes d’infants. Per aquest motiu, es revisarà la documentació per poder fer totes les certificacions que siguin procedents.

S’ha informat que s’han hagut de fer molts esforços per a tornar a reubicar les tasques que durant la darrera legislatura s’havien desmantellat o fusionat amb l’IEB, per la qual cosa s’ha recuperat el projecte DINAMICAT, que estarà formada per personal de Formació del Professorat, Normalització lingüística i FOLC. Una de les seves accions serà fer una xarxa de coordinadors lingüístics on hi formaran part els diferents CEP d’arreu de les illes. En breu s’emetrà un comunicat explicant tots els canvis que han succeït.

Al mateix temps, s’ha informat que la tasca de la creada mesa d’experts, els quals han estat recollint informació per poder fer una primera valoració de la situació del català l’àmbit educatiu, una vegada estigui enllestit es farà públic, si bé, abans es passarà a persones que es considerin expertes en aquest tema de les diferents illes.

S’ha informat que en breu el FOLC -antic reciclatge de català- passarà a gestionar-ho la UIB, a la qual només li falta assignar la persona que ha d’ocupar aquest departament, una vegada fet, es traspassarà de tota la informació i es faran els canvis normatius pertinents per si escau un canvi de pla d’estudis.

Mesa Sectorial Extraordinària: homologació i regulació de cursos de la formació permanent del docent

En la sessió extraòrdinaria de la Mesa Sectorial d’Educació, es va tractar el document següent:

“Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.

Download

S’han fet cas d’algunes de les reivindicacions que teníem sobre la formació dels docents: de qualitat i organitzada per la conselleria d’eduacació.

Es va demanar que s’ampliés el termini (3 mesos) per poder presentar els cursos fets en altres entitats o comunitats autònomes a un mínim de 6. S’estudiarà la manera de fer-ho i, en cas que la normativa de caire superior no ho permeti, es facilitarà al màxim la tramitació telemàtica.

Aquesta normativa encara ha de passar pel Consell Escolar de les Illes Balears i el consell consultiu. La previsió és que entrarà en vigor en dos cursos.

Altres informacions:

-El cursos del FOLC, antic Seminari de català, tornarà a ser una competència de la UIB.