Arxiu d'etiquetes: curs 19/20

CARTA AL NOU CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

 

Ja coneixem qui ocuparà novament el càrrec de conseller d’Educació, Universitat i Recerca (novetat!), el Sr. Martí March, conegut per tota la comunitat educativa.

Encara amb el govern en funcions, la Conselleria d’educació i universitat, ha aprovat les instruccions per a l’inici del curs vinent que calquen les del curs anterior quant a quota del professorat i, per tant, les millores no seran substancials. A Alternativa tenim la sensació d’haver perdut un any important en el camí cap a l’equitat.

En aquest document, per ara, -encara n’esperem la versió definitiva- només s’ha inclòs un punt destacable davant la reticència de tots els sindicats presents a la Mesa Sectorial: el control horari dels docents de les Balears en el seu lloc de feina. 

Aquesta normativa, segons la conselleria d’obligada implantació, farà que cada centre hagi de buscar la fórmula per establir mecanismes de registre horari que, d’altra banda, ja es du a terme de múltiples maneres.

És una mesura, en definitiva, poc clara i sobretot poc urgent: es cobraran les hores extres? Es compensaran amb dies festius? Tindrem un període de prova? La xarxa serà suficient? Tindrem els aparells adequats?

Des del Sindicat Alternativa, volem fer una petició immediata al nou Conseller i el seu equip per començar a treballar en la reducció de ràtios a les aules, la millora de les infraestructures educatives, la recuperació de la capacitat adquisitiva i la reducció d’hores lectives dels docents de les Balears, fet que va quedar pendent en l’anterior legislatura i que per a nosaltres això sí que faria millorar la qualitat del nostre sistema educatiu.

NO A LA RELIGIÓ A L’ESCOLA!!

Arrel de la sentencia del Tribunal Suprem que obliga a incloure la Religió com a assignatura d’aquest darrer curs, Alternativa dóna suport a l’escrit següent que ens han fet arribar companys d’un centre.

Animem als claustres a posicionar-se en contra de l’assignatura de religio a 2n de Batxillerat.

Recordam que el nostre sindicat sempre  defensa una escola  pública, laica i  inclusiva.

“La Conselleria ha publicat un Decret que sitúa a la Religió com una assignatura específica més i, per tant, amb una càrrega lectiva de 4 hores setmanals i 140 anuals. 

Mai en tots els sistemes educatius del període democràtic s’havia cursat Religió en el curs que prepara l’alumnat per a l’accés a la Universitat, i consideram una absoluta involució que al 2019 això succeeixi.

A més, a diferència de l’ESO o de 1r de Batxillerat, aquesta assignatura a segon farà mitjana amb la resta d’assignatures del batxillerat i, per tant, influirà amb la nota mitjana que l’alumne tindrà per obtenir la nota d’accés a la Universitat.

Des del nostre punt de vista, situar la Religió al mateix nivell que la Segona Llengua Estrangera, les TIC, els Fonaments d’Administració i Gestió, la Psicologia, les Ciències de la Terra i el medi ambient, el Dibuix Tècnic o la Història de la Filosofia entre d’altres, és una aberració pedagògica que no té cabuda dins un Estat aconfessional.

Consideram que és gravíssim que a 2n de batxillerat tenguin 4 hores d’un total de 32 setmanals, és a dir, un 12,5% del total d’hores del curs, quan s’estan preparant per a unes Proves d’Accés a la Universitat molt exigents que determinaran el seu futur.

A més, el currículum de l’assignatura de Religió per al batxillerat és el mateix per 1r i per 2n, cosa que indica que realment no hi ha prou contingut per cursar Religió 2 anys a l’etapa postobligatòria.

Per tot això, manifestam el nostre desacord amb la inclusió de l’assignatura de Religió a 2n de batxillerat.”

 

Quotes

La directora General de Personal Docent ens ha remés l’ofici que el director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’aplicació dels criteris de confecció de grups i de quota dels centres públics a la quota del curs 2019-20, en compliment del compromís adquirit a la reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació de dia 5 de juny de 2019.

Alternativa es reafirma el que ja va expressar a la mesa i espera que una vegada escollit el càrrec de Conseller/a d’Educació i Universitat s’obri un període de negociacions.