Preguntes freqüents

El Màster de Formació del Professorat és un requisit per a poder impartir docència també a FP.

El poden cursar totes les persones que acreditin la següent titulació:

D’acord amb la Llei Orgànica 2/2006 i amb el Reial Decret 1393/2007 pot sol·licitar l’accés al Màster Universitari de Formació del Professorat qualsevol persona que:

  • Posseeixi un títol universitari oficial espanyol o un altre títol expedit per una institució d’educació superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de màster.
  • Posseeixi una titulació conforme a sistemes educatius aliens a l’Espai Europeu d’Educació Superior sense necessitat de l’homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat que aquells acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faciliten en el país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de postgrau. 
  • Posseeixi un títol oficial de Grau, Llicenciat, Arquitecte o Enginyer; Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic. 

De totes maneres pel casos en que no s’acrediti cap d’aquestes titulacions i no es pugui fer el màster, per exemple persones que tenguin títols de Cicles Formatius de Grau Superior heu de  contactar amb el servei de la Fueib de la UIB on us informaran de la possibilitat de realitzar un curs de capacitació depenent de la titulació que acrediteu que permet accedir a fer de professor de FP.

 https://fueib.org/


Què és un accident laboral?

On has de dirigir-te?  Consulta tota la informació aquí 


Necessites una excedència?

Qui pot demanar una excedència?

Qui les concedeix?

Quin tipus hi ha?

Consulta el nostre resum: https://docs.google.com/document/d/1Prs_6Uijqty668PPBRMwNaLUWmTwC6l6wT8YDKkoFIw/edit?usp=sharing

Quan començaré a cobrar el complement de cap de departament o tutoria?

La resposta és a la nòmina de novembre.

Recorda que si ets interí/na substitut no cobres aquest complement.

Més informació:

http://www.sindicatalternativa.cat/alternativa-reclama-un-augment-del-complement-de-tutoria-i-que-tots-els-tutors-i-tutores-el-cobrin/


Puc fer cursos de formació que no depenguin de Conselleria?

La resposta és sí.

Podreu trobar resumida tota la informació:

http://www.sindicatalternativa.cat/formacio/formacio-permanent-normativa/formacio-permanent-normativa/


És la CCP hora lectiva ?

Segons les instruccions ha de ser obligatòriament lectiva pels cap de departaments de 3 o més membres.

Normativa

Pàg 32 Criteris de Quota

Els períodes de la quota assignats als departaments didàctics i de família
professional poden variar segons la composició de cada centre independentment
de la tipologia, es distribuiran d’acord amb aquests criteris i se sumaran als
períodes de les altres coordinacions.
Composició Períodes
setmanals
Departaments de 4 o més membres 3 h
Departaments de 3 membres 2 h
D’1 membre (subdepartament) i de 2 membres 1 h

El període de reunió de la Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP) per als caps
de departament de 3 o més membres ha de ser lectiu.

http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3320092&coduo=36&lang=ca

Des de Alternativa volem reclamar a la Conselleria que la CCP sigui lectiva en tots els casos ja que a la reunió tots els caps de departament que hi participen fan la mateixa feina i tenen les mateixes funcions.

També consideram que s’ han d’ assignar un mínim de 2 d’ hores lectives per tasques de departament independentment del nombre de membres que hi hagi , ja que hi ha una feina comuna que tothom ha de realitzar. Aquestes hores han d’ incrementar-se gradualment segons el nombre de membres que tengui el departament.


Les CHL són o no de permanència?
Les CHL (Compensació hores lectives) NO són de permanència al centre. Ja que la seva funció és compensar al professorat quan fan més de 18 hores lectives.

Normativa:

Normativa i taula explicativa. Pàg. 20  Document de Criteris Quota 18-19 que es va prorrogar per aquest curs 19-20

2. Criteris per a la confecció de la quota de professorat L’horari del professorat dependrà del centre on es desenvolupa la feina i no del cos al qual es pertany. Horari del professorat: entre 18 i 21 períodes lectius, en aplicació de l’Acord Marc del 30 de setembre de 2015. Els docents faran un màxim de 18 períodes de docència directa (classes, suports i tutoria) a un grup d’alumnes. El professorat que, excepcionalment, imparteixi més de 18 períodes lectius de docència directa a un grup d’alumnes tendrà 1 període menys de permanència al centre per cada període de més (compensació d’hores lectives, CHL, que no són de permanència obligada al centre). El professorat que, excepcionalment, realitzi 20 períodes lectius tendrà 1 període menys addicional de permanència al centre (CHL). El professorat que, excepcionalment, realitzi 21 períodes lectius tendrà 2 períodes menys addicionals de permanència al centre (CHL). 21 El professorat que imparteixi docència a més de 180 alumnes podrà disposar d’una reducció d’un període complementari (CHL) al seu horari individual. Un mateix professor no podrà tenir al seu horari més de 3 CHL. Taula explicativa de l’assignació de CHL: 19 períodes lectius de docència directa 1 CHL 20 períodes lectius de docència directa 2 CHL 20 períodes lectius No tots de docència directa 1 CHL 21 períodes lectius de docència directa 3 CHL 21 períodes lectius No tots de docència directa 2 CHL.