PERMISOS, AUTORITZACIONS I EXCEDÈNCIES

Consulta els permisos i excedències que tenim els docents:

Permisos que concedeix la Direcció del centre.

-Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si els succés es produeix a la mateixa localitat de residència.

-Per trasllat de domicili.

-Per concórrer a exàmens finals i unes altres proves definitives d’aptitud.

-Per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.

-Per assistira cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleriad’Educaciói Universitatd’una durada no superior a tres dies.

> Sol·licitar a la direcció del centre escolar i justificar-los-hi. La direcció del centres escolar, sobre la base de la documentació presentada, els ha de concedir o denegar.

Consulta aquí els permisos que concedeix la direcció del centre

Permisos, llicències i autoritzacions que concedeix la Direcció General de Personal Docent

Permisos

-Per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar si el succés es produeix en una localitat diferent dela de residènciadel funcionari docent.

-Per dur a terme exàmens prenatalsitècniques de preparació al part.

-Per lactància d’un fill menorde dotze mesos.

-Per naixement de fills prematurs o que,per qualsevol altra causa,hagin de quedar hospitalitzats a continuació del part.

-Per raons de guarda legal(reducció de jornada).

-Per atendre la cura d’un familiar de primer grau per malaltia molt greu.

-Per matrimoni o per registre de parella estable.

-Per part(maternitat).

Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple.

-De paternitat pel naixement, l’acolliment o l’adopció d’un fill.

-Per raó de violència de gènere sobre la dona.

-Per cura d’un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

-De dona gestant.

-Per participació en processos electorals.

Llicències

-Assumptes propis sense sou per funcionaris de carrera

Altres

-Recuperació de vacances d’agost per haver coincidit amb el gaudi dels permisos següents: per part (maternitat). Per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple, per paternitat i per acumulació de lactància d’un fill menor de dotze mesos.

-Autorització per assistir a cursos de formació organitzats per institucions dependents d’altres administracions educatives de qualsevol durada; a cursos de formació organitzats per institucions dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i de durada superior a tres dies, i a programes europeus, amb intercanvi o no d’alumnat.

-Reducció de jornada per a majors de 55 anys

>Amb caràcter general, la petició s’ha de presentar quinze dies abans de l’inici a la direcció del centre docent que l’ha de fer arribar a la DG de Personal Docent.

>Durant l’agost s’ha de presentar directament a la DG de Personal Docent

>Si és una causa sobrevinguda, no cal quinze dies abans però s’ha de justificar

>Comprovar el portal del personal per veure l’estat de les peticions

Consulta aquí els permisos i llicències que concedeix la DG de Personal Docent

Excedències que concedeix la Direcció General de Personal Docent

-Excedència voluntària per interès particular exclusivament per a funcionaris de carrera

-Excedència voluntària per agrupació familiar exclusivament per a funcionaris de carrera

-Excedència voluntària per prestar serveis en el sector públic exclusivament per a funcionaris de carrera

-Excedència voluntària per a les víctimes de la violència

-Excedència voluntària especial exclusivament per a funcionaris de carrera

>La petició s’ha de presentar quinze dies abans de l’inici. La reincorporació és per trimestres i s’ha de sol·licitar amb antel·lació.

Consulta aquí les excedències

Altres aspectes a tenir en compte:

Serveis especials

Graus de parentiu enllaç

  • Per fer la sol·lictud s’han d’enviar els documents a primaria@dgpdocen.caib.es  o secundaria@dgpdocen.caib.es i després s’ha de comprovar al portal del personal