Junta de Personal Docent no universitari. Pitiüses

Plenari 15/10/2019

Ahir es va portar a terme la reunió en sessió ordinària de la JPDNU d’Eivissa i Formentera. A banda de qüestions formals com l’aprovació d’actes i els canvis en els delegats que representen els diversos sindicats; el punt que va ocupar la major part del temps va ser el debat de l’esmenes presentades i la final aprovació del reglament de la Junta i de la icona que ens representarà. Ens hagués agradat posar-mos d’acord amb les juntes de Mallorca i Menorca per fer un logotipus consensuat que es diferenciés per la imatge de la silueta de les illes, però no és una qüestió de màxima importància.

Pel que fa al funcionament del plenari, ja a la comissió permanent vam decidir que els membres en redactaríem les propostes prèviament per així agilitzar la sessió. Per tant es va treballar a partir de documents prèviament redactats, que encara s’han d’acabar de perfilar i que publicarem un cop siguin definitives.  Les qüestions tractades van ser:

Valoracions sobre l’inici de curs: 

  • places sense cobrir, problemes de transport escolar, ràtios, vivenda, manca de recursos per a l’educació inclusiva, infraestructures i com no el marcatge.
  • en aquest aspecte, com a organisme col·legiat volem fer saber als docents que cap membre de la Conselleria d’Educació s’ha posat en contacte amb la JPDNU com a òrgan col·legiat, ni tan sols per a interessar-se pel funcionament, necessitats o simplement felicitar-mos per la posada en marxa.

Sol.licituds a Conselleria:

  • en primer lloc, la Presidenta va informar que de totes les sol·licituds realitzades a Conselleria durant el curs anterior només s’ha rebut resposta a una en la que es demanava que la Conselleria es fes càrrec de l’import dels trasllats dels representants de Formentera (recordam que pateixen doble insularitat) i de les despeses de material d’oficina de la mateixa. La resposta ha estat que no se’n fan càrrec, però permetran que es facin fotocòpies a la Delegació Territorial.  Per tant, vam acordar tornar a enviar les sol·licituds no respostes (que en són moltes) juntament amb les noves.
  • en segon lloc,  gràcies a la informació aportada per CCOO, vam acordar demanar informació a Conselleria per a poder trametre als docents de Pitiüses respecte a la situació de la demanda de certs partits polítics per visitar alguns centres educatius d’Eivissa i Formentera i també al procediment d’actuació en cas que es produeixin. En aquest punt demanarem com actuar en el cas de la campanya que porta a terme la plataforma “Hazte oír”.
  • a més vam acordar també demanar que membres de la Conselleria d’Educació (Directors Generals i Caps de Servei) tenguin la responsabilitat de reunir-se amb la JPDNU d’Eivissa i Formentera per a fer-los arribar directament la informació. Tenim la sensació que la creació de juntes per illes és simplement testimonial.

La religió a les aules:

  •   es va acordar fer també un escrit mostrant la postura de la JPDNU d’Eivissa i     Formentera, no sols pel que fa a l’inclusió de l’Islam a les aules sinó la rebuig que qualsevol doctrina religiosa s’imparteixi com a tal. Demanam una escola laica on tengui cabuda el coneixement de la història de les religions com a fet social i com a manera d’entendre i respectar la diversitat fomentant així que els nostres alumnes siguin persones amb seny i capacitat de raonament. Però mai com a dogma i qüestió d’espiritualitat, que pensam que ha de romandre a l’àmbit privat i familiar. Hem de dir que en aquest punt tots els sindicats vam estar d’acord, llevat d’ANPE que es va abstenir.

 

 

  • la JPDNU farà arribar aquest escrit al CEIE (Consell Escolar Insular d’Eivissa) perquè famílies i governants també s’hi puguin adherir

Formació:

 

 

  • com a últim punt i a petició de CCOO, vam acordar demanar la possibilitat d’obrir la formació en l’ús i les utilitats de GESTIB a tots els docents i no només a equips directius.