Junta de Personal Docent No Universitari de Menorca

Dimarts 15/10/2019

Plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca

Ahir vàrem assistir i participar en el primer plenari del curs 2019-20  en el qual el principal objectiu de tota la Junta és aconseguir la retirada immediata del sistema  de marcatges concretada amb la resolució n 3 del plenari.

Adjuntam aquí la resolució n 3 per la qual es reclama a la Conselleria la retirada immediata del Sistema de marcatges  i en breu adjuntarem la resta de resolucions signades.

A torn obert de paraules vàrem decidir que esperarem a la mesa que dia 29 la Conselleria ha de convocat per tractar el tema de marcatge i si no es dona la retidara efectiva de la mesura de manera immediata convocarem un nou plenari extraordinari per concretar mesures a adoptar per part de tots els sindicats.

Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre la retirada del control horari.

La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca demana a la Conselleria d’Educació la retirada immediata de l’obligació de registrar l’entrada i la sortida dels centres educatius als docents. Aquesta demanda es fa en base a diverses raons:

 1. Que aquest control de l’assistència del professorat ja s’estava fent per part dels equips directius dels centres.
 2. Que tal com preceptua la lletra m de l’article 37.1 del RDL 5/2015 pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, ha de ser objecte de negociació la matèria referida a la jornada, tenint en compte a més, que aquesta regulació afecta de manera inequívoca a les condicions de treball dels docents.
 3. Que el decret aprovat pel govern es refereix als col·lectius que s’acullen a l’Estatut Bàsic del treballador, no als inclosos a l’Estatut de l’Empleat Públic. De fet, l’esmentat decret troba la seva raó de ser en l’excés d’hores dels treballadors (hores extraordinàries) les quals no són remunerades (Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo,de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo). Per contra, en el nostre cas es tracta d’una mesura fiscalitzadora i de control. A més el decret especifica al punt 1.2 “Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; ni al personal de las entidades citades en el apartado anterior destinado en instituciones y establecimientos penintenciarios o en instituciones y establecimientos sanitarios; ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia”).
 4. Que aquest sistema de marcatge obvia tota la feina de no permanència en el centre realitzada pels docents (preparació de classes, correcció d’exàmens, viatges d’estudis, feines de gestió diversa a les hores de descans, fires, concerts… i demés activitats extraescolars.
 5. Que és discriminatori pel que fa al tracte que dóna als docents de l’àmbit universitari, als quals no se’ls requereix registre d’entrada i sortida. 

També es presentaren i aprovàrem aquestes resolucions:

 1. Aprovació acta anterior
 2. Proposta renovació càrrecs
 3. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre la retirada del control horari
 4. Resolució de TOTS ELS SINDICATS contra la ingerència política als centres educatius.
 5. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre infraestructures de centres educatius a Menorca.
 6. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre reunió de la Permanent i el delegat Territorial d’Educació.  
 7. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre augment de la dotació d’auxiliars tècnics educatius a Menorca.
 8. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre augment de la despesa educativa a les Illes Balears.
 9. Resolució de TOTS ELS SINDICATS per reclamar l’acompliment íntegre de L’ Acord marc 2015.
 10. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre la negociació urgent d´oposicions.
 11. Resolució TOTS ELS SINDICATS sobre el rebuig a l’obligatorietat de posar totes les places en el procés d’adjudicació de destinacions provisionals.
 12. Resolució de TOTS ELS SINDICATS en suport mesures contra el Canvi Climàtic.

 

Adjuntem les Resolucions definitives

 

Download