Adjudicació setmanal

Procediment ordinari (telemàtic) i extraordinari (telèfon). Participació voluntària i tria de places lliure. Si es participa en el procés, només es pot renunciar en els següents supòsits:

1. Estar en període d’embaràs, de maternitat o de paternitat, d’adopció o d’acolliment permanent o preadoptiu, incloent-hi el període en què seria procedent concedir a un funcionari una excedència per tenir cura dels fills per qualsevol dels supòsits anteriors.

2. Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.

3. Al·legar una causa de força major o circumstàncies excepcionals, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent  i de les quals s’informarà a la Mesa Sectorial d’Educació.

En cas de renúncia, si no s’al·lega alguna d’aquestes causes, l’exclusió de les llistes serà automàtica per un període de dos anys. Per això, et recomanem que facis el tràmit de DISPONIBLE / NO DISPONIBLE