Escola 4.0

CCSS per l’acompanyament del professorat en la gestió del Programa Codi Escola 4.0

Tota la informació de la “Resolució del director general de Personal Docent de dia 28 de setembre de 2023, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents per l’acompanyament del professorat en la gestió del programa Codi Escola 4.0” al BOIB  aquí.

INFORMACIÓ D’INTERÈS

  • Inscripció del 29/09 al 13/10.
  • Presentar de forma telemàtica a web de la Direcció General de Personal Docent. Amb certificat digital, clau pin o clau permanent (o bé qualsevol sistema d’identificació acceptada pel sistema Cl@ve).
  • Dirigit a funcionaris de carrera del cos de mestres.

RESUM

  • Adjudicar de forma individual, en comissió de serveis, places per a funcionaris de carrera del cos de mestres, d’acord amb la relació  de places de l’annex 2, en horari de matí i horabaixa, si s’escau, i/o itinerants.
  • Els docents que siguin adjudicataris de la comissió de servei tenen les funcions següents:

a. Elaborar situacions d’aprenentatge i recursos didàctics adaptats a les diferents etapes educatives i àmbit de treball propi de la seva plaça, relacionades amb els destinataris del programa d’acompanyament Codi Escola 4.0 que siguin útils per a tota la comunitat educativa, els quals es difondran a la web del Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació i als bancs de recursos digitals dels centres destinataris.

b. Acompanyar i donar suport al professorat, tant dins com fora de l’aula, ajudant-lo a articular la seva pràctica des de la comprensió, preparació i la  implementació d’activitats didàctiques relacionades amb el pensament computacional i la robòtica per implementar a l’aula amb alumnat, fins al  seguiment i avaluació d’aquestes.

c. Planificar una oferta formativa que proporcioni al professorat de les competències necessàries per a la implementació del pensament computacional, els llenguatges de programació i la robòtica educativa a l’aula, dins el context del marc de referència de la competència digital docent.

d. Proporcionar recursos didàctics i activitats educatives de pensament computacional i robòtica que han de permetre als docents un trànsit seqüencial des d’una aproximació fins al desenvolupament d’aquestes habilitats per part de l’alumnat.

e. Dur a terme les tasques que permetin una bona organització i funcionament del servei, entre les quals: divulgació de l’oferta educativa,  comunicació i coordinació amb els centres educatius, gestió de les sol·licituds rebudes i elaboració de la documentació pròpia.

f. Conèixer i fer ús de les eines digitals adequades per dur a terme les  tasques requerides en el servei.

g. Participar en les activitats formatives i de difusió relacionades amb el  servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació.

h. Altres funcions que els atribueix la direcció general de Personal Docent en relació amb la gestió de cada servei educatiu especialitzat.

  • Requisits generals són:  

a. Ser funcionari de carrera en servei actiu del cos de mestres depenent de la Conselleria d’Educació i Universitats.

b. Acreditar una antiguitat mínima de 3 anys com a funcionari de carrera en actiu del cos al qual fa referència el punt anterior.

c. Tenir una experiència docent directa de 3 anys, com a mínim.

d. Tenir un mínim de dos anys en un destí definitiu en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitats en el moment de la convocatòria de places de docents dels serveis.

e. Acreditar el coneixement de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de capacitació corresponent a l’etapa educativa o alguna titulació homologable.

f. No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, així com pel tràfic d’éssers  humans.

  • Els requisits d’ofici a través del Portal de Serveis al Personal.
  • Presentació de les sol·licituds:

1. Les sol·licituds s’han de presentar de forma telemàtica, a través de la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Per accedir al tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, clau pin o clau permanent (o bé qualsevol sistema d’identificació acceptada pel sistema Cl@ve).

2. Els requisits i mèrits es consultaran d’ofici al Portal de Serveis al Personal en la  data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.

3. Es podran aportar amb la sol·licitud certificats de mèrits que no estiguin inclosos dins el Portal de Serveis al Personal.

4. S’ha d’adjuntar una memòria, en format PDF, en relació a les activitats de robòtica educativa i pensament computacional desenvolupades, segons les indicacions de l’Annex 5, i la documentació necessària per acreditar aquestes activitats.

5. En el procés de sol·licitud s’hauran d’ordenar, per ordre de preferència, les places de l’Annex 2 a les quals s’opti.

6. La sol·licitud s’ha de presentar, en el termini de quinze dies naturals comptadors des de l’endemà de la data de publicació d’aquesta resolució en el BOIB.

  • La presa de possessió de la plaça i la incorporació efectiva al servei respectiu s’ha de produir el 16 d’octubre de 2023.
  • Descripció del lloc de feina i plaça:

1. Les places d’assessors del programa codi Escola 4.0 tenen com a objectiu principal la integració del pensament computacional, els llenguatges de programació i la robòtica educativa en les aules amb alumnat.

2. L’acció dels assessors està dirigida a 5è i 6è d’educació infantil i a educació primària dels centres sostinguts en fons públics dels municipis descrits a cada una de les places de l’Annex 2.

3. La distribució de centres es realitzarà atenent a la mida dels centres.

4. Els assessors estaran adscrits al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació però tindran un centre de referència dins els municipis assignats a efectes de calcular el quilometratge per les indemnitzacions per raó de servei.

5. Durant el primer trimestre es realitzarà una formació intensiva dels assessors del programa Codi Escola 4.0 centrada en aspectes tècnics i pedagògics dels elements necessaris per a implementar la robòtica i el pensament computacional.

6. Les formacions presencials es duran a terme, preferentment, a les seus del CEP de Palma, CEP d’Eivissa i Centre Bit d’Alaior, segons correspongui.

Per més informació consulteu el BOIB aquí.