COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Procediment d’acreditació de la COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Els efectes de l’acreditació de la competència digital docent té abast i validesa a tot el territori de l’Estat.

Docents de l’ensenyament públic i concertat

Hi ha 6 nivells : A1, A2, B1, B2, C1 i C2 i cada nivell, té 6 àrees

Per obtenir un nivell de competència digital docent és necessari tenir acreditades les sis àrees, excepte per al nivell C2, en què cada àrea es pot acreditar individualment.

Una vegada es tengui un nivell determinat de les sis àrees, s’actualitzarà el nivell d’acreditació de la competència digital docent. La data d’acreditació d’aquest nivell serà la de la darrera àrea que s’hagi assolit.

Es pot obtenir l’acreditació d’un nivell de competència digital docent sense necessitat d’haver obtingut abans l’acreditació dels nivells inferiors.

Com es pot acreditar? 

Per acreditar la formació, existeixen diverses formes: 

1.Certificació de la formació (annex 3). 

1.1 Des del nivell A1 fins el B2

Nivell Nombre màxim d’àrees del MRCDD que pot acreditar una activitat formativa segons la durada en hores
1 àrea 2 àrees 3 àrees 4 àrees 5 àrees 6 àrees
A1* 7 h 14 h 20 h 27 h 34 h 40 h
A2* 9 h 17 h 25 h 34 h 42 h 50 h
B1* 10 h 20 h 30 h 40 h 50 h 60 h
B2* 12 h 24 h 35 h 47 h 59 h 70 h

 

* Es poden adquirir mitjançant cursos de formació (NO jornades ni congressos), amb una prova específica o amb equivalències de títols universitaris oficials.

1.2 Nivells C1 i C2 s’han d’adquirir a través de la pràctica docent a l’aula.

2) Títols universitaris oficials (annex 4) per acreditar els nivells A1 i A2.

Es tindran en compte els títols oficials que habilitin per a la professió docent (grau de Mestre d’Educació Infantil, grau de Mestre d’Educació Primària, Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària, cursos d’especialització didàctica per a professors tècnics d’FP, etc.) i les mencions sobre tecnologies educatives als graus de mestre i al màster esmentat en matèria de competència digital docent per a l’ús de les tecnologies a l’aula, sempre que cobreixin totes les àrees d’un nivell en el desenvolupament de les competències del MRCDD vigent i almenys el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

2. La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha de publicar a la pàgina web ibeducacio.caib.es una llista de les titulacions que compleixen els requisits per acreditar algun dels nivells de competència digital docent.

3) Superació d’una prova específica (annex 5).

Permet l’acreditació dels nivells A1, A2, B1 o B2, en funció de cada convocatòria.

La prova específica d’acreditació s’ha d’ajustar a un nivell determinat del MRCDD vigent. N’ha de cobrir totes les àrees i, com a mínim, el 80 % dels indicadors del MRCDD vigent.

Convocatòries de la prova

  1. La prova específica d’acreditació de competència digital docent es regeix per convocatòries específiques, les quals s’ha de convocar, com a mínim, una vegada per curs escolar a proposta de la Comissió de Competència Digital Docent.
  2. És responsabilitat de la Comissió de Competència Digital Docent encomanar al Servei de Tecnologies de la Informació a l’Educació la convocatòria i execució d’aquesta prova.
  3. Les convocatòries han de concretar el nivell o nivells de què s’avaluarà, els requisits per participar a la prova i el procediment per inscriure-s’hi.

4) Avaluació a través de l’observació de l’exercici o de l’anàlisi i la validació d’evidències (annex 6).

De moment, no és obligatòria cap certificació ni s’ha específicat cap nivell concret.

Des del Sindicat Alternativa demanam que es convalidin d’ofici els nivells A1 /A2 a tots els docents, que durant el confinament i el curs 2020-2021, van demostrar que van ser capaços d’adaptar-se a les circumstàncies i dur a terme la seva tasca des de la distància.

> Les sol·licituds dels procediments d’acreditació de la competència digital docent es podran presentar tot l’any, a excepció de la sol·licitud per al procediment de superació d’una prova específica, que es regirà per convocatòries específiques.

BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11735/673309/resolucio-de-la-directora-general-de-primera-infan