Arxiu de la categoria: General

Resum mesa sectorial d’educació 02/12/2020

A la mesa sectorial s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

 

1.Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual es prorroga el

nomenament dels funcionaris interins als quals s’hagin adjudicat places per a

substitucions inajornables i de curta durada de tutors responsables de grup dels

ensenyaments d’infantil i de primària i de professors que imparteixin ensenyaments

a l’educació secundària obligatòria que hagin d’estar en quarantena per causes

directament relacionades amb la COVID-19.

La conselleria ha proposat la prorroga voluntària dels nomenaments fets per fer front a les substitucions per motiu de la COVID. Serà una prorroga per el pròxim trimestre i previsiblement es tornaran a prorrogar fins a final de curs.

Alternativa , considera positiva aquesta mesura, perquè d’aquesta forma els companys podran cobrar les vacances de nadal i reconeix la feina voluntariosa d’aquests companys. Hem demanat que en cas que aquestes contractacions s’allarguin fins a final de curs, passin a tenir la consideració de vacants sobrevingudes. Així aquests contractes tendran els mateixos drets laborals que qualsevol altre vacant.

També hem demanat un tractament anàleg als que tenen el sanitaris a Eivissa, on la conselleria de sanitat els dona hotel i manutenció. Hem recordat que el que volem és un complement de residència suficient, com si tenen a Canaries i una carrera professional com la resta de funcionaris, que permeti establir-se a treballar a les illes com correspon.

2 . Oferta publica d’ocupació.

La Conselleria ha duit a la mesa la Proposta d’acord pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2020 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La proposta total es de 1162 places, 262 de la taxa de reposició i 900 de l’ampliació de la taxa d’estabilitat. Aquestes places es poden oferir a futures oposicions , en un termini de 3 anys.

La conselleria ha confirmat que a l’estiu del 2021, només es duran a terme les oposicions que ja estan convocades i que s’ajornaren per causa de la pandèmia i que en cap cas faran una nova convocatòria.

Per part d’Alternativa hem demanat que es negociï el calendari anual d’oposicions a mig termini i que d’una vegada el Govern d’Espanya, modifiqui el model d’oposicions com va demanar quan era a l’oposició.

  1. Torn obert de paraules :

Hem demanat aclariment sobre la situació del cobrament de tutoria, que la Conselleria es va comprometre pagar totalment a tots els que fessin de tutors aquest curs. Hem recordar que les mitges jornades fan la feina de tutoria íntegre i a més l’organització extraordinària dels centres està duent a terme desdoblaments interns als centres, etc.. amb l’assignació de tutories als docents que la conselleria no paga.

 

Hem tornat a insistir en les reivindicacions sobre la congelació de la nómina del 2,9%  únicament als docents metges i administratius, quan totes les comunitats autònomes ho estan pagant .A més  també som discriminats respecte altres funcionaris de les illes Balears com puguin ser els companys dels ajuntaments , consells insulars etc.. També hem recriminat que el govern ens digui que som insolidaris i que el problema del finançament autonòmic s’ha d’arreglar reivindicant un finançament suficient al govern de Madrid i no fent-lo recaure en el docents.

 

I l’allotjament dels docents, què?

Hem llegit a premsa que el Govern de les Illes Balears destina 200.000 euros per poder facilitar allotjament gratuït als treballadors sanitaris que es desplacen a les Pitiüses. Podeu llegir la notícia aquí 

Des del Sindicat Alternativa valoram positivament aquesta decisió del GOIB que facilita que tots els ciutadans ens veiem beneficiats davant la manca de personal sanitari a les Illes;  però volem recordar que el col·lectiu docent fa anys que fem peticions semblants pels companys docents que s’han de desplaçar per cobrir places a altres illes diferents de la de residència. És ben sabut que a Eivissa i Formentera hi ha una problemàtica greu d’habitatge pels docents, cosa que vam denunciar a la campanya Som docents, no turistes del maig del 2016.  Fins i tot el febrer passat la Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentara reunida amb la Directora General de Personal Docent i altres càrrecs de la Conselleria d’Educació va tractar la qüestió i va proposar solucions.

S’ha de dignificar la tasca dels docents,  dignificar també vol dir pagar, i se’ls ha de pagar el que els correspon enlloc de crear greuges entre col·lectius de funcionaris de la mateixa CAIB. En aquest sentit,  recordam que estam a l’espera del reconeixement de la carrera professional docent, també de l’equiparació del complement de residència com ja vam demanar al 2017 i de l’increment del sou del 2% i del 0.9 % que pujaran totes les altres Comunitats Autònomes. La solució definitiva no ha de ser pagar un hotel, ha de venir del pagament adequat  perquè els docents puguin fer front a les despeses i al nivell del cost de vida allà on tenen la seva destinació. Exigim que els docents no siguem els funcionaris que anam acumulant tots els greuges comparatius.

Des del Sindicat Docent Alternativa exigim també al Govern de les Illes Balears que recordi que els sanitaris no són l’únic col·lectiu de treballadors dels que hi ha mancança, i que, per tant, afronti el problema de l’habitatge dels docents destinats a les Pitiüses, que necessiten solucions urgents.

 

Valoracions inicials de la LOMLOE

Des del Sindicat Docent Alternativa feim una valoració positiva de la nova llei d’educació estatal, LOMLOE; però pensam que alguns aspectes podrien anar més enllà. Pensam que hauria de partir del consens perquè sinó provocarà més canvis i inestabilitat i tampoc veurem els efectes dels canvis de la llei, que necessiten sempre uns anys de rodatge per ser apreciats. Encara que la derogació de la LOMQE, un dels punts que va recollir l’Assemblea de Docents de què formam part, no s’ha produït; sí s’hi han fet modificacions importants.

Volem destacar que aquesta nova llei reconeix 0-3 com etapa educativa i també fa una clara aposta per l’escola inclusiva, però per aconseguir això ha d’anar acompanyat de pressupost per tal de dotar d’infraestructures i de personal preparat als centres ordinaris.

Afortunadament, és una llei que contempla la insularitat per dur a terme programes de cooperació territorial, a més d’incloure aspectes com la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes, la importància del desenvolupament sostenible i l’agenda 2030 (que són 17 objectius per aconseguir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental), així com la digitalització i aspectes de les TIC o  els Drets dels infants.

Tot i que s’han fet canvis pel que fa a l’admissió a l’escola concertada, el que sí que trobam a faltar és una clara aposta per l’educació pública. Per exemple: a Irlanda el 100% de l’escola és pública, a  Finlàndia  un 98%, a Polònia un 95%, Portugal un 88%…; en canvi, a l’Estat Espanyol un 68% i a Balears un 65’09%.  Una altre aspecte que trobam a faltar és l’aposta clara per la reducció real de ràtios, això sí seria una novetat. Una altra novetat seria també una aposta valenta per una escola laica, suprimint la religió i els acords amb la Santa Seu.

Des del Sindicat Alternativa desitjam que si en algun moment es proposa una nova Llei Educativa sigui l’última i parteixi d’un consens necessari si es vol tenir un sistema educatiu estable i eficaç.